Dydaktyka‎ > ‎

Prawo karne materialne – ćwiczenia 2016/2017

Organizacja ćwiczeń w roku akademickim 2016/2017, Uniwersytet Jagielloński
semestr I i II, środa, godz. 11:30, 13:15; 15, Kolegium Wróblewskiego, sala 1
 1. Zajęcia odbywają się według zasad określonych w regulaminie ćwiczeń z prawa karnego materialnego, obowiązującym w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz dodatkowych zasad opisanych poniżej.

2. Program zajęć jest dedykowany dla studentów początkujących, tj. zdających prawo karne na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy raz.

3. Zajęcia są prowadzone metodą „WUR”: Wiedza, Umiejętności, Rozumienie.

3.1. Zajęcia nie polegają na powtarzaniu treści wyłożonych na wykładzie czy streszczaniu materiałów dydaktycznych.

3.1.1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani samodzielnie zdobywać Wiedzę potrzebną do aktywnego udziału w ćwiczeniach; do każdych zajęć należy się przygotować: przeczytać i przemyśleć odpowiedni rozdział podręcznika, skrypt, przesłany konspekt, wskazane orzecznictwo i literaturę; należy posiadać na zajęciach kazusy, zadania argumentacyjne lub inne materiały, a także aktualną treść Kodeksu karnego.

3.2. Zajęcia polegają na formułowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, tj. nabywaniu Umiejętności prawniczych, a także na doskonaleniu kompetencji argumentacyjnych wynikających z Rozumienia przyswojonego materiału.

4. Co do zasady każdorazowo przed pierwszymi zajęciami z nowego tematu odbywa się Presesja, polegająca na rozwiązaniu testu na platformie edukacyjnej Pegaz albo na pierwszych zajęciach z danego tematu.

4.1. Test w ramach Presesji składa się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru o stopniu trudności takim jak pytania egzaminacyjne.

5. Co do zasady każdorazowo po pierwszych zajęciach z nowego tematu odbywa się Postsesja, polegająca na rozwiązaniu różnego typu zadań dotyczących danego tematu na platformie edukacyjnej Pegaz.

5.1. Zadania w ramach Postsesji sprawdzają wiedzę i umiejętności przydatne dla dalszych studiów nad danym tematem.

6. Co do zasady na kolejnych zajęciach z danego tematu odbywa się każdorazowo Kolokwiosesja, polegająca na pisemnym rozwiązaniu zadania sprawdzającego umiejętności analizy krytycznej i kompetencje argumentacyjne dotyczące danego tematu.

7. W II semestrze podczas zajęć odbywa się jedna Kazusosesja, polegająca na pisemnym rozwiązaniu jednego kazusu w formie i o stopniu trudności takim jak kazus egzaminacyjny.

8. Każdy uczestnik zajęć podczas II semestru musi wziąć udział w Drużynosesji, w czasie której sprawdzane są umiejętności subsumcyjne, kompetencje związane z formułowaniem spójnej wypowiedzi na dany temat, umiejętności analizy krytycznej oraz pracy zespołowej.

9. Wyniki poszczególnych Presesji, Postsesji, Kolokwiosesji, Drużynosesji i Kazusosesji z całego roku akademickiego podlegają sumowaniu.

9.1. Brak udziału w danej sesji, niezależnie od przyczyny, jest równoznaczny z uzyskaniem za nią 0 punktów.

9.2. Brak udziału w Drużynosesji, niezależnie od przyczyny, skutkuje bezwzględnym niedopuszczeniem do kolokwium katedralnego.

9.3. Nie ma możliwości poprawiania wyników poszczególnych sesji.

10. O dopuszczeniu do kolokwium katedralnego, tj. o możliwości udziału w tym kolokwium, decyduje średnia punktów uzyskanych przez uczestnika zajęć, wyrażona w procentach, stanowiąca iloraz liczby faktycznie uzyskanych punktów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania w sumie za wszystkie sesje, z zastrzeżeniem pkt 9.2.

10.1. Uczestnik zajęć ze średnią nie niższą niż 50% zostaje dopuszczony do kolokwium.

10.2. W przypadku średniej niższej niż 50%, lecz nie niższej niż 30%, o dopuszczeniu uczestnika zajęć do kolokwium katedralnego decyduje wynik Kazusosesji i Drużynosesji.

11. Podczas całego roku akademickiego przewidziane są następujące wydarzenia dodatkowe:

a) warsztaty argumentacyjne dotyczące kryteriów przypisania skutku oraz strony podmiotowej czynu (I semestr);

b) lektura powieści detektywistycznej lub zapoznanie się z jej ekranizacją (ferie zimowe);

c) wspólne pisanie glosy przeznaczonej do publikacji w czasopiśmie naukowym bądź wspólne przygotowanie wpisu przeznaczonego do publikacji na blogu (II semestr);

d) dla uczestników zajęć z najlepszymi wynikami, począwszy od drugiej połowy II semestru przewidziana jest możliwość indywidualnego toku zajęć (trudniejsze zadania podczas sesji, specjalne prace domowe, dodatkowe dyżury).

12. Prowadzący zajęcia dokonuje interpretacji wszystkich powyższych postanowień oraz podejmuje decyzje w sprawie ich modyfikacji w dowolnym zakresie, w dowolnym czasie i bez przedstawienia uzasadnienia.

 

Mikołaj Małecki

Kraków, 1 września 2016 r.