Головна сторінка


"Основи диференціального та інтегрального числення для функцій декількох змінних"

                                                                                                                       Фото: проф. д-р фіз.-мат.н. О. Жарій
 
Завдання курсу: 

допомогти сту-дентам опанувати основами матема-тичного апарату диференціального та інтегрального чис-лення функцій багатьох змінних, визначених криво-лінійних та поверхневих інтегралів, дати уявлення про математичний апарат класичної теорії поля та елементів диференціальної геометрії. 

Практичні та домашні роботи мають допомогти розвинути логічне та аналітичне мислення, виробити навички вибору ефективного методу розв’язування задач. 

Самостійне розв’язування задач формує основу системного мислення і передбачає активну роботу з теоретичним матеріалом, використанням конспекту лекцій, а також самостійної роботи з рекомендованою літературою.

Підсторінки (1): Тьютори