SONOGRAPHYCHI MASHAL - AUDIO SONGS ALBUM

 

 

ºjÉÒ§ÉÚhÉ ½øiªÉÉ Ê´É®ôÉävÉÒ näù¶ÉÉiÉÒ±É {Éʽø±ÉÉ ¨É®ôÉ`öÒ-ʽÆønùÒ MÉÒiÉÉÆSÉÉ +±¤É¨É

 

-       MÉÒiÉä  -

+ìb÷. ºÉÒ. B¨É. ¨ÉÉxÉä

®ôÉ. UôjÉ{ÉiÉÒ ¶ÉɽÚø xÉMÉ®ô, ʱÉ]õ±É }±ÉÉì´É®ô <ÆÊM±É¶É ºEÖò±É Vɴɳ÷,

ʽÆøMÉÉä±ÉÒ, iÉÉ. ÊVÉ. ʽÆøMÉÉä±ÉÒ 431 513.

¨ÉÉä¤ÉÉ<±É 9422663066.

 

♪♪

© +ìb÷. ºÉÒ. B¨É. ¨ÉÉxÉä

 

♪♪

 

-♪♫ xÉÉä]äõ¶ÉxºÉ ♫♪-

+ìb÷. ºÉÒ. B¨É. ¨ÉÉxÉä

 

                           ♫♫ SÉɱÉÒ ♫♫

  +ìb÷. ºÉÒ. B¨É. ¨ÉÉxÉä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       +xÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ                       {ÉÞ¹`ö Gò.

 

1. ½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ                 3 iÉä 4

 

2. ½øÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ ¨ÉÒ                         5 iÉä 6

 

3. MɦÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÖCiÉÒ ZÉɱÉÒ                     7 iÉä 8

 

4. ºÉÉÄòºÉ Eäò {ɽø±Éä                          9

 

5. BEòÉ ¨É¨ÉiÉäSÉÒ                           10

 

6. ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒSÉÒ ¨É¶ÉÉ±É                     11

 

7. {ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ xÉÉiÉ ½øÒ                 12 iÉä 13

 

 8. nùÉä¹ÉSÉÆ xÉ´½øiÉÉ EÖòhÉÉSÉÉ                   14 iÉä 15

 

9. ¨Éä®ôÒ vÉb÷EòxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä                    16

 

10. ¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô...                       17 iÉä 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ

 

½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ

YÉÉxÉ xÉÉ Ênù±ÉÆ -2

½øVÉÉ®ôÉä ºÉɱÉÉiÉ MÉÖ±ÉÉ¨É ¤ÉxɴɱÉÆ

+®äô iÉÉEònùÒSªÉÉ VÉÉä®ôÉ´É®ô

ºjÉÒ±ÉÉ xɨɴɱÉÆ ** vÉÞ **

 

 

{ÉiÉÒ-ºÉiÉÒSªÉÉ ¸ÉvnäùiÉÚxÉ

ÊiɱÉÉ ÊSÉiÉä´É®ô VÉɳ÷±ÉÆ

YÉÉxÉÉ-¨ÉÉxÉÉSªÉÉ |ÉÉ{iÉÒiÉÚxÉ

ºÉnùÉ nÚù®ô ÊiɱÉÉ `äö´É±ÉÆ ** 1 **

½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ YÉÉxÉ xÉÉ Ênù±ÉÆ ...

 

 

VÉÉiÉÒ-®ôÒiÉÒSªÉÉ ½ÖÆøb÷ªÉÉxÉÆ

¤ÉÉ{ÉÉ-¤ÉÉ{ÉɱÉÉ `öÉ®ô ¨ÉÉ®ô±ÉÆ

¨ÉÖ±ÉÒ-¨ÉÖ±ÉÒSªÉÉ VÉx¨ÉÉSÉÆ

+ÉiÉÉ ¤ÉÉ{ÉɱÉÉ EòÉäbÆ÷ {Éb÷±ÉÆ ** 2 **

½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ YÉÉxÉ xÉÉ Ênù±ÉÆ ...

