Barnefaglig utredning


Dokumentasjon om alvorlige mangler i forhold til barnas behov

I barnevernsaker har barnevernet oppgaven å dokumentere at foreldrene ikke er egnet som omsorgsgivere og at omsorgen må tas. Bevisbyrden ligger hos barnevernet. Vanligvis må foreldrene ikke bevise at de er gode omsorgsgivere. Tvilen kommer foreldrene til gode in dubio pro reoDet biologiske prinsipp sier at det er naturlig at barnet vokser opp hos sine foreldre. Men hvis det kommer bekymringmeldinger til barnevernet uansett hva det er, så gjelder det motsatte prinsippet: In dubio contra reum. Barnevernet kan for eksempel kreve at foreldrene må ta urinprøver for å bevise at de er rusfrie. Bevisbyrden ligger hos foreldrene for ellers kan barnevernet overta omsorgen for ved tvang. Foreldrene er nødt til å samarbeide.


Vedrørende incest: Norsk lov sier følgende i §198: samleie med bror eller søster straffes med fengsel i inntil 1 år. Selv om foreldrene er gode omsorgsgivere vil de antakeligvis ikke kunne beholde barnet. I Nederland, Portugal, Spania eller Frankrike er det annerledes. Samleie mellom søsken straffes ikke der. 
 

Traumatisering: 

Ved beslutning om akuttvedtak risikerer barnevernet og fylkesnemnda at små barn blir traumatisert. Det blir som regel ikke tatt hensyn til at plutselige forandringer skaper mye stress, savn og frustrasjon for det lille barnet. Det blir godtatt at barnet i en kort eller lengre periode er utrøstelig. Man kan oppleve det samme når små barn begynner i barnehagen og skilles fra mor eller far.  Men i det tilfelle er mor eller far sammen med barnet i barnehagen ot atskillelsen er mer skånsom. For å unngå traumatisering bør en tenke på de 7 retningslinjer som Yarrow anbefaler ved en omsorgsovertakelse. Den første faktor er alder (1) Forskingen antyder at det nyfødte kan skille mellom mor eller far og ukjente ganske fort. Separasjonen bør skje før barnet er blitt 4 uker gammel for å unngå traumatisering. Tilknytningen skjer fort og savn etter tilknytningspersonen  er  sterkt når barnet er mellom 6 måneder og 2 år. (2) Relasjonskvaliteten mellom barnet og tilknytningspersonen før separasjonen er viktig. Jo bedre relasjonen var, jo verre opplever barnet separasjonen. (3) Det er av betydning hvilken pleie barnet får etter separasjonen. Hvis barnet får en egnet erstatningsperson som barnet knytter seg til, kan separarasjonstraumet fanges opp. I barnevernets øyne er alle beredskapsforeldre eller fosterhjemsforeldre egnete erstatningspersoner, men det stemmer ikke. (4) Relasjonen til foreldrene under separasjonen har noe å si, plutselig og fullstendig separasjon fra foreldrene er verst for barnet. (5) Varigheten av separasjonen har noe å si, jo lengre separasjonen varer, jo verre kan det bli for barnet. (6) Separasjonsskadene forsterker seg ved ugunstige livsbetingelser. Separasjonsskadene blir mindre ved gode betingelser. (7) Barnets konstitusjon, tilpasningsevne og sensibilitet har mye å si om barnet blir traumatisert eller ikke. 

(1)  ALTER  Alder
Die Auswirkungen sind besonders stark, wenn das Kind gerade eine innige Beziehung zur Mutterfigur / Bindungsperson aufgebaut hat. Das ist nach Meinung der älteren Forschung, auf die sich Yarrow bezieht, im allgemeinen zwischen dem 6. Lebensmonat und 2. Lebensjahr der Fall. Nach Schaffer, H. R. [FN13] , der die neuere Forschung zur Frage "Ab welchem Alter sind Kinder fähig, menschliche Bindungen aufzubauen?" zusammengetragen hat, gilt, daß Kinder schon im Alter von 2 - 3 Monaten vertraute Personen von Fremden unterscheiden können. Demnach müßten frühe Trennungen, um traumatische Wirkungen zu vermeiden, rund innerhalb der ersten vier Lebens-Wochen erfolgen. Früher glaubte man fälschlicherweise, daß Bindungen erst ab ca. dem 6. Monat aufgebaut werden können.

  (2)  QUALITÄT DER BEZIEHUNG VOR DER TRENNUNG  relasjonskvalitet
  Die Auswirkungen sind um so stärker, je enger und besser die vorherige Beziehung zwischen Mutterfigur / Bindungsperson und Kind war.

  (3)  ART DER PFLEGE NACH DER TRENNUNG  Omsorgskvalitet etter atskillelsen
  Die Auswirkungen sind um so geringer, je besser eine geeignete Pflegeperson für gute persönliche Beziehungen zum Kind, für angemessene Anregungsbedingungen und für eine ausreichende Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse sorgt.

  (4)  ART DER BEZIEHUNG ZU DEN ELTERN WÄHREND DER TRENNUNG  Måten foreldrene forholder seg på mens de skilles
  Die Auswirkungen sind weniger gewichtig, wenn eine persönliche Beziehung zu den Eltern während einer vorübergehenden Trennung aufrechterhalten werden kann. Sie sind besonders stark, wenn die Trennung plötzlich und vollständig erfolgt.

  (5)  DAUER DER TRENNUNG  Varigheten av separasjon
  Die negativen Auswirkungen verstärken sich im allgemeinen mit der Dauer der Trennung.

  (6)  QUALITÄT DER ERFAHRUNGEN NACH DER TRENNUNG  Kvalitet av erfaringen etter separasjonen
  Die Auswirkungen einer Trennung verstärken sich unter ungünstigen Lebensbedingungen; sie nehmen ab als Folge angenehmer und zufriedenstellender Erfahrungen.

  (7)  KONSTITUTIONELLE FAKTOREN  Barnets konstituasjon
  Art und Stärke der Auswirkungen hängen nicht zuletzt vom Grad der persönlichen Sensibilität und der Anpassungsfähigkeit des Kindes ab. 
   

Barnefaglige utredningsmetoder som brukes i barnehagen, skolen, fosterhjemmet og hjemme er  ASEBA, SDQ, dessuten Caregiver Interaction Scale, CIS, Arnett 1989)  et analyseskjema med 26 punkter som hjelper å vurdere omsorgs- eller kontaktpersonens omgang med barnet. Child Outcome Rating scale (CORS, se også ORS,SRS,CSRS, YCORS/SRS  av samme forfatter Scott D.Miller og Barry L. Duncan)  kartlegger barnets trivsel
 

 Definisjon av mentalisering: Foreldrenes mentaliseringsevne spiller en viktig rolle i oppdragelsen og forståelsen av barnet og blir gjenstand for undersøkelse i sakkyndige rapporter. Den sakkyndige skal vurdere om foreldrene fortolker egne og andres handlinger på bakgrunn av de hensiktene de selv har  eller på bakgrunn av de hensiktene barnet har. (f.eks. skal foreldrene ha selvinnsikt i egne og i barnets lyster, behov, følelser, savn, meninger, tro, foredommer, tanker og løgn) 

Beslektede begrep 

 • Empati                                                                        
 • Innsikt
 • Psychological mindedness
 • Observerende ego
 • Refleksjon

Barnet har utviklet mentaliseringsevnen når det er 4 år gammel. Barnet kan da oppfatte ANDRES FORVENTNINGER ved å tolke vedkommendes følelser og kan intuitivt rette seg etter dem. Den kan også la være. Mentaliseringsevnen er ikke nødvendigvis gjennomgripende og stabil, men tvert imot avhengig av relasjonen til den andre og barnets emosjonelle tilstand.   

Dårlig mentaliseringsevne er karakterisert som følgende:

 • Bare konkret forståelse
  • Generelt dårlig mentalisering
 • Kontekst-spesifikk dårlig mentalisering
  • Mentaliseringssvikten er variabel og oppstår i spesielle situasjoner
 • Pseudo-mentalisering
  • Ligner mentalisering, men mangler essensielle trekk
 • Misbruk av mentalisering skjer ofte i barnefordelingssaker der foreldrene kjemper om barnet og med vilje misforstår den andre forelderen
 • Andres mentale tilstander er forstått og innlevelsesevne er til stedet, men innsikten brukes til å såre, manipulere, kontrollere og underminere den andres status:
  • Tvang for å få den andre til å tenke som en selv
  • Bevisste ydmykelser og provokasjoner
  • Sadistisk utnyttelse av kjennskap til andres følelser eller ønsker
  • Mildere former er manipulasjon for å oppnå personlig vinning
  • Skape skyld, skape uønsket lojalitet, maktmisbruk av egen dominans i omsorgsrollen, forståelse for den andre brukt som ammunisjon i relasjonskampenUndersider (1): ASEBA