สารไม่บริสุทธิ์

สารไม่บริสุทธิ์ เป็นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ สารละลาย (Solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ 

ชนิดขึ้นไปด้วยอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น  
สารที่เกิดใหม่จะมีสมบัติไม่คงที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารบริสุทธิ์ที่
นำมาผสมกัน  ได้แก่  สารละลาย  คอลลอยด์ สารแขวนลอยด์

สารละลาย (Solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ 
เกิดจากสารหลาย ชนิดมารวมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น 
น้ำเกลือเกิดจากเกลือแกงละลายในน้ำ น้ำเกลือจะแสดงสมบัติของสาร
ที่ผสมกันทั้ง 2 ชนิด คือ มีรสเค็มของเกลือแกงและเป็นของเหลวใส
เหมือนน้ำ ถ้าให้ความร้อนแก่น้ำเกลือจนน้ำระเหยไปหมด จะได้
เกลือแกงแยกออกจากน้ำ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสารใหม่ เนื่องจาก
ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี อนุภาคของสารละลายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ต่ำกว่า 1 x 10-7 เซนติเมตร

 คอลลอยด์เป็นสารเนื้อเดียวมีลักษณะขุ่นไม่ตกตะกอน เกิดจาก
อนุภาคของสารมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 ชนิดที่มีขนาดใหญ่กว่า
อนุภาคของสารละลายลอยตัวอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่ง อนุภาคเส้นผ่านศูนย์กลางของคอลลอยด์ คือ 1 x 10-7 ถึง 1 x 10-4 
เซนติเมตร อนุภาคของคอลลอยด์สามารถผ่านกระดาษกรองได้
แต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ และเมื่อฉายลำแสงเล็ก ๆ 
ผ่านสารประเภทคอลลอยด์เราจะเห็นลำแสงซึ่งเกิดจากการกระเจิง
ของแสงเราเรียกว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์
สารแขวนลอย เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็ง
มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าสารคอลลอยด์ สารแขวนลอย
จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 x 10-4 เซนติเมตร อนุภาค
ของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน 
น้ำคลอง น้ำอบไทย น้ำแป้ง  เป็นต้น


Comments