Prof Dr Ilia Kristo

                    C U R R I C U L U M   V I T A E

 

EMRI:                                 ILIA ……………………………………..             

 MBIEMRI:                           KRISTO ……………………………………..

 ATESIA:                             TAQI…………………………………..

 DATA E LINDJES:              8 Maj 1953……………………………………..     

 VENDI I LINDJES:              SARANDE…………………………………..                        

 ADRESE e mail:                 iliakristo@gmail.com,

           

 SPECIALITETI:                   Ekonomist

 PROFESIONI:                     Ekonomist per industrine, Specialist Marketingu

 GRADA SHKENCORE:        Doktor i Shkencave

 TITULLI:                             Profesor

 VENDI I PUNES:                 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Ekonomise

 DETYRA:                            Lektor                       


   KRONOLOGJIA E DETYRAVE TË KRYERA:

1977-1981         Pergjegjes i Deges se Planit ne Gjinar Elbasan.

 

1981-1983         Ekonomist ne Seksionin e Planit ne Komitetin Ekzekutiv te Rrethit Elbasan.

 

1983 ne vazhdim   Lektor ne Fakultetin e Ekonomise, Universiteti i Tiranes.

 

1993-1995         Pergjegjes i Departamentit te Marketingut dhe Turizmit Fakulteti i Ekonomise Universiteti i Tiranes.

 

1993 ne vazhdim   Konsulent biznesi me kohe te pjeseshme ne“Ital Druri Co.”- Nderrmarje e Perbashket Elbasan (1993-1994), “Jan Zhak Co.”, Gjirokaster, Kompanite e Transportit Nderkombetarb te Udhetareve dhe Agjensi Turistike Skenderbeu Shpk dhe Egnatia Tours.

 

1996 - 2000       Pergjegjes i Redaksise se Revistes: Buletini i Ekonomise, organ i Fakultetit te Ekonomise, Univesrsiteti i Tiranes.

 

2001 ne vazhdim Lektor ne Biznes Nderkombetar. MBA e Fakultetit te Ekonomise, Universiti i Tiranes.

 

2000 – 2006       Lektor ne Biznes Nderkombetar,  Universiteti “Ismail Bej Vlora”, Vlore (Me kohe te pjeseshme)

 

1998 - 2000       Pergjegjes i Departamentit te Marketingut dhe Turizmit, Universiteti i Tiranes.

 

1998 ne vazhdim   Pergjegjes i Seksionit te Operacioneve Marketing dhe Turizmit. Fakulteti i Ekonomise, Universiteti in Tiranes

 

1999 ne vazhdim   Antar i Departamentit te Edukimit ne Distance, Universiteti i Tiranes

 

2004 ne vazhdim   Keshilltar i jashtem i Ministrit te Ekonomise.

 

2001 ne vazhdim   Drejtor Ekzekutiv i Qendres Per edukimin ekonomik dhe Biznesin (CEBE) Tirane

 

2003 ne vazhdim   Analist me kohe te pjeseshme ne projektin EDEM te financuar nga USAID. (Albanian Enterprise Development & Export Market Services)

 

2005 Maj-Korrik Ekspert kombetar marketingu ne projektin e PNUD-it : « Fuqizimi i zhvillimit ekonomik vendor nepermjet mbeshtetjes marketing te Industrise se te imtave ne Shqiperi (SMS)

 

2007              Ekspert ne Projektin „Investing on Yong People“ Trajnimi i Guidave turistike  dhe Konsulenteve te Start up Business  CEBE financuar nga Banka Boterore

 

2007              Ekspert ne Projektin CEBE-s e financuar nga OSBE per Punesimin e grave ne Zonen Shkoder, Peshkopi, Kukes

 

2007 ne vijim     Koordinator i Projektit per Fakultetin e Ekonomise Universiteti i Tiranes „Zhvillimi i Qendrueshem i Turizmit“ i financuar nga BE ne bashkepunim me Dhomen e Tragtise Ministrine e Turizmit etj.

