ประชาสัมพันธ์


การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 01:22โดยM G   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 01:22 ]

Word คู่มือ KRS สพป.นฐ. 2 ปี 63

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PDF คู่มือ KRS สพป.นฐ. 2 ปี 63


การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"

โพสต์23 ก.ค. 2563 02:21โดยM G

ผู้สนใจให้ดำเนินการ ยื่นคำร้อง ยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมกับ ธอส.ให้แล้วเสร็จดภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63 (เงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ครั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนสุทธิ)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 63


แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบางหลวง

โพสต์19 ก.ค. 2563 20:56โดยM G   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2563 21:09 ]

             ด้วยนายธเนศ  ปานอุทัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง  ประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง  เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่   30  กันยายน  2563  และเพื่อให้การบริหารงานภายใน กลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มโรงเรียนบางหลวงจึงได้เสนอรายชื่อนายสมพร  เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน       วัดศิลามูล เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวงแทนนายธเนศ  ปานอุทัย

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบางหลวง

การประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

โพสต์17 ก.ค. 2563 06:15โดยM G   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2563 06:17 ]

สพป.นครปฐม เขต 2  ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนและรองประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับคืน สพป.นครปฐม เขต 2 ทาง Mail อย่างช้าภายในวันที่ 30 ก.ค. 63  รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ว2744/63
การบริกาารผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และญาติสายตรง

โพสต์2 ก.ค. 2563 03:19โดยM G   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 03:19 ]

ด้วยสำนักงาน สก.สค.จังหวัดนครปฐม เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 รายละเอียดตามหนังสือและโครงการด้านล่างนี้

ว2533/63


การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 23:25โดยM G   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 23:30 ]

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า จะคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2563 หากผู้ใดสนใจดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้จากเว็บไซต์ที่แจ้งตามหนังสือด้านล่างนี้  และส่งผลงานยื่นโดยตรงที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ว2423


การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2563 03:36โดยM G

ด้วย สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ณ รร.เวล อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

ว 2353การชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์27 พ.ค. 2563 01:58โดยM G   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 02:40 ]

สพป.นครปฐม เขต 2 ให้ ผอ.รร./ รก.ผอ.รร.เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการฯ ด้านล่างนี้

1987


สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

โพสต์19 พ.ค. 2563 20:35โดยM G   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 20:42 ]

สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครู ปี 64 หาก รร.ใดมีผู้ต้องการฯ ให้รายงาน สพป.นครปฐม เขต 2 อย่างช้าภายในวันที่ 25 พ.ค. 63 (ไม่เกินเวลา 12.00 น.เท่านั้น)

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพท.

โพสต์15 พ.ค. 2563 05:10โดยM G   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 05:16 ]

ด้วย สพฐ.แจ้งงดการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำหรับตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในรองที่ 1 โดยให้มีการประเมินตนเองของสถานศึกษาในเฉพาะรอบที่ 2 เท่านั้น รายละเอียดดังหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

1-10 of 30