 

ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒSªÉÉ ªÉÆjÉÉxÉÆ

¤ÉPÉÉ {ÉÉä]õÉiɱÉÆ JÉ®Æô ºÉÉÆMɱÉÆ

iªÉÉ EòÉä´É²ªÉÉ VÉÒ´ÉɱÉÉ

nùÉäx½øÒ ½øÉiÉÉÆxÉÒ SÉ®Çô EòÉ{ɱÉÆ ** 3 **

½øÒxÉ ¨ÉÉxɱÉÆ nùÒxÉ VÉÉhɱÉÆ YÉÉxÉ xÉÉ Ênù±ÉÆ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ½øÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ ¨ÉÒ

½øÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ ¨ÉÒ

Eò®ôiÉä Ê´ÉxÉ´ÉhÉÒ

½øÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ ¨ÉÒ

¨ÉÉMÉiÉä nùªÉÉ

VÉx¨É ½øÉ PÉä>ð tÉ

¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ BEònùÉ** vÉÞ **

 

>ð{ÉEòÉ®ô iÉÒ ¡äòb÷Ò±É

@ñhÉÒ-¨ÉxÉÒ iÉÒ ®ôɽøÒ±É

VÉx¨ÉÉSÉä @ñhÉ iÉÒ ¡äòb÷Ò±É

EòvÉÒ iÉ®ôÒ EòvÉÒ iÉ®ôÒ EòvÉÒ iÉ®ôÒ ** 1 **

       {ÉÉÆMÉ ¡äòb÷Ò±É iÉÒ ªÉÉSÉ VÉÒ´ÉxÉÒ

VÉx¨É ½øÉ PÉä>ð tÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ BEònùÉ ...

 

EòÉähÉÒiÉ®ôÒ iÉÒ ¤ÉxÉÒ±É

Eò¨ÉÉ<Ç JÉ®ôÒ Eò¯ûxÉ näù<Ç±É 2

´ÉƶÉÉSÉÉ Ênù´ÉÉ ±ÉÉ´ÉÒ±É

EòvÉÒ iÉ®ôÒ EòvÉÒ iÉ®ôÒ EòvÉÒ iÉ®ôÒ ** 2 **

       xÉÉ´É Eò®ôÒ±É iÉÒ ªÉÉSÉ VÉÒ´ÉxÉÒ

VÉx¨É ½øÉ PÉä>ð tÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ BEònùÉ ...

 

ºÉÚ®ô ½øÉ VÉx¨ÉÒ ªÉä>ð tÉ

PÉ®ôÉäPÉ®ôÒ iÉÖ¨½øÒ MÉÖÆVÉÚ tÉ

VªÉÉäiÉÒ¯û{ÉÒ =VɳÚ÷ tÉ

+ÉiÉÉ iÉ®ôÒ +ÉiÉÉ iÉ®ôÒ +ÉiÉÉ iÉ®ôÒ ** 3 **

       +lÉÇ Eò®ôÒ±É iÉÒ ªÉÉSÉ VÉÒ´ÉxÉÒ

VÉx¨É ½øÉ PÉä>ð tÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ BEònùÉ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MɦÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÖCiÉÒ ZÉɱÉÒ

 

MɦÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÖCiÉÒ ZÉɱÉÒ

näù´ÉÉSÉÒ iÉÒ ¦ÉÒiÉÒ MÉä±ÉÒ

{ÉÖ°ü¹ÉÒ ½øÒ ºÉƺEÞòiÉÒ

VÉÒiÉ ºÉƺEÞòiÉÒSÉÒ iÉÒ ZÉɱÉÒ -2 ** vÉÞ **

 

ʶÉEò±Éä ºÉ´É®ô±Éä ¨ÉÉä`äö ZÉɱÉä

ºÉÉ®äô ʶÉÊIÉiÉ Ênù¶ÉɽøÒxÉ ZÉɱÉä

PÉ®ôÉ-PÉ®ôÉiÉ EòºÉÉ<Ç ZÉɱÉä

Ênù¶ÉÉ-Ênù¶ÉÉ ¨ÉxÉ Ê´É¹ÉÉ®ôÒ ZÉɱÉä

ºjÉÒ uäù¹ÉÒ ´ÉÉ®äô

näù¶ÉÉ-näù¶ÉÉiÉ +ɱÉä  ** 1 **

       JÉÚxÉÉSÉÒ ¦ÉɹÉÉ iÉÒ +ɱÉÒ ...