 

2007 ne vijim     Pergjegjes akademik i Deges se Fakulktetit Ekonomik te UT ne Sarande

2006 – 2007       Ekspert prane ETF – Torino  per Edukimin e sipermarrjes. Pjesa e percaktimit te indikatoreve te  vleresimit.

 

 

MBI FORMIMIN UNIVERSITAR DHE KUALIFIKIMIN PASUNIVERSITAR:

1972 - 1976       Diplomuar Ekonomist per Industrine Fakulteti i Ekonomise Universiteti i Tiranes

 

1986              Kandidat i Shkencave Ekonomike (Konvertuar ne Doktor i Shkencave Ekonomike. Fakulteti i Ekonomise, Universiteti in Tiranes

 

1990              Docent – Fakulteti i Ekonomise Universiteti i Tiranes

 

1995              Profesor i Associuar,  Universiteti I Tiranes

 

1998              Profesor, Universiteti im Tiranes

 

Shtator 1991-

Shkurt 1992       Profesor visitor ne Fakultetin e Tregtise Bari Itali. Kommuniteti i Universiteteve te Mesdheut. Ne kurset: Planifikimi Rajonal dhe Manaxhimi e Planifikimi i Investimeve

 

Qershor-Korrig    Shkolle Verore ne Strathclyde University, Glasgow,

                  Project TEMPUS. Kurset: Marketing dhe Biznes Nderkombetar

1993

     

Nentor 1994       Profesor Visitor, Universiteti i Nebraskes, Lincoln, SHBA, per themelimin e MBA te Fakultetit te Ekonomise te Universitetit te Tiranes, financuar nga USAID.

 

Shkurt-Maj1995    Profesor Visitor ne “Eccole Superieure Des Affaire”   Grenoble, France. Projekt TEMPUS. Kurset: Marketing and Marketing Nderkombetar

 

Janar-Maj 1997    Profesor Visitor nje semester ne College of

                  Business Administration, University of Nebraska,      Lincoln, financuar nga USAID. Kurset: Drejtimi Marketing, Kanalet Marketing dhe Biznes Nderkombetar (Nivel MBA)

 

Nentor 1997       Seminar ne Traininig & Conference Center of National Mortgage Bank of Greece.  Small Medium Enterprises - Learnng and Training (SMELT) Glifada, Athine, Greqi

 

Qershor 1998      Profesor Visitor ne Staffordshire University Angli

 

Qershor 1998      Vizite nje javore ne Toyota Hellas Greqi

 

Shtator 1998      Shkolle vjeshte Promocioni i Turizmit, Nea Makri  Greqi

Korrik 1999       Kurs per Promocionin e Tregtise Kobe, Japoni. Financuar nga JICA

Tetor 1998        Seminar “Pergatitja e Programeve dhe Materialeve te studimit te Edukimit ne Distance” Kranj, Lubjana Slovenia

 

2000 – 2001       Trainimimi trajnereve ne Seminaret e Ekonomiksit te zhvilluara ne  Ukraine, Belarusi, Kroaci, Bullgari,

                 

                  Vleresimi i njohurive SHBA -(University of Bloomington, Indiana University,

                 

                  Study Tour Stafford University (Philadelphia) NCEE – Washington DC

 

2000 – 2001       Seminare Familiarizmi dhe Konferenca Nderkombetare ne Sherbimet e Trafikut Ajror, Bruksel, Gjeneve, Cape Town, Afrika e Jugut

 

Nentor 2002       Working with the EU Single Market. Changing Trade Regulations Seminar ne Sloveni. Organizuar nga  Ambasada Britanike ne Ljubljane dhe Dhoma e Tregtise dhe Industrise e Slovenise.

