மனோஜ் பாண்டியன்
உலகின் எங்கோ
ஒரு மூலையில்
நடக்கும் அநியாயத்தைக்
கண்டு உங்கள்
மனம் கொதித்தால்
நாம் இருவரும் தோழர்களே...... - சேகுவேரா

 

My Photos


 

Hello friends,

          I am Manoj Pandian. Finished my B.E in Kongu Engineering college, Erode. I am interested in sweets, making friends, surfing net, open source etc.. etc..

"Serve the society 
According to your Abilities to According to your Deeds"