 

vɨÉÉÇ-EòɪÉÉDZÉÉ ±ÉÉJÉÉä ¡äòEòiÉÒ

¶ÉÉäEò-{ÉÉhªÉɱÉÉ {ÉèºÉÉ ¡äòEòiÉÒ

±ÉMxÉÉ-EòɪÉÉDZÉÉ ±ÉÉJÉÉä ±ÉÚ]õiÉÒ

ºjÉÒ MɦÉÉDZÉÉ {ÉhÉ {ÉÉbÚ÷xÉ ]õÉEòiÉÒ

ºÉ¨ÉiÉäSÉÒ EòÉ <lÉÆ

EòvÉÒ |ÉlÉÉSÉ xÉ´½øiÉÒ ** 2 **

       ºjÉÒ ºÉnùÉ nÖùªªÉ¨É iÉÒ ®ôÉʽø±ÉÒ ...

 

MÉÖhÉMÉÉhÉÉSÉÉ |ÉSÉÉ®ô JÉÉä]õÉ

+ÆvɸÉvnäùxÉÆ Eäò±ÉÉ ºjÉÒSÉÉ iÉÉä]õÉ

VÉÉ>ð xɪÉä ½øÒ Eò¨ÉÉ<Ç ºÉMɳ÷Ò

½øÉä<Ç±É PÉÉ]õÉ MÉä±ÉÉ VÉ®ô ´ÉÉ]õÉ

¨½øhÉÚxÉ VÉx¨ÉÉ +ÉvÉÒ

EòÉfø±ÉÉ EòÉ]õÉ  ** 3 **

       nùªÉÉ-¨ÉɪÉÉ EÖò`Æö iÉÒ MÉä±ÉÒ ...

 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ɱªÉÉ +É®ôIÉhÉ +ɱÉÆ

¤Éɳ÷Ò-¤ÉÉÆMÉb÷Ò iÉ®ôÒ xÉÉ ºÉÖ]õ±ÉÒ

±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ½øÒ VÉ®ôÒ ´ÉÉfø±ÉÒ

¨ÉÖ±ÉÓöSÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉ®ôÒ PÉ]õ±ÉÒ

¨ÉÉxÉ´ÉÉSÉÉ JÉä³÷

VªÉÉxÉÆ xɺÉÆSÉ EòÉ]õ±ÉÒ  ** 4 **

       ¨ÉÉhÉÖºÉEòÒ EÖò`öÆ iÉÒ MÉä±ÉÒ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ºÉÉÄòºÉ Eäò {ɽø±Éä

ºÉÉÄºÉ Eäò {ɽø±Éä VÉxÉ¨É ºÉä {ɽø±Éä

MɱÉÉ PÉÉä]õ ®ô½äø ¤ÉäÊ]õªÉÉåø EòÉ -2

       (EòÉä®ôºÉ - ¤ÉäÊ]õªÉÉåø EòÉ ¤ÉäÊ]õªÉÉåø EòÉ

MɱÉÉ PÉÉä]õ ®ô½äø ¤ÉäÊ]õªÉÉåø EòÉ)

¦É±ÉÉ xÉÉ ½øÉäMÉÉ ¤ÉÖ®ôɽøÒ ½øÉäMÉÉ

BäºÉÒ ½ø®ô BEò EÖòÊ]õªÉÉåòEòÉ -2 ** vÉÞ **

       (EòÉä®ôºÉ - EÖòÊ]õªÉÉåø EòÉ EÖòÊ]õªÉÉåø EòÉ

¤ÉÖ®ôɽøÒ ½øÉäMÉÉ EÖòÊ]õªÉÉåø EòÉ)

 

VɽøÉxÉ BäºÉÉ JÉÖʶɪÉÉåòEòÉ

nùɨÉ-nùÉ¨É ºÉä xɽøÒ Ê¨É±ÉiÉÉ

¤Éä]õÒ-¤Éä]õÒ EòÉä ¨ÉÉ®ôxÉä ´ÉɱÉä

Ênù±É iÉä®ôÉ CªÉÉ ´É½øøʶɪÉÉåø EòÉ ** 1 **

       CªÉÉ >ÄðSÉÒ ¨ÉÆÊVÉ±É {ɽÖÄøSÉä

       VÉÒ´ÉxÉ BäºÉä +ÉʶɪÉÉå EòÉ

 

VÉÒxÉÉ ½ø®ôÉ¨É CªÉÚÄ Eò®ôiÉÉ ½èø

+SUôÒ-+SUôÒ ®ôÊiɪÉÉåø EòÉ

VÉxÉ¨É ±ÉäxÉä näù ±Éb÷EòÒ EòÉä

VÉÒxÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉ ¤ÉÊkɪÉÉåù EòÉ  ** 2 **