 

Prill 2003        Profesor Visitor ne Universitetin e Bambergut Gjermani

 

Maj 2003          “Working with EU Single Market”  Seminar per transportin e mallrave dhe te udhetareve Budapest, Hungary

 

Nentor 2003       Euro – Asian Integration of International Road Transport- EC Workshop, Teheran, Iran

 

Shkurt 2004       The Civil Servant’s Guide to the Council of Europe  - Seminar,  Strasbourg,  Keshilli i Evropes.  

 

Prill 2004,       Innovation and Competitiveness Practitioners Workshop Istanbul, Turkey.  Joined World Bank and Technology Development Foundation of Turkey

 

Prill 2004        Seminar per Analizat e Tregut  Organizuar nga International Trade Center ITC, Albanian Center for International Trade (ACIT)  dhe USAID Tirane.

 

Korrik 2004      Albanian Business on the Road to  Competitiveness

                        Konference Kombetare organizuar nga USAID-Edem dhe DAI.  Tirane

 

MBI MESIMDHENIEN:

 

1981 – 1983       Lektor ne Universitetitn Aleksander Xhucvani Elbasan, Filiali i Fakultetit te Ekonomise (Lendet Organizimi i Ndermarrjeve Industriale dhe Ekonomia e Industrise)

 

1983 ne vazhdim   Lektor ne Fakultetin e Ekonomise, Universiteti i Tiranes ne lendet Ekonomia e Industrise, Marketing, Biznes Nderkombetar,Marketing Nderkombetar,(Fakulteti i Ekonomise Universiteti i Tiranes.

 

1995-1998         Lektor me kohe te pjeseshme ne lenden Lokacioni Industrial (Fakulteti i Historise dhe Filologjise Universiteti i Tiranes)

 

2001 ne vazhdim   Lektor ne Biznes Nderkombetar. MBA e Fakultetit te Ekonomise, Universiti i Tiranes.

 

2000 ne vazhdim   Lektor ne Biznes Nderkombetar,  Universiteti “Ismail Bej Vlora”, Vlore (Me kohe te pjeseshme)

 

2002              Tutor ne Marketing. Kurset online,  Qendra “Don Bosko” , Tirane

 

UDHEHEQJE SHKENCORE:

Udheheqje Doktorature                                                   6 kandidate:

Mentorim Mikroteze masteri e SHPU-je                        15 raste

Oponenca doktorature e kandidate shkencash      11 raste

Udheheqje diplome                                           169 raste

 

PUNIMET SHKENCORE:

 

Monografi dhe tekste mesimore

 

Kristo Ilia “Shperndarja territoriale e Industrise dhe harmonizimi I planit ne aspektin degesor e territorial”, Monografi SHBLU 1990, Tirane.

 

Kristo Ilia, Llaci Shyqyri etj. “Regional social-economic development in Albania” Monografi, kerkim i perbashket i Fakultetit te Ekonomise dhe Universitetit te Strathclyde, Glasgow Scotland 2000.

 

Kristo I. Civici A Annual Report 2004 – Ministry of Economy, Economic Integration Chapter.  Tirane Maj 2004

 

Misja Vladimir, Ceni Ahmet, Kristo Ilia, dhe Nano Niko, “Ekonomia e Indutrise”, (Tekst mesimor per studentet e Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave), SHBLU 1988, Tirane

 

Kristo Ilia, Shuli Ingrid, “Edukata Qytetare, Ekonomia dhe Drejtimi”, (Tekst mesimor per shkollat tetevjecare), SHBLSH, 1995, Tirane

 

 

Ceku Bardhyl, Kristo Ilia, Abazi Arjan dhe Duka Artan, “Hyrje ne Marsketing”, SHBLU, 1996, Tirane

 

Ceku Bardhyl, Kristo Ilia, Abazi Arjan dhe Duka Artan “Marketing”, SHBLU 1998 Tirane

 

Kristo Ilia, Lalazi Yllka " Marketingu Sportiv ", SHBLU 1998

 

