คำอธิบายรายวิชา

        คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ30201 Listening and Speaking  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่1 เวลา 40 คาบ จ านวน 1.0 หน่วยกิต

        คำอธิบายรายวิชา
ฟังและพูดเกี่ยวกับข้อ มูล ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทอ้งถิ่น รวมท้งัการขอและให้ข้อมูล เสนอ
ใหบ้ ริการและความตอ้งการ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น เช่น ความรู้สึกรวมทั้งการเล่า เหตุการณ์และ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าความแตกต่างของภาษาและวฒั นธรรม สามารถนา มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

ผลการเรียนรู้
1. ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณต่างๆและสามารถตอบคำถามได้
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังได้
3. สนทนาโตต้อบการขอและให้ข้อมูลได้
4. เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองใหผู้อื่นเขา้ใจได้
5. พูดออกเสียงเน้นหนัก คำ วลี และประโยคได้ถูกต้อง

รวม 5 ผลการเรียนรู้