       ®ôÉä¶ÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ VÉÒxÉÉ iÉÖ¨½øÉ®ôÉ

       vÉÄÖvɱÉÒ-vÉÄÖvɱÉÒ +ÆÊvɪÉÉå EòÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BEòÉ ¨É¨ÉiÉäSÉÒ

BEòÉ ¨É¨ÉiÉäSÉÒ BEòÉ ºÉ¨ÉiÉäSÉÒ

BEòÉ +¤É±ÉäSÉÒ Eò³÷Ò iÉÉäbÚ÷ xÉEòÉ ** vÉÞ **

 

+¤É±Éä±ÉÉ ºÉ¤É±ÉÉ ¨½øhÉÚxÉ

+´ÉxÉiÉÒ ÊiÉSÉÒ Eò°  xÉEòÉ

{ÉÉ>ðhÉ iÉɺÉɱÉÉ BEò ¤É±ÉÉiEòÉ®ô

näù¶ÉÉSÉÒ +¥ÉÚ =vɳÚ÷ xÉEòÉ ** 1 **

BEòÉ EòÉä¨É±ÉiÉäSÉÒ BEòÉ xɴɱÉiÉäSÉÒ

BEòÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ PÉb÷Ò ¨ÉÉäbÚ÷ xÉEòÉ....  

 

YÉÉxÉÉSÉÒ +ÊvÉEòÉ® ʶÉnùÉä®ôÒ

EòÉfø±ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉäbÚ÷ xÉEòÉ

<ÊiɽøɺÉÉSÉÒ ºÉÉÊ´ÉjÉÒSÉÒ

B¤ÉÒºÉÒ iÉÖ¨½øÒ Ê´ÉºÉ¯û xÉEòÉ ** 2 **

BEòÉ ºÉÞVÉxÉiÉäSÉÒ BEòÉ {É®ôÉvÉÒxÉiÉäSÉÒ

BEòÉ +VÉÉhÉiÉäSÉÒ ¤ÉÉä±ÉÒ nùɤÉÚ xÉEòÉ....

 

SÉÚ±É +ÉÊhÉ ¨ÉÚ±É VÉ{ÉhÉÉ®ôÒ

ºÉƺEÞòiÉÒ iÉÖ¨½øÒ {ÉɳÚ÷ xÉEòÉ

½ÖÆøb¬ÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉJÉɱÉÒ ÊºjɪÉÉÆSÉÒ

+½øÉä Ê´ÉGòÒ iÉÖ¨½øÒ Eò¯û xÉEòÉ ** 3 **

½øÒ VÉÒ´ÉɦÉÉ´ÉÉSÉÒ ½øÒ +¤ÉÉä±É VÉÒ´ÉÉSÉÒ

xÉ´ÉÒxÉ´ÉÒ xÉ´½øɳ÷Ò iÉÖ¨½øÒ EòÉ{ÉÚ xÉEòÉ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒSÉÒ ¨É¶ÉɱÉ

 

ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒSÉÒ ¨É¶ÉÉ±É PÉä>ðxÉÒ ½øÉiÉɨÉvªÉä

MɦÉÇ{ÉÉiÉ JÉÖ¶ÉÉ±É ZÉɱÉä

ÊVÉ´½øÉ®ôÒ ºjÉÒ§ÉÚhÉÉSªÉÉ JÉä³Ú÷xÉÒ ½ø¶ÉɨÉvªÉä

¨ÉɪÉ-¤ÉÉ{É ½Ö¶ÉÉ®ô ZÉɱÉä ** vÉÞ **

 

VɺÉä ¦ÉÉåønÚù¤ÉɤÉÉ ¤É³÷Ò näùiÉÉiÉ

iɺÉä MÉÉ´ÉÉMÉÉ´ÉÉiÉ MɦÉÇ {ÉÉb÷iÉÉiÉ

¨É®ôhÉÉ­ªÉɱÉÉ ´ÉÉSÉ´ÉhÉÉ®äô

´ÉÉSÉhÉÉ­ªÉÉSÉä VÉÒ´É PÉäiÉÉiÉ ** 1 **

       EòɪÉnäù ½äø ¤ÉxÉÊ´ÉhÉÉ®äô +ÉÊhÉ ®ôÉVªÉ Eò®ôhÉÉ®äô

       ºÉÉ®äô MÉqùÉ®ô ZÉɱÉä ºÉÉ®äô ½äø MÉqùÉ®ô ZÉɱÉää....

