สถานที่ศึกษาเศรษกิจพอเพียงในภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนคลองกุ่ม

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

โรงเรียนวัดสามง่าม

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนวรรณสว่างจิต

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์)

โรงเรียนประชาภิบาล

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร

โรงเรียนวัดช่องลม

โรงเรียนวัดบางโคล่นอก

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

โรงเรียนวัดปุรณาวาส

โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์

โรงเรียนวัดลำกะดาน

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

โรงเรียนวัดศาลาครืน

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

โรงเรียนวัดสุทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต

นนทบุรี

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนวัดฝาง

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม

โรงเรียนราษฎร์นิยม

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)

โรงเรียนจิรดา

โรงเรียนพิชญศึกษา

สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร

โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใน)

ชัยนาท

โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน

โรงเรียนเทพรัตน์

โรงเรียนบ้านวังคอไห

โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)

โรงเรียนบ้านหนองยาง

โรงเรียนวัดดอนตะไล้

โรงเรียนวัดสะตือสิงห์

โรงเรียนวัดสิงห์

โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

โรงเรียนสรรพยาวิทยา

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

โรงเรียนบ้านลำแดง

โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย

โรงเรียนสาคลีวิทยา

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย

ลพบุรี

โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย

โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

โรงเรียนสัตยาไส

สระบุรี

โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

โรงเรียนหนองโดนวิทยา

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่

โรงเรียนหินกองวิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

สิงห์บุรี

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่ ๑๓๓)

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก

โรงเรียนวัดเตย

โรงเรียนวัดถอนสมอ

โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนอินทร์บุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

โรงเรียนวัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)

โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

โรงเรียนบ้านท่าซุง

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

โรงเรียนวัดบางโรง

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม

ชลบุรี

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

โรงเรียนพานทอง

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง

สระแก้ว

โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านท่าผักชี

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

โรงเรียนซับม่วงวิทยา

โรงเรียนบ้านท่าข้าม

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

โรงเรียนร่มเกล้า

โรงเรียนพวงคราม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร

กาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม

โรงเรียนบ้านท่ามะกา

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ ๑๔๒

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

โรงเรียนวัดหนองพลับ

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

ราชบุรี

โรงเรียนบ้านหนองกลางดง

โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏร์

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)

โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

โรงเรียนสินแร่สยาม

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

โรงเรียนวัดดอนทราย

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)

โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน

โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

โรงเรียนหนองโพวิทยา

โรงเรียนอนุบาลบางแพ

โรงเรียนเทศบาล ๕ พหลโยธินรามินทรภักดี

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

 
Comments