1. Stichting Mariapoli Mariënkroon

Op deze site vindt u algemene informatie over de Stichting Mariapoli Mariënkroon, die is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemeen

Deze stichting is op 20-2-2002 opgericht te Nieuwkuijk.

Doel van de stichting

De stichting heeft tot doel:

a. vanuit het Evangelie bij te dragen tot de verwezenlijking tussen christenen onderling en tussen christenen en niet-christenen van een verhouding van liefde en eenheid volgens het verlangen van Christus "dat allen één moge zijn" en daarbij bij te dragen tot een wereld van eendracht en een gezonde maatschappij in al haar geledingen.

Vanuit deze doelstelling wil zij tevens in zekere zin toch een eigentijdse voortzetting zijn van het Abdijleven in Mariënkroon te Nieuwkuijk als dit feitelijk is opgehouden te bestaan.

b. het vanuit deze houding in eigendom hebben en beheren van de terreinen en gebouwen van Mariënkroon in Nieuwkuijk ten behoeve van de Focolarebeweging, het bieden van huisvesting voor de gemeenschappelijke functies, enige focolares, gezinnen, bedrijven van de Economie van Gemeenschap en personen.

c. vanuit een evangelische houding op Mariënkroon een leefklimaat te scheppen voor de leden, adherenten en sympathisanten en gasten van de Focolarebeweging en van de Abdij.

d. een hecht steunpunt te zijn in de streek waarin Mariënkroon is gelegen.

e. het helpen ontwikkelen van een cultuur van nijverheid en een economie van gemeenschap en daardoor mede het voortbestaan te verzekeren.

f. en in het algemeen een centrum te zijn voor religieuze, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Middelen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden, instandhouden en beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van bovengemelde doelen aan de bewoners van Mariënkroon en derden tegen een geringe maar kostendekkende vergoeding. Het geheel van functies, ook wel het ' focolarestadje': Scia Luminosa genoemd, naar het voorbeeld van soortgelijke initiatieven in andere landen, wil een uitdrukking zijn van een maatschappij in het klein,

geïnspireerd door de evangelische spiritualiteit van de eenheid.

Deze werkzaamheden mogen niet gericht zijn op het behalen van enig commercieel voordeel.


Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit (volgens statuten)

  • opbrengsten uit activiteiten en diensten zoals hierboven beschreven

  • subsidies

  • schenkingen, erfstellingen baten

  • alle andere verkrijgingen en baten