 

MɦÉÇSÉÉSÉhÉÒ±ÉÉ ¤ÉÆnùÒ +ɱÉÒ

ʶÉIÉÉ ½øÒ iÉÖ¯ÆûMÉÉSÉÒ +ɱÉÒ

±ÉÉJÉÉä VÉÒ´ÉÉÆSÉÒ ½øiªÉÉ ZÉɱÉÒ

xªÉɪÉ{ÉÉʱÉEäòSÉÒ ¤É³÷Ò ZÉɱÉÒ ** 2 **

EòɪÉnäù ½äø ¤ÉxÉÊ´ÉhÉÉ®äô ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ ¨ÉÉxÉhÉÉ®äô ô ô

       ºÉÉ®äô MÉqùÉ®ô ZÉɱÉä ºÉÉ®äô ½äø MÉqùÉ®ô ZÉɱÉää....

 

ªÉÉ ¨ÉÖCªÉÉ ªÉÉ ÊvɪÉÉÆSÉÒ

EòiiÉ±É ½øÒ {É]õÉ{É]õ ZÉɱÉÒ

¨ÉÖ³Ú-¨ÉÖ³Ú÷ ®ôb÷hÉÉ­ªÉÉÆSÉÒ

¨ÉÉhÉÚºÉEòÒ ºÉÉÆMÉÉ EÖò`Æö MÉä±ÉÒ  ** 3 **

       EòɪÉnäù ½äø ¤ÉxÉÊ´ÉhÉÉ®äô +ÉÊhÉ Êb÷OªÉÉ PÉähÉÉ®äô

       ºÉÉ®äô MÉqùÉ®ô ZÉɱÉä ºÉÉ®äô ½äø MÉqùÉ®ô ZÉɱÉä....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. {ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨Éɯû xÉEòÉ

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ xÉÉiÉ ½øÒ  

¨ÉxÉɱÉÉ ¡òºÉ´É±ÉÆ

ºÉÉnù iÉÒ PÉɱÉiÉ ½øÉäiÉÒ

VÉx¨ÉÒ xÉɽøÒ ªÉä>ð Ênù±ÉÆ ** vÉÞ **

 

ÊxÉiªÉ-ÊxɪɨÉÉxÉÆ ÊiɱÉÉ

¶Éɳä÷±ÉÉ {ÉÉ`ö´É±ÉÆ  

¨ÉÉä`¬É-¨ÉÉä`¬É EòÉì±ÉäVÉɱÉÉ

¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ Ê¶ÉEò´É±ÉÆ ** 1 **

¶ÉÉävÉÚ-¶ÉÉävÉÚ ´É®ô +ɨ½øÒ ½äø ±ÉMxÉ VɨɴɱÉÆ

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ xÉÉiÉ ½øÒ ¨ÉxÉɱÉÉ ¡òºÉ´É±ÉÆ

 

 

xÉ´Éä-xÉ´Éä Eò{Ébä

xÉ´ÉÆ {ÉÖºiÉEòòÊnù±ÉÆ

¨ÉÖ±ÉɺÉÉ®ôJÉÆ ÊiÉSÉÆ

±ÉMxÉ VÉÖ³÷´ÉÚxÉ Ênù±ÉÆ  ** 2 **

¶ÉÉävÉÚ-¶ÉÉävÉÚ ´É®ô +ɨ½øÒ ½äø ±ÉMxÉ VɨɴɱÉÆ

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ xÉÉiÉ ½øÒ ¨ÉxÉɱÉÉ ¡òºÉ´É±ÉÆ

 

ºÉɺɮôSÉÆ PÉ®ôEòɨÉ

ºÉÉ®Æô-ºÉÉ®Æô ʶÉEò´É±ÉÆ

ºÉiÉiÉ ºÉɺɮôÒ xÉÉÆnùhªÉÉ

¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ {ÉÉ`ö´É±ÉÆ ** 1 **

       MɦÉÇ{ÉÉiÉɱÉÉ +ɨ½øÒ ÊiɱÉÉ ¦ÉÉMÉ {ÉÉb÷±ÉÆ

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ xÉÉiÉ ½øÒ ¨ÉxÉɱÉÉ ¡òºÉ´É±ÉÆ

 

