บางครั้ง...
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
บางครั้ง...
ท้องฟ้าเป็นสีมืดมน
บางครั้ง...
ท้องฟ้าเป็นสีหม่นหมอง
แต่...บางครั้ง
เหมือนกัน...ที่ท้องฟ้าเป็นสีสดใส
ไม่มีสักครั้ง...หรอก
ที่...ท้องฟ้าจะมืดมนตลอดไป
เช่นกัน...
ชวิตเรา ก็เหมือนกับ...ท้องฟ้า..ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:45 โดย Matawan Ch
  • ประชุมปฏิบัติการ Google Sites ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ผู้เข้าประชุมได้แก่ คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน ๓๐ คน โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:06 โดย Matawan Ch
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »