แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Theory of Teaching English as a Second Language

Having a student who does not know English is a challenge to teachers. Knowing some theory behind second language teaching can help teachers address this concern.

History

 • Many children who come to the U.S. to live cannot speak a word of English and need a way to function and learn in the real world--a reality method of learning the language.

Second Language Teaching

 • To learn a language one must have input that is comprehensible. The input must be simple at first. Over time, an input+1 must evolve. That means comprehensible input continues, but with a "little bit harder" input that introduces new vocabulary and usage.

Stages of Acquisition

 • A period of listening and observing is necessary. This is the "silent period" in which the student is taking in much of the target language (English). Then, over a period of time, production usually begins. The student tries words and phrases for communicative purposes. Reading and writing also begin and continue to higher levels as the language is acquired.

How the Teacher Incorporates Language

 • The teacher respects the silent period buts incorporates the student "doing" something routinely every day so the English input is comprehensible. Perhaps she marks the calendar, greets the class or writes a phrase on the board.

Academic English

 • Academic English is difficult. Learning it is a huge challenge in the beginning. Sheltered English is a teaching method wherein key vocabulary is visually demonstrated, notes are given in a "T" form for easier connection, and easier-level books on the topics studied are given to supplement the mainstream curriculum.

Why Second Language Teaching

 • English as a Second Language teaching is absolutely necessary for all of these reasons: these students are to be a part of the mainstream, they are to be empowered to succeed and compete on a level playing ground, and they want to fully contribute to society.    

 http://www.ehow.com/facts_5347412_theory-teaching-english-second-language.html

 • Theory of Teaching English as a Second Language

   

     X Paula WaltersPaula Walters is a lifelong learner who has enjoyed just about everything she's tried to learn. She has experienced learning both as a teacher and student. She likes writing SEO content and has published human-interest articles in local papers. She has a master's degree in TESOL and international children's literature.By Paula Walters, eHow Contributor Print this article Related Searches:

  Children English Language Teaching Having a student who does not know English is a challenge to teachers. Knowing some theory behind second language teaching can help teachers address this concern.

      History

  Many children who come to the U.S. to live cannot speak a word of English and need a way to function and learn in the real world--a reality method of learning the language.

      Second Language Teaching

  To learn a language one must have input that is comprehensible. The input must be simple at first. Over time, an input+1 must evolve. That means comprehensible input continues, but with a "little bit harder" input that introduces new vocabulary and usage.

      Stages of Acquisition

  A period of listening and observing is necessary. This is the "silent period" in which the student is taking in much of the target language (English). Then, over a period of time, production usually begins. The student tries words and phrases for communicative purposes. Reading and writing also begin and continue to higher levels as the language is acquired.

       How the Teacher Incorporates Language

  The teacher respects the silent period buts incorporates the student "doing" something routinely every day so the English input is comprehensible. Perhaps she marks the calendar, greets the class or writes a phrase on the board.

      Academic English

  Academic English is difficult. Learning it is a huge challenge in the beginning. Sheltered English is a teaching method wherein key vocabulary is visually demonstrated, notes are given in a "T" form for easier connection, and easier-level books on the topics studied are given to supplement the mainstream curriculum.

      Why Second Language Teaching

  English as a Second Language teaching is absolutely necessary for all of these reasons: these students are to be a part of the mainstream, they are to be empowered to succeed and compete on a level playing ground, and they want to fully contribute to society.

   

  http://www.ehow.com/facts_5347412_theory-teaching-english-second-language.html#ixzz1afcv78bq

   

          รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 10 แบบ

              ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษได้มีวิวัฒนาการ และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี ที่ครูจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมนำไป ดัดแปลงใช้สอนนักเรียนแต่ละคน ดังวิธีสอนต่อไปนี้

          1.  วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล ( Grammar Transalation ) เป็นวิธีการสอนที่เน้นกฎไวยากรณ์และใช้การแปลเป็นสื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน

          2.  วิธีสอนแบบตรง เป็นวิธีการสอนที่เน้นทักษะการฟัง และพูดให้เกิดความเข้าใจก่อน แล้วจึงฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยมีความเชื่อว่า เมื่อนักเรียนสามารถฟังและพูดได้แล้ว กสามารถอ่านและเขียนได้ง่าย และเร็วขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์มากนัก บทเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการสนทนา นักเรียนได้ใช้ภาษาเต็มที่

          3.  วิธีสอนแบบฟัง-พูด ( Audio-Lingual Method ) เป็นวิธีการสอนตามหลัก ภาษาศาสตร์ และวิธีการสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน สอนครบองค์ประกอบตามลำดับจากง่ายไปหายาก

          4.  วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ ( Cognitive Code Learning Theory ) วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที่ว่า ภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออก ทางภาษาขึ้นอยู่กับความเข้าใจ กฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้

          5.  วิธีการสอนตามเอกัตภาพ ( Individualized Instruction ) ในรูปแบบนี้ ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทจากการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นลำดับ

          6.  วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ( Total Physical Response Method ) แนวการสอนแบบนี้ให้ความสำคัญต่อการฟังเพื่อความเข้าใจ เมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังอยู่และสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยให้จำได้ดี

          7.  วิธีการสอนแบบอภิปราย ( Discussion Method ) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รวมพลังความคิดเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา หาข้อเท็จจริง

          8.  วิธีการสอนแบบโครงการ ( Project Method ) เป็นวิธีที่สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือตามที่ครูมอบหมายให้ทำ

          9.  วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ( Community Language Learning )           

          10. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ( Communicative Approach ) จากข้อเท็จจริงพบว่าถึงแม้นักเรียน จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแล้วเป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้หรือสื่อสารได้ดีนัก ด้วยเหตุผลนี้ นักภาษาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพื่อการสื่อสาร โดยมีความเชื่อว่าภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์ และโครงสร้างเท่านั้น แต่ภาษาคือ ระบบที่ใช้ในการสื่อสาร

       ดังนั้นการสอน จึงควรให้นักเรียนสามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้ และจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสภาพสังคมด้วย
  •  

   

  Bloom's Taxonomy

   

  Beginning in 1948, a group of educators undertook the task of classifying education goals and objectives. The intent was to develop a classification system for three domains: the cognitive, the affective, and the psychomotor. Work on the cognitive domain was completed in 1956 and is commonly referred to as Bloom's Taxonomy of the Cognitive Domain although the full title was Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain with the text having 4 other authors (M. Englehart, E. Furst, W. Hill, and D Krathwohl).

  The major idea of the taxonomy is that what educators want students to know (encompassed in statements of educational objectives) can be arranged in a hierarchy from less to more complex. The taxonomy is presented below with sample verbs and a sample behavior statement for each level.

   

  LEVEL

  DEFINITION

  SAMPLE
  VERBS

  SAMPLE
  BEHAVIORS

  KNOWLEDGE

  Student recalls or
  recognizes information,
  ideas, and principles
  in the approximate
  form in which they
  were learned.

  Write
  List
  Label
  Name
  State
  Define

  The student will define
  the 6 levels of Bloom's
  taxonomy of the
  cognitive domain.

  COMPREHENSION

  Student translates,
  comprehends, or
  interprets information
  based on prior
  learning.

  Explain
  Summarize
  Paraphrase
  Describe
  Illustrate

  The student will explain
  the purpose of Bloom's
  taxonomy of the
  cognitive domain.

  APPLICATION

  Student selects, transfers, and uses data
  and principles to
  complete a problem
  or task with a mini-
  mum of direction.

  Use
  Compute
  Solve
  Demonstrate
  Apply
  Construct

  The student will
  write an instructional
  objective for each
  level of Bloom's
  taxonomy.

  ANALYSIS

  Student distinguishes,
  classifies, and relates
  the assumptions,
  hypotheses, evidence,
  or structure of a
  statement or question.

  Analyze
  Categorize
  Compare
  Contrast
  Separate

  The student will
  compare and contrast
  the cognitive and
  affective domains.

  SYNTHESIS

  Student originates,
  integrates, and
  combines ideas into a
  product, plan or
  proposal that is new
  to him or her.

  Create
  Design
  Hypothesize
  Invent
  Develop

  The student will
  design a classification
  scheme for writing
  educational objectives
  that combines the
  cognitive, affective,
  and psychomotor
  domains.

  EVALUATION

  Student appraises,
  assesses, or critiques
  on a basis of specific
  standards and criteria.

  Judge
  Recommend
  Critique
  Justify

  The student will
  judge the effectiveness of writing
  objectives using
  Bloom's taxonomy
  .

   

   

  In general, research over the last 40 years has confirmed the taxonomy as a hierarchy with the exception of the last two levels. It is uncertain at this time whether synthesis and evaluation should be reversed (i.e., evaluation is less difficult to accomplish than synthesis) or whether synthesis and evaluation are at the same level of difficulty but use different cognitive processes. In my opinion, the latter is more likely. Both depend on analysis as a foundational process. However, synthesis requires rearranging the parts in a new, original way whereas evaluation requires a comparison to a standard with a judgment as to good, better or best. This is similar to the distinction between creative thinking and critical thinking. Both are valuable while neither is superior.

   

   

  Synthesis

  Evaluation

   

  Analysis

  Application

  Comprehension

  Knowledge

   

  In any case it is clear that students can "know" about a topic or subject at different levels. While most teacher-made tests still test at the lower levels of the taxonomy, research has shown that students remember more when they have learned to handle the topic at the higher levels of the taxonomy. This is because more elaboration is required, a principle of learning based on finding from the information processing approach to learning.

   

    แนวทางการจัดระดับความคิดของบลูม (Bloom's Taxonomy) แบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้

   

                

  1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจำแนกประสบการณ์ต่างๆและระลึกเรื่องราวนั้นๆออกมาได้ถูกต้องแม่นยำ

  2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความสำคัญของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความสำคัญได้

  3 การนำความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการนำหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่างๆของเรื่องที่ได้รู้มา นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้

  4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆได้อย่างชัดเจน

  5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น

   6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่กำหนดไว้

   

                  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor)

  ใน การออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อยๆ 3 ส่วนด้วยกัน

  • พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได้
  • เงื่อนไข พฤติกรรมสำเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
  • มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

   

   การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner)

  • ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์
  • ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน
  • ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ
  • ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
  • ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง
  • เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม

                      การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

  • ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน
  • การจัดช่วงลำดับ (sequence) หมาย ถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • บูรณาการ (integration) หมาย ถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เพิ่มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้งหมด ของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม

   

  Comments