คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

 

 รายวิชาสุขศึกษา 1     รหัสวิชา  พ.32101      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิจ         ภาคเรียนที่  1  

 

               ศึกษา วิเคราะห์   ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวะ การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อให้เห็นคุณค่า ตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

    พ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

    พ 2.1 ม.1/1,ม.1/2

รวม   6   ตัวชี้วัด