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨Éɯû xÉEòÉ

VÉMÉ ÊiɱÉÉ ÊnùºÉÚ tÉ

ºÉÉnù iÉÒ PÉɱÉiÉ +ɽäø

VÉx¨É ÊiɱÉÉ PÉä>ð tÉ

       §ÉÚhɽøiªÉäSÉÆ Ê¶ÉIÉhÉ ªÉÉ, Ê{ÉføÒ±ÉÉ Ê¶ÉEò´É±ÉÆ

{ÉÉä]õɨÉvªÉä ¨ÉɯûxÉ {ÉÉä®ôMÉÒ ¨ÉxÉɱÉÉ ¡òºÉ´É±ÉÆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. nùÉä¹ÉSÉÆ xÉ´½øiÉÉ EÖòhÉÉSÉÉ

 

nùÉä¹ÉSÉÆ xÉ´½øiÉÉ EÖòhÉÉSÉÉ

nùÉä¹ÉÒ iÉ®ôÒ½øÒ ZÉɱÉÉä -2

ºÉÖJÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÔô VÉÉiÉÉ

nÖùJÉÉSªÉÉ nùÉ®ôÒ +ɱÉÉä -2 ** vÉÞ **

 

ºjÉÒ§ÉÚhÉ ½øiªÉÉ Eò°üxÉ

iÉÉ`ö ¨ÉÉxÉäxÉä Ê¡ò®äô

¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ½ø´ªÉɺÉÉ{ÉɪÉÒ

ÊEòiÉÒ MɦÉÇ{ÉÉiÉ Eäò±ÉäºÉ EòÒ ®äô  ** 1 **

       ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ½ø^É{ÉɪÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ +ÉVÉ ½ø®ô±ÉÉä

       UôÉä]¬É-UôÉä]¬É Eò²ªÉÉÆxÉÉ iÉÉäbÚ÷xÉ +ÉVÉ ¡òºÉ±ÉÉä

 

¤ÉɪÉEòÉä +É<Ç ¤É½øÒhÉ

xÉɽøÒ {ÉÉʽøVÉä ¨ÉÖ±ÉMÉÒ

½ÖÆb¬ÉSªÉÉ Ê¦ÉiÉÒ {ÉɪÉÒ

Eäò±ÉÒ ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒ¶ÉÒ iÉÚ ºÉ±ÉMÉÒ  ** 2 **

       ºÉÉäxÉÉäOÉÉ¡òÒxÉÆ ¨ÉÖ±ÉÓòxÉÉ MɨÉÉ´ÉÚxÉ +ÉVÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä

UôÉä]¬É-UôÉä]¬É Eò²ªÉÉÆxÉÉ iÉÉäbÚ÷xÉ +ÉVÉ ¡òºÉ±ÉÉä

 

nùÉ°ü {ÉiiÉä ´ªÉºÉxÉ

VÉb÷±Éä ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ºÉÉ®äô

´ôªÉºÉxÉÉSªÉÉ xÉÉnùÉ{ÉɪÉÒ

{ÉÉä®ôÉÆxÉÒ nùÉè±ÉiÉ Ê´ÉEò±ÉÒ EòÉ ®ä  ** 3 **

¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ½ø^É{ÉɪÉÒ ¨ÉÖ±ÉÒ MɨÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä

¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ ½ø^É{ÉɪÉÒ VÉÒ´ÉxÉ MɨÉÉ´ÉÚxÉ ¡òºÉ±ÉÉä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¨Éä®ôÒ vÉb÷EòxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

 

¨Éä®ôÒ vÉb÷EòxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

¤ÉSÉÉ ±ÉÉä ¨Éä®ôÒ ÊVÉÆnùMÉÒ -2

ºÉÉ®ôÒ =¨É®ô iÉÖ¨½øÉ®ôÉ

¶ÉÖEò®ô ¨ÉxÉÉ>ÄðMÉÒ -2 ** vÉÞ **

¨Éä®ôÒ vÉb÷EòxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

 

ÊVÉÆnùMÉÒ EòÒ ºÉ֤ɽø xÉ<Ç

ÊVÉÆnùMÉÒ EòÒ ¶ÉÉ¨É xÉ<Ç

½ø®ô ºÉÉ±É EòÒ ºÉɱÉÊMÉ®ô½ø

¨Éè näùJÉxÉÉ SÉɽÚÄøMÉÒ ** 1 **

¨Éä®ôÒ vÉb÷EòxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

 

