عصر كنوني ، عصر سرعت و اطلاعات ناميده مي شود و سرعت تكوين و تغييرات پديده هاي علمي - اجتماعي به حدي است كه تمامي ابعاد زندگي بشر را تحت الشعاع قرار داده است. در بستره هاي اجتماعي ، حق آزادي بيان و عقيده ، توسعه مولفه هاي فرهنگي و حق دانستن ، از حقوق بنيادي و اساسي بشر در عصر نوين است. حوزه اين حقوق در ميثاق هاي بين المللي و قوانين كشورها مشخص مي شود. طبعا در اين ميان رسانه هاي جمعي نقش مهمي ايفا مي كنند. اما يك رسانه براي آگاهي بخشي در مورد وقايع و مسائل اجتماعي و بيان انتقاد آميز آزادانه آنها بر مبناي حقوق همگان و شناخت حقايق ، بايد به واقعيتهاي عيني توجه كند و اخبار و اطلاعات صحيح و دقيق و مقاله ها و تفسيرهاي منطقي و منصفانه اي را در اختيار مخاطبان بگذارد.
در راستاي اين رسالت مرز پرگهر مي كوشد با توجه به ويژگيهاي منطقه و تعامل ملي آن در توسعه ، رسالت مطبوعاتي خويش را با استعانت از پروردگار به منصه عمل برساند.
مرزپرگهر رسانه اي براي مردم ايران زمين است و براي سربلندي و سرافرازي ميهن از هيچ تلاشي در جهت ايجاد وحدت ، همسويي ، همدلي و وفاق ملي دريغ نخواهد كرد.
مرزپرگهر توسعه فرهنگي ، شناخت فرهنگ عامه مردم سيستان و بلوچستان و معرفي آن در جهت غناي آن به عنوان بخشي از فرهنگ ايران زمين را در اولويت كاري خود قرار مي دهد.
مرزپرگهر هفته نامه وحدت ملت ايران است و با احترام به تفكرات و انديشه هاي مختلف مي كوشد زمينه تضارب افكار ،‌ تعامل فكري و برخورد انديشه هاي موجود در جامعه را براي همه ايرانيان فراهم كند.
مرزپرگهر تلاش مي ورزد تا با آگاهي بخشي و اطلاع رساني درست ، سواد عمومي ، دانش اجتماعي ، فرهنگ كار و پتانسيل هاي منطقه ، يك توسعه پايدار را افزايش و ارتقا دهد.
حفظ شان و جايگاه حرفه اي مستقل مطبوعات ، مرزپرگهر را بر آن مي دارد تا بدور از هرگونه جناح بندي و گروه گرايي و وابستگي به دارودسته هاي مختلف اجتماعي ، صرا به انعكاس واقعيت هاي موجود جامعه براي اعتلاي آرمان مدنيت و آزادي بپردازد.
تحكيم وفاق ملي براي رسيدن به همبستگي هاي انساني و همگام شدن با تعامل جهاني مي طلبد تا مرزپرگهر با ايجاد بستري مناسب و با سعه صدر كافي به دور از هرگونه تعصب كور به گفتگو با تمدنها و فرهنگهاي ديگر پرداخته و زمينه رشد و ارتقاي جامعه را فراهم نمايد.
مقالات و نوشته هاي اهل قلم با شناسنامه علمي نويسنده در چهار چوب مقررات و حق نظارتي مطبوعه براي تنوير افكار عمومي به چاپ مي رسند.
مرزپرگهر از آنجا كه متعلق به همه مردم سيستان و بلوچستان و حتي فراتر از آن متعلق به همه ملت ايران زمين است ، از تمام نخبه هاي علمي ، فرهنگي ، سياسي و علماي محترم انتظار مساعدت ، همفكري و قلم زدن در زمينه هاي گوناگون را دارد.
انتظار ما برآن است كه مرزپرگهر را از خود بدانيد ، اشتباهات ، كمبودها و كاستي هاي آن را به ما يادآور شويد و در راه رسيدن به آرمانهايي كه به عنوان "منشور مرزپرگهر" از آن سخن گفتيم ، ياريمان دهيد.
باقر كرد ؛ مدير مسئول هفته نامه بين المللي مرزپرگهر
 

دانلود صفحات هفته نامه

  • 320-page2.PDF   445k - Nov 8, 2010, 2:52 AM by Marz e Porgohar (v2)
  • 320-page1.PDF   810k - Nov 8, 2010, 2:52 AM by Marz e Porgohar (v2)
  • 319-page1.PDF   1678k - Oct 25, 2010, 3:10 AM by Marz e Porgohar (v3)
  • 319-page2.PDF   368k - Oct 25, 2010, 3:10 AM by Marz e Porgohar (v3)
Showing 4 files from page دانلود صفحات هفته نامه.