Головна

   

Видео YouTube


Шкільне методичне об’єднання - школа становлення вчителя
        Ми живимо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її завдань, методів діяльності, нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації.
         Сьогодні  створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності. 
        Головна роль в розв’язанні цієї проблеми належить нам,сучасним учителям. І успішним результат буде тільки тоді, коли кожен  в повній мірі буде розуміти сутність завдання та володіти необхідними знаннями і навичками. Допомогти вчителю вірно зорієнтуватись,створити певний досвід роботи з цього питання  покликані шкільні методичні об’єднання.
        Хочу поділитись деяким досвідом роботи методичного об’єднання вчителів фізико-математичного циклу нашої гімназії, у процесі роботи якого здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду.
        У 2014-2015 навчальному році вчителі математики, фізики Криворізької гімназії №49 працювали над втіленням V етапу обласної науково-методичної проблеми: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та реалізували завдання, що поставили перед вчителями проблема гімназії: «Формування і розвиток творчого потенціалу учнів на основі впровадження ідей креативної педагогіки і умовах профільної освіти».
        З огляду на це провідною ідеєю роботи було системне відстеження та діагностика рівня готовності педагогів до роботи над проблемою, озброєння вчителів необхідними знаннями з проблем розвитку креативності учасників педагогічного процесу, створення сприятливих умов для розвитку інноваційної особистості. Велика увага приділялась плануванню роботи  методичного об’єднання. 
        
        Процес планування ми здійснюємо на діагностичній основі шляхом проведення  співбесід, анкетування та його ретельних обробок.  
        Результати анкетування дали можливість визначити проблемні, «вузькі» місця в професійній та фаховій діяльності викладачів, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи, спланувати індивідуальну роботу з кожним із членів кафедри. З’ясували, що необхідно поповнити теоретичні знання вчителів, а саме сприяти засвоєнню ключових термінів обласної проблеми.
        Тому на засіданні кафедр
и були розглянуті питання: 
 • «Креативна освіта –мета нової гуманістичної освіти» (методичний семінар) 
 • «Основні напрямки діяльності вчителів на IV етапі роботи над проблемою» (Інструктивно-методична нарада).
 • «Особистість вчителя в розвитку креативних здібностей учнів» (Тренінг професійної майстерності ) 
 • «Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення» (Конференція).
        Звичайно навчання вчителів відбувається не тільки в межах методичного об’єднання. Вони прийняли активну участь в роботі загально-гімназичних заходів:
 • науково-методичного семінару: «Інтерактивні показники творчої обдарованості»;
 • психолого-педагогічних семінарів: «Адаптація і мотиваційна сфера особистості як чинники професійної діяльності педагогічних працівників»; «Психологічна культура вчителя-шлях до всебічного розвитку особистості учня»;
 • педагогічних читань  «Уроки креативного типу»;
 • педагогічної майстерні «Креативні методи і технології майстерності вчителя»;
 • науково-практичної конференції «Інноваційні технології креативного навчання».
        Всім нам добре відомі слов
а  громадського  діяча Алі Апшероні, які стали девізом кожного з членів нашого методичного об’єднання: «Педагоги не можуть когось успішно учити, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі». Тому самоосвітня діяльність вчителів знаходиться на постійному контролі. На першому етапі роботи над проблемою педагоги осмислюють сутність проблеми та вивчають наукову, психолого-педагогічну і методичну літературу, пов’язану із проблемною темою. На засіданні методичного об’єднання кожному вчителю даються рекомендації щодо можливих шляхів його самоосвіти, визначення яких будується на діагностичній основі з урахуванням результатів аналізу роботи за минулі роки та виявлених проблем і недоліків. Діагностика та моніторинг дають можливість безперервно відстежити зростання педагога, прогнозувати розвиток і стан професійного рівня.
    На протязі навчального року на засіданнях методичного об’єднання систематично розглядаємо питання самоосвіти. Відбулися:
 • діалоги з питань самоосвітньої роботи «Сторінками вчительського щоденника»,
 • творчі звіти вчителів, що атестуються.
    Підсумком самоосвітньої дія
льності членів кафедри став методичний вояж: «Портфоліо  успіху: розсип цікавих педагогічних ідей».
    Пройшло чотири роки роботи над обласним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», тому ми уже можемо підвести деякі підсумки: 
 • простежується динаміка розвитку професійної  компетентности вчителів;
 • члени кафедри краще стали володіти новітніми технологіями навчання, використовувати їх для організації навчально-виховного процесу;
 • урізноманітнились форми проведення уроків; в основу їх   покладено інтерактивні методи навчання, що дозволило учням  самостійно  здобувати знання;використовувати їх для розв'язання пізнавальних та практичних завдань; розвивати дослідницькі вміння;проводити експерименти; аналізувати.
 • діагностика  розвитку  творчого потенціалу учнів різних вікових груп дозволила змінити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, що покращило результативність їх участі у Всеукраїнських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Гімназія нагороджена дипломом управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за перемогу у міському фестивалі для обдарованої учнівської молоді «Інтелектуали Криворіжжя», вручено пам’ятний знак лауреата фестивалю в номінації «Інтелектуальний майданчик – 2013». Частина цієї заслуги належить учителям фізико-математичного циклу.
        Традиційно в травні міс
яці ми підводимо підсумки роботи методичного об’єднання та плануємо роботу на наступний рік. Звичайно план підлягає коригуванню на початку навчального року.
        Але кожен з нас розуміє, що робота по створенню креативної регіональної освіти дуже важлива. Попереду ще розробка теоретичних засад функціонування креативної освіти, створення можливостей для особистісного та професійного зростання учителів, підготовка педагогів гімназії до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів.
        Тому необхідно:
 • запровадити гнучку систему організації навчального процесу, що відповідає сучасним  тенденціям розвитку освітньої галузі.
 • підвищити ефективність навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на основі участі вчителів гімназії в національному проекті «Відкритий світ»;
 • приділити увагу систематизації моделей роботи з обдарованими учнями гімназії, озброїти вчителів методиками диагностики творчого потенциалу учнів, створити «банк інформації» щодо таких учнів.
Без цього неможливо вирішити задачи, що споять перед освітянами.
Кадрови
й потенціал кафедри фізико-математичних наук 
        Науково-методична кафедра фізико-математичних дисциплін налічує 9 вчителів з вищою кваліфікаційною категорією, з них:
«учитель-методист» - 4, 
"старший вчитель"- 1,
2 - молодий спеціаліст.
        Стаж роботи шести учителів-більше 30 років, одного-більше 25 років, двох-більше 10 років. Всі мають посвідчення курсів перепідготовки при КДПУ.
Усі учителі кафедри опанували освітню програму «Intel. Навчання для майбутнього» та одержали сертифікати з курсу цифрових технологій «Партнерство у навчанні». Цього року ми пройшли курси «Вчителі он-лайн», а також приймали участь у вебінарах: «IKT на уроках фізики», «Сучасні IKT на допомогу формування в учнів навичок 21 століття. Формуюче оцінювання з використанням One Note».
    Напрямок методичної роботи кожному учителю допоміг обрати районний методичний вектор. 
    Метою діяльності методичної кафедри вчителів природничо-математичного циклу є активізувати творчий потенціал кожного вчителя, розвивати та підвищувати професійну майстерність.

HotLog
Підсторінки (2): Новини Фотогалерея
Comments