Cytowania (aktualizacja 2015 r.)
 

Nr

Praca cytowana

Liczba cytowań

1.

Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7/8

12

4.

Charakter prawny art. 178a § 4 Kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2011, nr 8.

6

10.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 1.

4

11.

Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.

4

2.

Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 2.

3

6.

Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 10

2

13.

Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu „człowiek”), „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7/8.

2

3.

Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 1

1

5.

Normatywna zawartość art. 178a § 4 k.k. W odpowiedzi na kilka uwag prof. R. A. Stefańskiego, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 1.

1

7.

Współsprawstwo wypadku drogowego. Studium nietypowego przypadku, „Paragraf na Drodze” 2012, nr 1

1

8.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r., I KZP 12/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 2.

1

9.

Zmiana normatywna art. 98. Kodeksu wykroczeń („inne osoby”). Rzecz o regułach wykładni tekstu ustawy karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 3.

1

12.

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8 czerwca 2010 r., II AKa 48/10, „Ius Novum” 2011, nr 2.

1

14.

Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2.

1

15.

Kryteria oceny dorobku doktorantów, współautor: Kamil Mamak, „Państwo i Prawo” 2014, nr 11.

1

16.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11/12.

1

17.

Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7/8.

1


Indeks

Nr

Praca cytująca

1.

 1. J. Kulesza, Wybrane aspekty przestępstw seksualnych w świetle teorii kryminalizacji, w: Idee nowelizacji Kodeksu karnego, red. M. Lubelski, R. Pawlik, A Strzelec, Kraków 2014, s. 283.
 2. M. Filipczak, Usiłowanie przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 2, s. 74.
 3. M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.
 4. K. Mamak, Niejasny opis typu czynu a zasada nullum crinem sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 52.
 5. M. Filar, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 1013 (komentarz do art. 200a k.k.).
 6. M. Bielski, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 784 (komentarz do art. 200a k.k.).
 7. L. Gardocki, Ostatnie nowelizacje kodeksu karnego w świetle zasady określoności przestępstwa, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 234.
 8. M. Tomkiewicz, Child grooming i sexting. Dziecko jako ofiara i sprawca nadużyć seksualnych w cyberprzestrzeni - wymiar prawnokarny zjawiska, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 2012, nr 20, s. 51
 9. K. Wiak, Nowe tendencje w zakresie przeciwdziałania przestępstwom związanym z wykorzystaniem dzieci w celach seksualnych na tle nowelizacji kodeksu karnego, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012, s. 497.
 10. R. Dębski, Kilka uwag o typizacji przestępstw i typach zmodyfikowanych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski i inni, Lublin 2011, s. 48.
 11. N. Kłączyńska, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014 (komentarz do art. 200a k.k.)
 12. Marta Romańczuk-Grącka, „Grooming” – między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19, s. 33.

2.

 1. S. Tarapata, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 r., V KK 342/12, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11/12, s. 180.
 2. R.A. Stefański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2013 r., II KK 206/12, „Państwo i Prawo” 2014, nr 11, s. 138.
 3. R. Dębski, Czy zamieszczać w nowelizowanym Kodeksie karnym przepisy o obiektywnym przypisaniu?, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2014.

3.

 1. A. Liszewska, Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 5, s. 801, 810, 815.
 2. P. Nowak, Skutkowe czy formalne przestępstwo nadużycia władzy, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 1.

4.

 1. R.A. Stefański, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Lexis Nexis Warszawa 2015, s. 1007 (komentarz do art. 178a k.k.)
 2. D. Mieczkowska, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Ius Novum ” 2013, nr 3, s. 274.
 3. R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r., „Ius Novum ” 2013, nr 1, s. 137.
 4. R.A. Stefański, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 867 (komentarz do art. 178a k.k.).
 5. R.A. Stefański, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 5, s. 327, 330.
 6. P. Gensikowski, Uwagi o (nie)rzeczywistym zbiegu przepisów ustawy na tle relacji art. 178a § 4 in fine do art. 244 k.k., „Iustitia” 2012, nr 1(7), s. 42

5.

 1. R.A. Stefański, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Lexis Nexis Warszawa 2015, s. 1007 (komentarz do art. 178a k.k.)

6.

 1. R.A. Stefański, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Lexis Nexis Warszawa 2015, s. 1007 (komentarz do art. 178a k.k.)
 2. R.A. Stefański, Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego „Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata”, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 11, s. 25-28

7.

 1. R.A. Stefański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2013 r., II KK 206/12, „Państwo i Prawo” 2014, nr 11, s. 138

8.

 1. A. Ploszka, Wolność artystyczna vs swoboda sumienia i wyznania. O sądowym ważeniu wartości konstytucyjnych na przykładzie sprawy Doroty Nieznalskiej, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2014, s. 123

9.

 1. A. Chodorowska, Zmiany w zakresie kryminalizacji wykroczeń drogowych po nowelizacjach kodeksu wykroczeń w 2010 r., w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 497.

10.

 1. D. Mieczkowska, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Ius Novum ” 2013, nr 3, s. 274.
 2. R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r., „Ius Novum ” 2013, nr 1, s. 137.
 3. R.A. Stefański, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 5, s. 327, 330.
 4. P. Gensikowski, Uwagi o (nie)rzeczywistym zbiegu przepisów ustawy na tle relacji art. 178a § 4 in fine do art. 244 k.k., „Iustitia” 2012, nr 1(7), s. 42.

11.

 1. M. Bielski, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 784 (komentarz do art. 200a k.k.).
 2. K. Wiak, Nowe tendencje w zakresie przeciwdziałania przestępstwom związanym z wykorzystaniem dzieci w celach seksualnych na tle nowelizacji kodeksu karnego, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012, s. 497.
 3. Marta Romańczuk-Grącka, „Grooming” – między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 19, s. 33.
 4. P. Wójtowicz, Znamiona typów czynów zabronionych dotyczących utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnim w polskich kodeksach karnych – ujęcie przekrojowe, „Państwo i Społeczeństwo” 2014, t. XIV, nr 4.

12.

 1. M. Bielski, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 720 (komentarz do art. 197 k.k.)

13.

 1. A. Zoll, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II, red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 257 (komentarz do art. 148 k.k.)
 2. A. Barczak-Oplustil, Kilka uwag na temat konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 489

14.

 1. M. Klinowski, W sprawie posiadania narkotyków w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4, s. 101, 103.

15.

 1. A. Musiała, w: Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, red. K. Baran, Warszawa 2015 (komentarz do art.199 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym)

16.

 1. P. Kozłowska-Kalisz, J. Piórkowska-Flieger, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 2011 r., „Prawo w Działaniu. Sprawy Karne” 2014, nr 19.

17.

 1. O. Sitarz, Wymiar kary i środków karnych, w: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016.


Orzecznictwo
 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2013, II KK 130/13, cytuje: Kryteria przypisania zamiaru wynikowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 3.
 2. Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2013, V KK 342/12, cytuje: Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 2.