Kristo Ilia, Shuli Ingrid, etj. Ekonomia dhe Drejtimi,  Tekst Mesimor per shkollat tetevjecare 1999 Prishtine - Kosove

 

Kristo Ilia “Biznesi Nderkombetar”, tekst per studentet e Fakultetit te Ekonomise dhe te MBA. Botimi i pare SHBLU, 2002, Tirane

 

Kristo Ilia “Biznesi Nderkombetar”, tekst per studentet e Fakultetit te Ekonomise dhe te MBA. Botimi i dyte Pegi shpk, 2004 Tirane

 

Kristo Ilia, Lushi Vera “Elemente te Kontabilitetit dhe  Marketingut” tekst per Kurset Online te Qendres Don Bosko Tirane, publikuar nga  VIS, Volontariato Internazionale per lo svilupo  Tirana,  2002

 

PREZANTIME SHKENCORE DHE ARTIKUJ

 

 Kristo I. Zana L. “Sipermarrja e huaj ne Shqiperi” Revista  “Studime Gjeografike” 1995

 

Kristo Ilia, Lama Suzana, “Gjendja e gruas dhe lindshmerise ne Shqiperi” “Studime te Popullsise”, Published by Population Studies Unit, UNFPA Project, Tirana, Albania, 1996.

 

Kristo Ilia, “Aspekte te Planifikimit”, “Probleme Ekonomike” nr.2, 1988, Tirane

 

Kristo Ilia, “Kordinimi i planit sipas degeve dhe territorit”, “Referate dhe Kumtesa”, Publikim i Fakuktetit te Ekonomise, Universiti i Tiranes, 1988

 

Kristo Ilia, “Harmonizimi I zhvillimit ekonomik dhe territorial”, “Probleme Ekonomike” Nr. 3, 1989, Tirane

 

Kristo Ilia, “Aspekte teorike te Ekonomise rajonale. Periodik i  Fakultetit te Ekonomise, Universiti i Tiranes, 1989, Tirane.

 

Kristo Ilia, “Karakteristikat dhe metodat e vleresimit te zhvillimit bujqesor” “Studime Gjeografike” Botim I Akademise se Shkqncave te Shqiperise, Nr. 3, 1992, Tirane

 

Kristo Ilia “Intedirea Teritoriale si Transhumanta Vllahilor Din Albania”, Revista Albanezul, NR 1, August 1993, Bucharest, Romania

 

Kristo Ilia, “Vleresimi i zhvillimit ekonomik dhe social ne profil territorial ne periudhen e Tranzicionit”“Studime Albanologjike”, TOENA, 1996, Tirane.  Presantuar ne Sesionin Shkencor Fakultetit te Historise dhe Filologjise, Universiteti i Tiranes, 1995

 

Kristo Ilia, “Zhvillimi rajonal dhe probleme te shprehjes statistikore te zhvillimit territorial” botim i Akademise se Shkencave te Shqiperise dhe Universiteti i Tiranes, 1996. Prezantuar ne Konferencen e dyte Kombetare te Gjeografise.(Nentor 23-24, 1995), Shkoder

 

Kristo Ilia dhe Lama Suzana, “Aspekte gjeografike te korrelacionit midis lindshmerise dhe kushteve sicio-demografike”, “Studime Gjeografike”, Nr 8, Botoim I Akademise se Shkencave 1996, Tirane

 

Kristo Ilia “Probleme statistikore te vleresimit te diferencave ne zhvillimin ekonomik e social rajonal  ne tranzicion” “Studime

Gjeografike” Botim I Akademise se Shkencave, 1996, Tirana,

Albania.

