home


KNJIŽEVNI  KRUG  SPLIT                                            
Centar  za  proučavanje Marka Marulića
      i njegova humanističkoga kruga

Ispod ure 3/I
HR-21000 Split - HRVATSKA
Tel./fax.: 021-360-102


Polazišta
Ustroj
Djelatnost

Povezanost i suradnja

Referiranost

NagradePolazišta
Marko Marulić
(1450-1524) klasik je hrvatske književnosti i humanist europskog domašaja. Njegova velika književna ostavština iziskuje sustavno proučavanje i dostojno predstavljanje domaćoj i stranoj javnosti. U europskim zemljama postoji veći broj ustanova znanstveno-kulturno-memorijalnog tipa (instituti, spomen-kuće) posvećenih pojedinim klasičnim piscima (Dante, Leopardi, Shakespeare i dr.). Odavno je stručna i kulturna javnost ustvrdila da sličnu ustanovu zaslužuje i Marko Marulić.


Ustroj

Marulianum je centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Osnovan je odlukom Poglavarstva grada Splita i Književnoga kruga Split u svibnju 1995. Počeo je djelovati u prosincu 1995. kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug Split. U Marulianumu zasad rade dva zaposlenika: dr. sc. Bratislav Lučin (istraživač - voditelj) i mr. sc. Branko Jozić (istraživač i knjižničar).

Djelatnost
Djelatnost je centra četverovrsna: znanstveno-stručna, dokumentacijska, nakladnička i organizacijska. Osobito se nastoji oko uspostave međunarodne suradnje i oko promicanja Marulićeva imena u međunarodnim krugovima.

Znanstveno-stručna djelatnost

Marulianum nastavlja i proširuje istraživanje Marulićeva djela započeto u Književnom krugu Split u sklopu rada na objavljivanju Marulićevih sabranih djela. Ova djelatnost obuhvaća:
- suradnju u projektu Sabrana djela Marka Marulića;
- izradbu općih i specijalnih bibliografija;
- filološka, lingvistička, književnopovijesna, književnoteorijska, komparatistička, teološka, povijesna i druga istraživanja Marulićeva opusa i njegove recepcije u Hrvatskoj i svijetu;
- potragu za izgubljenim i nepoznatim Marulićevim djelima, rukopisima, izdanjima, za arhivskim vijestima o njegovu životu i sl.

Marulianum s nekoliko sveučilišta surađuje na znanstvenim projektima: 
- VALMAR - Valorizzazione e recupero degli scritti e dei luoghi dell'umanista spalatino Marko Marulić / Marcus Marulus, u okviru programa INTERREG III A / InterAdria (sa Sveučilištem u Padovi, voditeljica Lucian Borsetto);
- Neolatina Croatica: kritička izdanja, komentari, interpretacije (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditelj Darko Novaković);
- Digitalizacija hrvatskih latinista (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditelj Neven Jovanović);
- Croatica et Tyrolenisa – a digital comparison of Croatian and Tyrolean neo–Latin literature (sa Sveučilištima u Zagrebu i Innsbrucku, voditelji Neven Jovanović i Lav Šubarić);
- Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (sa Sveučilištem u Zagrebu, voditeljica Lahorka Plejić Poje). 


Dokumentacijska djelatnost
U arhivu i knjižnici Marulianuma prikuplja se sva dostupna građa o Maruliću: rukopisi njegovih djela (u obliku mikrofilmova, fotokopija i sl.), starija i novija izdanja njegovih djela, fotografije, audio i video zapisi, znanstvena literatura o piscu, ali i o kontekstu u kojem je živio i stvarao, tj. o hrvatskoj i europskoj književnosti humanizma i renesanse.
Knjižnica Marulianuma dosad je razmjenom i kupovinom prikupila oko 2800 svezaka stručne literature i časopisa.
Prikupljaju se i umjetnički radovi koji tematiziraju Marulića i njegovo djelo, pa Marulianum posjeduje zbirku slika i medalja suvremenih hrvatskih umjetnika.
Uspostavljena je razmjena izdanja s ustanovama iz Hrvatske, Belgije, Mađarske, Italije, Slovenije i Španjolske.


