معرفی کامل انواع ابزار آلات

معرفی کامل انواع ابزار آلات
 
برای دیدن سایز بزرگ عکسها روی آنها کلیک کنید
 
 
انواع آچار آلات 
 

 

1- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ کد: AAEB سایز: 65~6
1- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ اینچی کد:
ACEB سایز: 2/1-2~4/1
2- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ کوتاه کد:
AAAF سایز: 19~7
3- آچار یکسر تخت و یکسر رینگ جغجغه ای کد:
ABEA سایز: 19~8
4- آچار دوسر تخت کد:
AAEJ سایز: 60×55~7×5/5
4- آچار دوسر تخت اینچی کد:
ACEJ سایز: 16/9×2/1~16/5×4/1
5- آچار دوسر رینگ کد:
AAEI سایز: 60×55~7×5/5
5- آچار دوسر رینگ اینچی کد:
ACAI سایز: 16/9×2/1~16/5×4/1
6- آچار دوسر رینگ کوتاه کد:
AAAK سایز: 19×18~11×10
7- آچار دوسر رینگ سرصاف بلند کد:
AAAP سایز: 19×17~10×8
8- آچار دوسر رینگ باز کد:
AEEA سایز: 22×19~9×8
9- آچار یکسر بکس کد:
AEEB سایز: 19~8
10- آچار دوسر بکس کد:
AEEC سایز: 19×18~11×10
11- آچار هلالی کد:
AAAC سایز: 22×19~9×8
12- آچار چرخ کد:
AEAL سایز: 2/1×21×19×17
13- آچار چرخ کد:
CTIA سایز: 30×27~27×24
14- آچار دوسر رینگ جغجغه ای (دم موشی) کد:
AEAH سایز: 23×21~19×17
15- آچار شلاقی با فک فولاد کروم مولیبدنیوم کد:
DDAB 48~8 اینچ
16- آچار شلاقی بدنه آلومینیومی با فک فولاد کروم مولیبدنیوم کد:
DDAC سایز: 48~14 اینچ
17- آچار فرانسه روکش دار کد:
AMAA سایز: 12~6
18- آچار فرانسه کد:
AMAB سایز: 18~4
19- ترک متر کد:
ANAA سایز: 980-140~30-6 نانومتر

 

 

 

انواع آلن

 

1- آلن بلند: AGAL
2- آلن بلند ستاره ای:
AIAL
3- سری آلن جعبه ای طوسی:
GAAD1509
4- سری آلن کوتاه: 1/5~10
mm GAAL0910
- سری آلن بلند: 1/5~10
mm: GAAL0911
- سری آلن فوق العاده بلند: 1/5~10
mm: GAAL0912
- سری آلن کوتاه ستاره ای:
T10~T50mm GAAL0913
5- سری آلن بلند ستاره ای:
T10~T50mm: GAAL0914
- سری آلن فوق العاده بلند ستاره ای:
T10~T50mm: GAAL0916
- سری آلن بلند سرگِرد: 1/5~10
mm: GAAL0916
- سری آلن فوق العاده بلند سر گِرد: 1/5~10
mm GAAL0917
6- سری آلن فوق العاده بلند رنگی: 1/5~10
mm: GAAL0918
7- سری آلن چاقوئی معمولی:
AGFB / AGFH
8- سری آلن چاقوئی ستاره ای:
AIFB / AIFH
9- آلن دسته دار سرگِرد:
AGCA
10- آلن دسته دارستاره ای:
AIEA
11- کیت آلن دسته دار سرگرد و ستاره ای

 

 

 

 

 

 

 

انواع انبر

1- انبردست فشارقوی DBBB
2- سیم چین فشارقوی
DEBB
3- سیم چین بزرگ فشارقوی
DEBC
4- دم باریک فشارقوی
DFBB
5- سیم لخت کن فشارقوی
DIBA
6- کف چین فشارقوی
DJBA
7- انبردست الکترونیکی
DBBC
8- سیم چین الکترونیکی
DEBD
9- دم باریک الکترونیکی
DFBJ
10- دم باریک سرکج الکترونیکی
DFBK
11- کف چین الکترونیکی
DJBB
12- انبردست هایولتاژ
DGBA
13- دم باریک هایولتاژ
DGBB
14- سیم چین هایولتاژ
DGBC
15- سیم لخت کن هایولتاژ
DGBD
16- انبر کلاغی هایولتاژ
DGBE
17- خار باز کن سرکج
DCAA
18- خار باز کن سرراست
DCAB
19- خار جمع کن سرکج
DCAC
20- خار جمع کن سرراست
DCAD
21- انبر کلاغی
DDAA1210
22- انبر گاز آلماتور
DJAA1210
23- انبر رینگ باز کن مستقیم
JDAP
24- انبر رینگ بازکن کج
JDAP0209
25- انبر بالانس
JEAA1010
26- انبر بست جمع کن
JEAE0107
27- انبر پرچ
JBAA2448
28- انبر پرچ دودسته
JBAB3264
29- انبر قفلی با سیم قطع کن
DAAQ
30- انبر قفلی نوک بلند با سیم قطع کن
DAAS
31- انبر قفلی جوشکاری
DAAT
32- انبر قفلی گیره ای
DAAU
33- انبر قفلی ورق گیر
DAAV
34- انبر قفلی گیره ای با صفحه گیر
DMAA
35- انبر قفلی زنجیری
DMAB
36- انبر قفلی فیلتربازکن
DMAC

