ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 21:08โดยM G   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2564 01:47 ]

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2564  ด้วยระบบการถ่ายทอดสด Streaming  ผ่าน  YouTube  และ google  meet  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2" สุวรรณีย์ ข่าว : เมธาวี ภาพ  

   
    
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

โพสต์1 เม.ย. 2564 21:06โดยM G   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 21:07 ]

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โพสต์22 มี.ค. 2564 00:22โดยM G   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 00:46 ]

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมี นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายสุริยันต์  สุวรรณทอง  นายธนะชน  ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  ณ  โรงเรียนวัดไร่ขิง  (สุนทรอุทิศ)  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม (ภาพเพิ่มเติม)

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์12 มี.ค. 2564 00:10โดยM G   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2564 20:24 ]

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.นครปฐม เขต 2 นายสุริยันต์   สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ICT  สพป.นครปฐม เขต 2 (ภาพเพิ่มเติม)

 
  
   

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2564

โพสต์4 มี.ค. 2564 18:54โดยM G   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 00:09 ]

นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม ICT  เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และติดตามงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  (ภาพเพิ่มเติม)  สุวรรณีย์  ข่าว :  เมธาวี ภาพ
     

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์15 ก.พ. 2564 18:55โดยM G   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 03:19 ]

นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมชลนที  เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และติดตามงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  (ภาพเพิ่มเติม)  สุวรรณีย์  ข่าว :  เบญจมาศ ภาพ
       


การประชุมสัมมนาผู้บริหารในสังกัด "สัญจร"

โพสต์22 ธ.ค. 2563 19:23โดยM G   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 03:20 ]

เมื่อวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2563 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด “สัญจร”  จำนวน 3 จุด  4 อำเภอ  จุดที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.นครชัยศรี  อ.พุทธมณฑล จุดที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.สามพราน  และจุดที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.บางเลน  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2  การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ โรงเรียนวัดไร่ขิง  และโรงเรียนบ้านบางเลน จ.นครปฐม ตามลำดับ (ภาพจุดที่ 1   ภาพจุดที่ 2   ภาพจุดที่ 3) สุวรรณีย์ ภาพ : ข่าว
 
     

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ครั้งที่ 2/63

โพสต์7 ธ.ค. 2563 22:25โดยM G   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 03:21 ]

วันที่ 3 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม  นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ 2/2563  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ภาพเพิ่มเติม) สุวรรณีย์  ข่าว :  เบญจมาศ  ภาพ

  

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/63

โพสต์7 ธ.ค. 2563 22:20โดยM G   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 03:26 ]

นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชลนที  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2  ให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (ภาพเพิ่มเติม)   สุวรรณีย์  ข่าว :  เบญจมาศ ภาพ

    


การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากร ภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

โพสต์7 ธ.ค. 2563 22:07โดยM G   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 03:27 ]

นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชลนที  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ (ภาพเพิ่มเติมสุวรรณีย์ ข่าว : เบญจมาศ ภาพ

     

1-10 of 37