Song of the Week

Two Tigers 两只老虎

posted Aug 17, 2010, 9:38 AM by Xingzhu Li   [ updated Aug 17, 2010, 10:20 AM ]

中文:
 
两只老虎,两只老虎,
liǎng zhī lǎo hǔ, liǎng zhī lǎo hǔ,
 
跑得快,跑得快!
pǎo de kuài, pǎo de kuài!
 
一只没有耳朵, 一只没有眼睛,
yì zhī méi yǒu ěr duō, yì zhī méi yǒu yǎn jīng,
 
真奇怪! 真奇怪!
zhēn qí guài! zhēn qí guài!
 
 
English:
 
Two tigers, two tigers, 
running fast, running fast!
One does not have ears, one does not have eyes,
it is so strange, it is so strange.
 

1-1 of 1