Perico de plastilina

Instruccions per fer un perico de plastilina, de forma ràpida i senzilla.

Instrucciones para hacer un perico de plastilina, de forma rápida y sencilla.

Fes un plastilina blau dues boletes, una més gran que una altra i col·loca la petita a dalt i la gran sota.

Haz un plastilina azul dos bolitas, una más grande que otra y coloca la pequeña arriba y la grande abajo.

Amb el acocador marca l'ull, i omple de plastilina blanca i col·loca una boleta negra a una riba com si veiés al capdavant. El pic es fa amb una boleta de color groc, talla en dos terços i retira el que sobra com t'ho mostra el dibuix.

Con el acocador marca el ojo, y rellena de plastilina blanca y coloca una bolita negra en una orilla como si viera al frente. El pico se hace con una bolita de color amarillo, corta en dos tercios y retira lo que sobra como te lo muestra el dibujo.

Fes tres gotetes de color blanc per a la cueta i amb una altra forma la seva ala doblegant lleugerament cap amunt. Amb una boleta de color cafè, posa el palet on es va a parar i amb dos boletes grogues fes les potetes.

Haz tres gotitas de color blanco para la colita y con otra forma su ala doblándola ligeramente hacia arriba. Con una bolita de color café, pon el palito donde se va a parar y con dos bolitas amarillas haz sus patitas.