 

Kristo Ilia “Pamje degesore dhe rajonale te sipermarrjes se huaj ne Shqiperi”, “Forum” publikuar nga  American Business Center, Volume 1/Nr 8, December 1996, Tirana, Albania

 

Kristo Ilia and Elmazi L., “Privatizimi i Ndermarjeve te Perbashketa ne Shqiperi”, “Ekonomia dhe Bisnesi”, Botim I Fakultetit te Ekonomise,Shtypshkronja “Tirana”, Nr 2, 1997, Tirane

 

Kristo Ilia, “Motivet nismetare te orientimit te Ndermarrjeve te Perbashketa kah partneri public shqiptar” “Forum” American

Business Center, Volume 2/NR 9, January 1997, Tirana, Albania

 

Kristo Ilia, Shuli Ingrid, Çadri Marjana, “Pamje gjeografike te Edukimit ekonomik ne Shqiperi” “Studime Gjeografike 11”, 1998, Botim i Akademise se Shkencave, 1998, Tirane

Kristo Ilia, Lalazi Yllka “Gjendja e Marketingut sportiv ne Shqiperi", “Ekonomia dhe Bisnesi”, Botim i Fakultetit te Ekonomise, Shtypshkronja “Tirana” Nr 4, 1997, Tirane

 

Kristo I, Shuli I. Decentralizimi fiscal dhe ndarja e re administrative e territorialene Shqiperi."Ekonomia dhe tranzicioni" botim I Qendres per Kerkime Ekonomike. Tirane Nr.2(16) 1998

 

Kristo I. Qiriazi P. Monumentet natyrale instrument per zhvillimin rajona.  Reviste e Universitetit Luigj Gurakuqi Shkoder  2004

 

Kristo I etj. Kerkim “Zhvillimi strategjik i Sistemit te Rregjistrimit te Pronave te palujteshme ne Shqiperi 2001, 150 fq. Financuar nga USAID dhe Banka Boterore  (Keshilltar dhe eskspert lokal)

 

Prezantime, kumtesa e referate te mbajtura ne simpoziume, konferenca, seminare kombetare dhe nderkombetare

 

Kristo Ilia “Aspekte te zhvillimit rajonal”, Sesion shkencor I Fakultetit te Ekonomise, 1987, Tirane

 

Kristo Ilia, Proko Sokrat, “Edhe nje here per harmonizimin e zhviloimit sipas degeve dhe territorit”, Sesion shkencor kombetar, 1987, Tirane

 

Kristo Ilia, Panariti Suzana, “Zhvillimi rstruktura adminjistrativ territoriale e vendit”, Konference e mbajtur nga Fakuklteti i Ekoon0mise  te Universitetit te Tiranes dhe fondacionin Gjerman “Fridrih Herbert” Maj 1995, Tirane

 

Kristo Ilia. Gavril Lasku, “Development Des Enterprises De Tourisme En Albanie”, International Conference for the Tourism Development in Albania, February 1997, Paris, France.

 

Kristo Ilia, Ceku Bardhyl, Lasku Gavril. “Roli i bankave ne zhvillimin e biznesit te vogel”  Konference per ristrukturimin dhe privatizimin e bankave, borxhet e keqija dhe impaktin e tyre ne ristrukturimin e ndermarrjeve ne tranzicionin e hershem. 12-13 Dhjetor 1997 Pallati i Kongresev Tirane.

 

Kristo I., Shuli I. Decentralizimi fiskal dhe ndarja e re administrative e territorialene Shqiperi. Konference per decentralizimin Demokratik ne Shqiperi, 3-5 Qershor 1998, Pallati i Kongreseve, Tirane. (Organizuar nga Qendra Shqiptare per Kerkime ekonomike)

 

Kristo I., “Edukimi Ekonomik ne Distance ne Shqiperi” Diskutim ne Seminarin: "Permiresimi dhe implementimi i Edukimit ne Distance ne Shqiperi, 16-17 Korrik 1998, Tirane, (Organizuar nga Qendra Shqiptare per Kerkime ekonomike)

 

