Konferencje
 
Referaty
 1. Porządek świata w świetle przydziału (μοῖρα) i potrzeby (χρή), Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Wokół reguły”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 6–7 grudnia 2008.
 2. Poręczność świata w kontekście myśli Anaksagorasa i Heideggera, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Człowiek we Wszechświecie. Wokół myśli Michała Hellera”, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 12–14 grudnia 2008.
 3. Brama-mgnienie (Augenblick) jako wieczny powrót tego samego w myśli Fryderyka Nietzschego, V Zlot Filozoficzny, Kraków 29–31 maja 2009.
 4. Presokratejskie inspiracje myśli Martina Heideggera o prawdzie, konferencja studencka „Wiedza i mniemanie”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 5–6 czerwca 2009.
 5. Funkcja czasu życia (αἰὼν) w świetle zdania 52 Heraklita, II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Wymiary czasu. Wokół myśli Michała Hellera”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 11–12 grudnia 2009.
 6. Myśl o umyśle w świetle pojęcia „μοῖρα νόου”, Kierunki badawcze w filozofii, V Ogólnopolska konferencja doktorantów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 24–25 lutego 2011.
 7. Przypadkowe przestępstwa, V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 1–2 grudnia 2012.
 8. Ta sama rzeka. Nietzsche a Heraklit, ogólnopolskie Sympozjum Nietzscheańskie „Boska radość powtórzenia: idea wiecznego powrotu”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22–23 marca 2013.
 9. Zaufanie obywatela do sądu, VI Konferencja Naukowa Etyka i życie publiczne, „Zaufanie a życie publiczne”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 29–30 października 2013.
 10. Nieumyślność wczoraj, dziś i jutro, III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, „Reforma prawa karnego”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Poznań 3–4 kwietnia 2014.
 11. Krionika, konferencja prawno-medyczna „Nowe wyzwania prawa medycznego”, ELSA Kraków, 4 kwietnia 2017 r.
Organizacja
 1. IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Czy świat jest matematyczny? Wokół myśli Michała Hellera”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 10–11 grudnia 2011.
 2. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 15 maja 2012.
 3. V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 1–2 grudnia 2012.
Pomoc w organizacji
 1. „Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?”, Sekcja Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15–16 marca 2013 [recenzja abstraktów].
 2. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,  Polska Akademia Umiejętności, Kraków 6–7 grudnia 2013 [opieka nad stroną internetową].
 
Wystąpienia, moderacje, wypowiedzi
 1. Znamię „człowiek”. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/10. Referat na seminarium doktoranckim prof. dr hab. Andrzeja Zolla, 25 stycznia 2011.
 2. Odpowiedzialność karna lekarza za spowodowanie śmierci dziecka w fazie prenatalnej. Uwagi do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Referat na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28 stycznia 2011.
 3. Prawne i psychologiczne aspekty molestowania seksualnego”, moderator panelu dyskusyjnego, organizatorzy: Sekcja Prawa Karnego TBSP UJ, Elsa Kraków, 3 marca 2011.
 4. Odpowiedzialność karna za przygotowanie do przestępstwa. Referat na seminarium doktoranckim prof. dr hab. Andrzeja Zolla, 14 kwietnia 2011.
 5. Udział w dyskusji na temat nowelizacji Kodeksu karnego (w zakresie obiektywnego przypisania skutku) na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat prof. dr hab. Andrzeja Zolla, 9 grudnia 2011.
 6. Kobiety vs. ostracyzm. Aborcja po Polsku”, prelegent w debacie, 26 marca 2012, organizator: Elsa Kraków.
 7. Problemy na linii: przygotowanie – współdziałanie. Referat na seminarium doktoranckim prof. dr hab. Andrzeja Zolla, 11 października 2012.
 8. Przygotowanie czy usiłowanie? Pytanie o metodę. Referat na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19 października 2012.
 9. Zaostrzenie kar w polskim systemie prawnym, moderator panelu dyskusyjnego w ramach Akademickich Dni Nauk Karnistycznych, organizator: Elsa Kraków, 27 listopada 2012.
 10. Przypadkowe przestępstwa. Karać czy nie? Referat i dyskusja na spotkaniu koła naukowego studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Ti Estin Aletheia, 27 listopada 2013. 
 11. Co to jest nieumyślność? Referat na seminarium doktoranckim prof. dr hab. Andrzeja Zolla, 6 marca 2014.
 12. „Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych”, moderator panelu na konferencji, organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 5–6 kwietnia 2014.
 13. Wypowiedź w dyskusji nt. nowelizacji przepisów o wymiarze kary, XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 30 maja 2016 r.
 14. Prelekcja o prawie karnym dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10 kwietnia 2017 r.
 15. Wypowiedź w dyskusji nt. czynnego żalu, XIV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 17 maja 2017 r.
 16. Śniadanie Mistrzów w ramach Copernicus Festival 2017: Emocje, prowadzenie dyskusji z udziałem prof. Fryderyka Zolla, 25 maja 2017 r.
 17. Konsekwencje popełnienia przestępstwa. Prawo do niezgodności z naturą?, dyskusja panelowa z dr Tomaszem Sroką, organizator: Wydział Prawa i Administracji UJ w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 2017, 25 maja 2017 r.
 
Wywiady radiowe
 1. Wywiad w Radiu TokFm, Dawanie „lajków” może być przestępstwem, prowadząca: K. Głowacka, 28 stycznia 2017 r. posłuchaj
 2. Wywiad w Radiu TokFm, Uczucia osoby, która nie widziała sztuki nie mogą zostać urażone, prowadząca: A. Kowalska, 22 lutego 2017 r. posłuchaj

Organizacje naukowe
 1. Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja – prezes zarządu pro bono (od 2014)
 2. Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII – prezes pro bono (2010–2013)
 3. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Prawa Karnego – członek zwyczajny (2007–2010); członek senior (2011–2013)


Redakcje książek

 1. A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, S. Tarapata, W. Wróbel, D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, ss. 1064 (redaktor prowadzący).
 2. G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, M. Małecki, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, Kraków 2016, ss. 216 (redaktor prowadzący).
 3. A. Barczak-Oplustil, Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym, Kraków 2016, ss. 368 (redaktor prowadzący).
 4. M. Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016, ss. 768 (redaktor prowadzący).

 

Redakcje czasopism i recenzowanie 

 1. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – redaktor prowadzący, sekretarz (od 2015)
 2. „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” – współzałożyciel (2011), redaktor naczelny (od 2011), redaktor techniczny (2011–2014)
 3. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury– redaktor merytoryczny (2017)
 4. Paragraf na Drodze” – redaktor tematyczny (od 2012)
 5. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ– recenzent (2017)
 6. Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności  w życiu jednostek, red. K. Cikała, W. Zieliński, Kraków 2015 – recenzent
 7. Społeczeństwo rozumne. O relacji między jednostką a racjonalnością, red. K. Cikała, K. Drążkiewicz, W. Zieliński Kraków 2014 – recenzent


 Działalność uniwersytecka
 1. rzecznik dyscyplinarny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. studentów i doktorantów (20162020)
 2. członek Komisji Programowo-Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UJ (od 2016)
 3. członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UJ (2012–2013)
 4. członek Komisji Programowo-Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UJ (2013)
 5. przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Prawa i i Administracji UJ (marzec–wrzesień 2013)
 6. przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (2011–2012)
 7. członek Komisji Stypendialnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (2012)