รายละเอียดสถานที่แข่งขัน

1. โรงเรียนอนุบาลหนองกี่     Click
2. โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  
3. โรงเรียนนางรองพิทยาคม  Click
4. โรงเรียนอนุบาลนางรอง     Click
5. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม  Click
6. โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  Click
7. โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์  Click
8. โรงเรียนสองห้องพิทยาคม    Click
9. โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์   Click
10. โรงเรียนบ้านสวายสอ   Click
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  Click
12. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  Click
13. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  Click
https://sites.google.com/view/brm4/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81