แบบฝึกหัดท้ายบท

                12.4 การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