 

 

 

 

 

انوع بکس

 

1- بکس 4/1: BAEA / BBEA
1- بکس 8/3:
BAEA / BBEA
1- بکس 2/1 ، 6پر و 12پر:
BAEA / BAEB / BBEA
1- بکس 4/3 ، 6پر و 12پر:
BAEA / BAEB
1- بکس 1 اینچ ، 6پر:
BAEA
2- بکس 2/1 بلند ، 6پر و 12پر:
BAEE / BAEF
3- ست ریلی بکس 2/1 ، 10 عددی:
GAAQ1104
- ست ریلی بکس 2/1 بلند ، 11 عددی:
GAAQ1107
- ست ریلی بکس 4/1 و 8/3
E ، 14 عددی: GAAR1401
4- بکس شمعی:
BAAR
4- بکس شمعی مگنت دار:
BAAT
5- بکس پیچ گوشتی چهارسو:
BCCA
6- بکس پیچ گوشتی دوسو:
BCAA
7- بکس ستاره ای:
BCFA
- بکس ستاره ای بلند:
BCKA
8- آلن بکسی:
BCDA
9- آلن بکسی فوق العاده بلند:
BCIA
10- بکس هزارخاری:
BCHA
11- بکس 4/1 و 8/3 و 2/1
E: BAED
12 و 13- کمک:
CAAA / CAAJ / CAAO
14- تبدیل:
CAEA
15- تبدیل مشکی:
KACA
16- تبدیل چراغدار:
GBBR1502
17- لغلغه مگنت دار:
CAMA / CAHA
18- هندلی 2/1:
CADC1642
19- پیچ گوشتی درایو 4/1:
CAIA0815
20- بکس شمعی دسته دار:
CTFB
21- کشوئی ضامن دار:
CTCJ2418
22- کشوئی:
CTCK / CTCA
23- دسته بکس سرلولائی:
CFKA
24- دسته بکس
L: AFAO3226
25- جغجغه توپی 2/1:
CAQA1660
26- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1:
CJBG
27- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1:
CHAG
28- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1:
CHOK
29- دسته جغجغه 4/1 و 8/3 و 2/1:
CHCC
30- دسته جغجغه 4/3 و 1:
CHNC
31- دسته جغجغه 4/3:
CHFS
32- دستگاه جغجغه بادی:
KAAF1605
33 و 34و 35 و 36 و 37 و 38 و 39- دستگاه بکس بادی 2/1 و 4/3 و 1 اینچ:
KAAA / KAAB

 

 انواع پیچ گوشتی

 

1- پیچ گوشتی دوسو FAAB
2- پیچ گوشتی دوسو مشتی
FABB
- پیچ گوشتی دوسو بلند
FACB
3- پیچ گوشتی دوسو ضربه ای
FAGB
4- پیچ گوشتی چهارسو
FBAB
5- پیچ گوشتی چهارسو مشتی
FBBB
- پیچ گوشتی چهارسو بلند
FBCB
6- پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای
FBGB
7- پیچ گوشتی ستاره ای
FEAB
8- سری پیچ گوشتی تقه ای ، 6 عددی
GAAD0602
10- پیچ گوشتی جعبه ای ضربه ای ، 6 عددی
GAAE0605
10- پیچ گوشتی جعبه ای ستاره ای ، 6 عددی
GAAE0610
9- پیچ گوشتی جعبه ای ، 8 عددی
GAAE0807
11- سری پیچ گوشتی با نوک دو سره قابل تعویض ، 10 عددی
GAAI2101
12- سری پیچ گوشتی کامل با کیف قابل حمل ، 58 عددی
GAAI5801
13- جعبه پیچ گوشتی موبایلی ، 8 عددی
GAAW0801
14- جعبه پیچ گوشتی سردریلی ، 10 عددی
GAAW1001
15- جعبه پیچ گوشتی سردریلی ، 31 عددی
GAAW3101
16- سری پیچ گوشتی دوسو و چهارسو ، 14 عددی
GZC14010