Nakladnička djelatnost
Nakladnička djelatnost organizirana je u dva osnovna niza:
- godišnjak Colloquia Maruliana objavljuje radove s redovitih travanjskih znanstvenih skupova o Maruliću (dosad objavljeno 25 svezaka);
- Biblioteka Marulianum objavljuje knjige s marulološkom tematikom (opširnije studije, zbirke studija, monografije, bibliografije i dr.).
Osim toga Marulianum redovito objavljuje prigodne publikacije (kataloge izložaba, programske knjižice Marulićevih dana i sl.).
U dvadeset godina djelovanja Marulianum je objavio ukupno 20 svezaka knjiga, od čega 3 u sunakladništvu (dvije knjige su na francuskom), te više kataloga izložaba i sl. (više o tome ovdje).

Marulianum je surađivao u pripremi izdanja drugih nakladnika posvećenih Maruliću (na engleskom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku - 
više o tome ovdje).


Organizacijska djelatnost
Marulianum organizira godišnje međunarodne znanstvene skupove, izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga i druge programe u sklopu znanstvenoga, književnog i nakladničkog programa Marulićevih dana, koji se održavaju krajem travnja svake godine u Splitu.
Slične programe organizira Marulianum sam ili u suradnji s drugim institucijama i u drugim hrvatskim gradovima te u inozemstvu.
Od godine 2000. organizira se i proslava Marulićeva rođendana (18. kolovoza). Prigodni program odvija se u dvorištu Muzeja grada Splita (Papalićeva palače).
Osobita je pozornost bila posvećena obilježavanju 550. obljetnice Marulićeva rođenja godine 2000. i proslavi 500. obljetnice nastanka Judite godine 2001. Program proslava trajao je tijekom čitave godine, a obuhvaćao je međunarodne skupove, predavanja, književne večeri, izložbe, predstavljanja novoobjavljenih izdanja, gostovanje srednjoškolaca u Marulianumu i dr.


Povezanost i suradnja
Marulianum je uspostavio suradju s brojnim ustanovama u zemlji i inozemstvu: sa Sveučilišnim knjižnicom Split, Arheološkim muzejem Split, Ministarstvom kulture - Konzervatorskim uredom u Splitu, Zavodom HAZU, Muzejem grada Splita, Državnim arhivom Split, HNK-om Split; s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Filozofskim fakultetima u Splitu, Zadru i
Zagrebu, HAZU-om, Društvom hrvatskih književnika, Maticom hrvatskom, Erasmus Nakladom; s AMCA Paris, Hrvatskom svjetskom kongresom, Papinskim vijećem za kulturu u Rimu, Papinskim hrvatskim zavodom sv. Jeronima u Rimu, Nacionalnom knjižnicom u Lisabonu, Nacionalnom knjižnicom u Madridu, Ambrozijanskom knjižnicom u Milanu, Sveučilištem u Padovi, Sveučilištem u Udinama.

Referiranost
Izdanja Marulianuma referiraju se u nekoliko uglednih međunarodnih bibliografija (H
umanistica Lovaniensia, Bollettino di studi latini, Bibliothèque d’humanisme et renaissance, Literary Research / Recherche littéraire, Bibliothèque d’humanisme et renaissance, Südost-Forschungen, Lustrum). Izišlo je nekoliko njihovih prikaza u stranim časopisima (Bibliothèque d’humanisme et renaissance, 61 (1999), 880-882; 62 (2000), 464-468; 67 (2005), 814-816; Bollettino di studi latini, 29 (1999), 708; 2 (2009), 744-746; Südostforschungen, 58 (1999), 313-320; Calamus renascens, 2 (2001), 381-386; Journal of Croatian Studies, 43 (2002), 189-191; Erasmus of Rotterdam Society, 26 (2006), 123-127; Sixteenth Century Journal, 2 (2009), 611-612).

Nagrade
Za djelatnost:
- godišnja skupna nagrada grada Splita za 2000. godinu (za organizaciju proslave 550. obljetnice Marulićeva rođenja)
Za izdanja:
- nagrada HAZU za književnost: Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom, Split 1996;
- nagrada "Mate Ujević" Hrvatskog leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža": Branko Jozić - Bratislav Lučin: Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Split 1998;
- nagrada Judita Društva hrvatskih književnika (Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul (monografija), u sunakladništvu s Erasmus Nakladom i Zavodom za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb - Split 1999;
- nagrada "Iso Velikanović" Ministarstva kulture RH: Bratislav Lučin - Darko Novaković: Marko Marulić: Latinski stihovi, Split 2005.

(O svemu više ovdje)Ivan Meštrović: Marko Marulić


Narodni trg i Marulianum
Podstranice (1): Ostale poveznice