Kristo I. Burimi D. “Gjendja e Edukimit Ekonomik ne Shqiperi- Edukim ekonomik ne tranzicion ne nje vend ne tranzicion” Konference Nderkombetare per Edukimin Ekonomik, 2001 Dubrovnik, Croatia. Organized by NCEE, (National Council of Economic Education USA)

 

Kristo I. Joint Ventures in Albania, Prezantim ne Universitetin e Bambergut Prill 2003. (Professor Visitor)

 

Kristo I. Gjyrezi A. Konkurrueshmeria e industries se perpunimit te mishit ne Shqiperi -  Prezantim ne takimin e klasterit te perpunuesve te mishit. EDEM (Albanian Enterprise Development and Export Market Services Project - Usaid) Tirane, 19 Shkurt,  2004

 

Kristo I. Gjyrezi A Industria e Bimeve aromatiko mjekesore nje nga avantazhet konkurruese te Shqiperise  Prezantim ne takimin e klasterit te industries se bimeve aromatiko mjekesore. EDEM (Albanian Enterprise Development and Export Market Services Project - Usaid) Tirane, 19 Mars 2004. 

 

Gjyrezi.A, Kristo. I.  Kerkimi tregut sygjeron ndryshime strategjike ne Industrine e perpunimit te mishit. Prezantim ne Takimin e klasterit. Njesia e Marketingut – Edem, Usaid Tirane, 28 Maj 2004. 

 

Kristo Ilia, Qiriazi Perikli. Monumentet Naturore instrument for zhvillimin rajonal.  Prezantim ne Konferencen Kombetare te organizuar nga  Universiteti i Shkodres Tetor 2003.

 

Qiriazi Perikli Kristo Ilia, Roli I monumenteve te natyres ne zhvillimin turistik te rajonit te Vlores. Prezantim ne Universitetin Ismail Qemali, Vlore,  Maj 2004.

 

Kristo Ilia, Qiriazi Perikli Perdorimi i perparesive krahasuese te rajonit te Elbasanit ne dobi te zhvillimit ekonomik. Prezantim ne  Universitetin  Aleksander Xhuvani, Elbasan  Qershor 2004. 

 

Kristo Ilia, Qiriazi Perikli. Riorganizimi  ndarjes territoriale administrative te vendit premise per zhvillimin turistik rajonal. Konference Shkencore e Fakukltertit te Ekonomise Universiteti I Tiranes, Nentor 2004

 

Kristo Ilia, Kastrati p., Kalenja D., Panariti S. Klima e Biznesit dhe investimet e huaja  Direkte  Raporti Vjetor i Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes 2006

 

 AKTIVITETE TE TJERA:

1994-1995         Anetar i Keshillit Shkencor te Fakultetit te Ekonomise Universiteti i Tiranes

 

1996 – 1998       Antar i Keshillit Shkencor te Universitetit te Tiranes

 

1998 ne vazhdim   Antar i Bordit Kombetar per Politikat Tregtare dhe marrdheniet me OBT-ne. (ALBAPRO) Ministria e Ekonomise, Dhoma e Industrise dhe e Tregtise.

 

1996 - 2000       Antar i Komitetit te MBA te Fakultetit te Ekonomise   Universiteti i Tiranes

 

 

2007  ne vazhdim Antar i Bordit  Mbikqyres te ANALTIR Tirane  (Agjensia Nacionale e Trafikut Ajror) Rinas

 

1988 ne vazhdim  Komisione doktorature

 

2008              Antari Keshillit te Administrimit  Universiteti i Tiranes

 

 

GJUHET E HUAJA QE PERDOR :

·         Anglisht       E folur dhe e shkruar  Shume mire        Me deshmi

·         Italian        E folur dhe e shkruar   Mire              Me deshmi

·         Rusisht        E folur dhe e shkruar   Mire              Me deshmi

·         Rumanisht      E folur dhe e shkruar   Shume mire        Me deshmi

·         Frengjisht     E folur dhe e lexuar    mjaftueshem            -

 

 

                                                                         

Comments