ភាពយន្ត​បង្ហាញ​ការ​ដៅ​ផែនទី​ជា​ភាសា​ខ្មែរ

by Sovann Heng (ហេង សុវណ្ណ)


សេចក្តី​ផ្ដើម


ប្រមូលផ្តុំ​នូវ​បណ្ដា​ភាពយន្ត​បង្ហាញ​វិធី​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ដៅ​ផែនទី​ហ្គូហ្គល (Google Map Maker)។


ដៅ​ទីតាំង​ថ្មី


លុប​ទីតាំង​ចោលបន្ថែម​ទីតាំង​ថ្មី​មាន​ព្រំដែន


បន្ថែម​ព្រំដែន​ បរិវេណឲ្យ​ទីតាំង​ចំណុច

បន្ថែម​ឈ្មោះ​ភាសា​ខ្មែរ​ឲ្យទីតាំង