Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη - cotutelle de thèse

Συνεργασίες του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΞΓΜΔ)
 
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει μέχρι σήμερα δύο Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας με γαλλικά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα:
 • με το Πανεπιστήμιο της Caen και
 • με το Πανεπιστήμιο Paris IV
Από τον Ιούλιο του 2010 το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αποστείλει στο Υπουργείο δύο Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας (Πανεπιστήμιο Paul Valéry-Montpellier III και Πανεπιστήμιο της Rennes) υπογεγραμμένα από τις αρμόδιες αρχές των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, αλλά μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αρνείται να προβεί στην προβλεπόμενη από το νόμο δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποτελέσματα αυτής της άρνησης:
 1. Δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση αιτημάτων ενδιαφερομένων για να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη
 2. Πλήττεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το οποίο αδυνατεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών του σχέσεων και γενικότερα των διεθνών ερευνητικών του πρωτοβουλιών
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του ιδίου του Πρωθυπουργού στους Δελφούς η Ελληνική Πολιτεία έχει πρόθεση να στηρίξει την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ.

Σχετικά έγγραφα του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • ΕΠΣ με Πανεπιστήμιο του Montpellier: ΤΔΔΣ/3145/15-7-2010
 • ΕΠΣ με πανεπιστήμιο της Rennes :ΤΔΔΣ/3146/15-7-2010
 
Νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη
 
Ο θεσμός της διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη (cotutelle de thèse) προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3685/2008. Συγκεκριμένα:
 

"β) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. για χορήγηση Μ.Δ.Ε. Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών της ειδικής διατμηματικής επιτροπής των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας. Τα ανωτέρω για το Ε.Π.Σ. ισχύουν και στην περίπτωση συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Με το Ε.Π.Σ. μπορούν να ορίζονται πλην των άλλων και τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών

γ) Τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

δ) Το Ε.Π.Σ. καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, εγκρίνεται από τις Σ.Ε.Σ. αυτών και υποβάλλεται από τα Ελληνικά Ιδρύματα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η τελική έγκριση του προγράμματος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. Οι συνεπιβλέποντες συμμετέχουν στην προβλεπόμενη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, που ορίζεται στο Ε.Π.Σ. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της χώρας, το ίδρυμα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδρυμα αυτό γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από την επταμελή εξεταστική επιτροπή του νόμου αυτού για την ελληνική πλευρά, ή την αντίστοιχη επιτροπή του ιδρύματος της αλλοδαπής, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ε.Π.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ.

στ) Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ.".

 


 •  
   
  Comments