หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

ทฤษฏีใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการขาย การจัดแสดงสินค้า การส่งเสริมการขาย การบริการลูกค้าการวางแผน คิดเป็น ทำเป็น จัดการเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทางการตลาดการขาย เรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรจากธุรกิจต่าง ๆ มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติตามแผนได้ ฝึกการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ปูพื้นฐานทางด้านการค้าและการทำธุรกิจ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการขาย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในตำแหน่ง พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า ฯลฯ เพราะทุกกิจการต้องการพนักงานขายที่เก่งและให้บริการลูกค้าได้ดีเยี่ยม ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงสามารถเข้าทำงานต่าง ๆ ได้ทุกธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชน หรือ มีกิจกรรมทางด้านการตลาด การขาย ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้