¨Éè Eò¯ÄûMÉÒ JÉÚ¤É {ÉføÉ<Ç

SÉÖEòÉ nÄÚùMÉÒ {ÉÉ<Ç-{ÉÉ<Ç

ºÉÉ®ôÒ ÊVÉÆnùMÉÒ iÉÖ¨½øÉ®ôÉ

¨Éè EòVÉÉÇ ¨ÉÉxÉÚÄøMÉÒ  ** 2 **

       ¨Éä®ôÉ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

 

¨Éè ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò°ÄüMÉÒ

ÊEòºÉä xÉÉ nÖùJÉÉ>ÄðùMÉÒ

B½øºÉÉxÉ ªÉä ÊVÉÆnùMÉÒ EòÉ

¨Éè Eò¦ÉÒ xÉÉ ¦ÉÚ±ÉÄÚùMÉÒ  ** 3 **

       xÉx½øÒ MÉÖÊb÷ªÉÉ ¤ÉSÉÉ ±ÉÉä

 

 

ô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô...

¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô ªÉÉ VÉMÉÒ {ÉɽÚø näù iÉÖ±ÉÉ

¤ÉÉEòÒ >ð¦ÉÉ VÉx¨É ¨ÉÉZÉÉ ±ÉÉMÉÚ näù iÉÖ±ÉÉ

¨ÉÖHò BEò ·ÉÉºÉ ¡òHò PÉä>ð näù ¨É±ÉÉ

ºÉÉ®ôÉ >ð¦ÉÉ VÉx¨É ¨ÉÉZÉÉ ±ÉÉMÉÚ näù iÉÖ±ÉÉ ** vÉÞ **

 

nùMÉb÷ɱÉÉ {ÉÉZÉ®ô ¡Öò]õiÉÉiÉ

Eòɳ÷ÒVÉ +ɽäø EòÉ iÉÖ±ÉÉ

ºÉÖ®ôÒ =®ôÒ EòÉ ¨ÉÉ®ôiÉÉiÉ

ºÉÆ{ɱÉÉ ºÉMɳ÷É ÊVÉ´½øɳ÷É ** 1 **

       GÖò®ô lÉ^É ªÉÉ VÉMÉÉSÉÒ {ÉɽÚø näù ¨É±ÉÉ

       ¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô ªÉÉ VÉMÉÒ {ÉɽÚø näù iÉÖ±ÉÉ

 

±ÉÉäEò ¨½øhÉiÉÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ

{ÉÉhªÉÉSÉÉ iÉÉä ¤ÉÖb÷¤ÉÖb÷É

VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉä EòÉªÉ ¨ÉÉä`äö

VÉMÉiÉÉä ´ÉxÉÒ iÉÖb÷iÉÖb÷É ** 2 **

       ¡òHò IÉhɦɮô =b÷hªÉÉ {ÉÆJÉ näù ¨É±ÉÉ

       ¨ÉÖHò BEò º´É{xÉ {ÉɽøhªÉÉ où¹]õÒ näù ¨É±ÉÉ

 

½øÉiÉÒ iÉÖZªÉÉ |ÉÉhÉ ¨ÉÉZÉÉ

näù½ ½øÉ ´ÉÉSÉ´É xÉÉ

+¸ÉÚÆSªÉÉ vÉÉ®ôÉƨÉvªÉä

nÖùÊxɪÉÉ nùÉJÉ´É xÉÉ ** 3 **

       ºÉHò ¨É®ôhÉÉSÉÒ ¨ÉMÉ iÉÚ ºÉVÉÉ näù ¨É±ÉÉ

¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô ªÉÉ VÉMÉÒ {ÉɽÚø näù iÉÖ±ÉÉ

 

·ÉɺÉÉiɱÉÉ ·ÉÉºÉ näù>ðxÉ

¡Öò±Éä-{ÉÉxÉä ¡Öò±ÉiÉÉiÉ xÉÉ

PÉɺÉÉiɱÉÉ PÉÉºÉ näù>ðxÉ

¨ÉÖEäò |ÉÉhÉ VÉMÉiÉÉiÉ xÉÉ ** 4 **

       ®ôHòÉ-®ôHòÉSÉä xÉÉiÉä {ÉɽÚø näù ¨É±ÉÉ

¡òHò b÷Éä³÷ɦɮô ªÉÉ VÉMÉÒ {ÉɽÚø näù iÉÖ±ÉÉ

 

 

      

 

 

Comments