Database‎ > ‎

กรมช่างโยธาทหารอากาศ (Directorate of Civil Engineering)

          วิสัยทัศน์ ชย.ทอ.  :  มุ่งพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะในการให้บริการ 
          ภารกิจ ชย.ทอ.  :  วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา  
          พันธกิจ ชย.ทอ. : ดำเนินกิจการช่างโยธาให้พร้อมในขอบเขตเกี่ยวกับการเตรียมกำลังตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ แผนการใช้กำลังทางอากาศ, การปฏิบัติการใช้กำลังกองทัพอากาศ และการฝึกตามแผนการปฏิบัติราชการ, การควบคุมและรายงานสถานภาพความพร้อมปฏิบัติการสายช่างโยธาในภาพรวมของกองทัพอากาศ, การกำหนดมาตรฐานข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ กรรมวิธีการปฏิบัติของพัสดุช่างโยธา, การก่อสร้าง การสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การสุขาภิบาล เคหะบริการ ระบบท่อทาง สนามบิน สะพาน ถนน การดับเพลิงและกู้ภัย, การส่งกำลังและการพัสดุช่างโยธา, การซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลงพัสดุช่างโยธา
          ภารกิจ กวก.ชย.ทอ.  :  ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทำระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทำสถิติวิเคราะห์ เผยแพร่วิทยาการ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึกและศึกษา บริหารกำลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ เหล่าช่างโยธา