 

 

 

 

 

 

 

جعبه ابزار ها

1- جعبه ابزار 3 کشو TBAA0303
2- جعبه ابزار 6 کشو
TBAA0601
3- جعبه ابزار 7 کشو
TCAA0701
4- جعبه ابزار 13 کشو
TCBA1301
5- جعبه ابزار کمدی
TAAF6118
6- میز کار متحرک یک کشو
TCAD0101
7- جعبه ابزار 30 پارچه پلاستیکی خانگی
GAAI3001
8- جعبه ابزار سبز 80 پارچه پلاستیکی
GCAI8002
9- جعبه ابزار 30 پارچه خانگی آبی
GCAZ0030
10- جعبه ابزار 80 کشو
GCAZ0024
11- جعبه ابزار کامل کارگاهی قابل حمل
GCAZ0021
12- جعبه ابزار 7 کشو با ابزار کامل 227 پارچه
GCAJ0001
13- جعبه ابزار 8 کشو بزرگ 360 پارچه
GT-36001 (Jumbo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جعبه بکس

 

1- جعبه بکس 9 پارچه ستاره ای 2/1 GAAD0903
2- جعبه بکس 10 پارچه آلنی 2/1
GAAD1007
3- جعبه بکس 15 پارچه آلنی ستاره ای بلند
GAAD1506
4- جعبه بکس آلن، پیچ گوشتی دوسو، چهاررسو و ستاره ای
GAAD2401
5- جعبه بکس 40 پارچه آلنی و ستاره ای
GAAD4002
6- جعبه بکس 31 پارچه 2/1 و 4/1
GAAI3102
7- جعبه بکس 42 پارچه کامل 2/1 و 4/1
GAAI4201
8- جعبه بکس 17 پارچه هواگیری 4/1
GCAD1701
9- جعبه بکس 18 پارچه 8/3
GCAD1805
10- جعبه بکس 14 پارچه 1 اینچ
GCAD1402
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 6پر
GCAD2607
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 12پر
GCAD2602
11- جعبه بکس 26 پارچه 2/1 ، 6پر اینچی
GCAD2605
12- جعبه بکس 28 پارچه 2/1 و 4/1
GCAD2802
13- جعبه بکس 31 پارچه 4/1، با بکس پیچ گوشتی دوسو و چهارسو
GCAD3102
14- جعبه بکس 40 پارچه 4/1 و 8/3
GCAD4002
15- جعبه بکس 17 پارچه 4/3 ، 6پر
GCAI1701
15- جعبه بکس 17 پارچه 4/3 ، 12پر
GCAI1702

 

 

 

 

 

 

 

سایر ابزار آلات

1- قلم GAAV0501
2- سنبه
GAAV0601
3 و 4- قلاویز چپ گرد
JGAW0501 / JGAW0502
5- سوپاپ جمع کن
JDAN0143
6- فیلتر بازکن تسمه ای
JDAU
7- فیلتر بازکن تسمه ای برزنتی
JJAH0902
8 و 9- فنر جمع کن
JEAC
10- کمان اره
SAAA3013
11- دیلم
JGAT0402
12- سوهان آهن ساب
GBAR0401
13- بادپاش
KAGA1904
14- بادپاش بلند
KAGA1910
15- چکش دوشاخ
HAAD1633
16- چکش پتکی
HAAE2527
17 و 18- رینگ جمع کن سواری / مینی بوس / کامیونی
JAAA
19- قیچی ورق بر چپ
SBAC0125
20- قیچی ورق بر راست
SBAC0225
21- قیچی ورق بر مستقیم
SBAC0325
22- قیچی الکترونیکی
SBAA0414
23- قیچی کابل بر
DNAA1210
24- قیچی مفتول بر
SBAB
- تیغه قیچی مفتول بر
SLAA
25- گریس پمپ
JGAE0201
26- تایلور
JCAB2821
27- خودکار آهنربائی
JJAG3E63
28- آهنربا تلسکوپی
JJAG3E68
29- آینه تلسکوپی مربع
JJAM0144
30- آینه تلسکوپی دایره
JJAM0242
31- بشقاب مغناطیسی گرد
JJAF1506
32- بشقاب مغناطیسی مربع
JJAF2414
33- متر 3 / 5 / 8 متری
IAAB
34- گیره
DJAC

 

 

Comments