Analýza vývoja priestorovej štruktúry mesta Lučenec

Interaktívne internetové mapy - prílohy diplomovej práce:
Malatincová, Katarína (2016): Analýza vývoja priestorovej štruktúry mesta Lučenec [Diplomová práca].
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Ružomberok, 108 p.Vo funkčnom mestskom regióne (FMR) Lučenec sa nachádza 195 základných sídelných jednotiek (ZSJ), z čoho sa 28 ZSJ nachádza v meste Lučenec. Keďže každá z troch nasledujúcich ZSJ sa delí na dva osobitné diely, vo FMR je spolu 198 priestorových jednotiek (192 ZSJ a 6 dielov ZSJ), ktoré budeme pre zjednodušenie ďalej nazývať ZSJ:Mapy vo formáte HTML možno otvoriť v internetovom prehliadači a mapy vo formáte KMZ v programe Google Earth.

V Mapách č. 15-20 nie sú dostupné údaje za 16 ZSJ. V 6 ZSJ sa nenachádzal ani jeden dom (KÚ Záložná, Za železničnou, Béter, Urbárska hora, Červeň, Zlatno 2). V 10 ZSJ sa nachádzajú len domy s nezisteným obdobím výstavby (počet domov v zátvorke): Priemyselný obvod I-B (1), Diel (4), Herman (2), Veľká Dolina (12), Frenčok (1), Nový Sad (2), Mysliny (5), Chladná studňa (3), Ipeľský potok (11), Salajka (4)

Pri Mapách č. 16-20 sú k dispozícii dve verzie z každej mapy: V hornej mape je zvolená farebná škála kartogramu tak, aby boli rôzne mapy navzájom porovnateľné (žltá farba pre hodnotu 0 a červená farba pre hodnotu 100), a v dolnej mape je zvolená farebná škála kartogramu tak, aby boli farebné rozdiely v danej mape čo najvýraznejšie (žltá farba pre najmenšiu a červená farba pre najväčšiu hodnotu spomedzi všetkých ZSJ vo FMR v danej mape).Mapa č. 11 - zdrojové dáta (HTML)
Hustota zaľudnenia základných sídelných jednotiek (ZSJ) vo funkčnom mestskom regióne (FMR) Lučenec


Mapa č. 12 - (KMZ)
Počet obyvateľov a hustota zaľudnenia mesta Lučenec


Mapa č. 13 - zdrojové dáta (HTML)
Hustota zástavby ZSJ vo FMR Lučenec


Mapa č. 14 - (KMZ)
Podiel bytových a rodinných domov, hustota zástavby mesta Lučenec


Mapa č. 15 - zdrojové dáta (HTML)
Odhad priemerného obdobia výstavby domov v ZSJ FMR Lučenec


Mapa č. 16 - zdrojové dáta (HTML)
Podiel domov v ZSJ FMR Lučenec postavených v rokoch 1919-1945 z celkového počtu domov v roku 2011


Mapa č. 17 - zdrojové dáta (HTML)
Podiel domov v ZSJ FMR Lučenec postavených v rokoch 1945-2011 z celkového počtu domov v roku 2011


Mapa č. 18 - zdrojové dáta (HTML)
Podiel domov v ZSJ FMR Lučenec postavených v rokoch 1991-2011 z celkového počtu domov v roku 2011


Mapa č. 19 - zdrojové dáta (HTML)
Podiel domov v ZSJ FMR Lučenec postavených v rokoch 2001-2011 z celkového počtu domov v roku 2011


Mapa č. 20 - zdrojové dáta (HTML)
Podiel domov v ZSJ FMR Lučenec postavených v rokoch 2006-2011 z celkového počtu domov v roku 2011


Mapy č. 2 až 9 prezentované v diplomovej práci boli vytvorené na podklade tohoto zdroja:
ÖS and AA (2016): Historical Maps of the Habsburg Empire. Österreichisches Staatsarchiv and Arcanum Adatbázis kft., Online: http://mapire.eu/en/ ,
http://mapire.eu/en/synchron/surveys/?bbox=2186820.383410482%2C6159085.537391718%2C2193327.085443258%2C6164340.583086324

Mapa č. 2 Porovnanie vývoja plochy mesta medzi I. a II. vojenským mapovaním
Mapa č. 3 Porovnanie vývoja plochy mesta medzi II. a III. vojenským mapovaním
Mapa č. 4 Porovnanie vývoja plochy mesta medzi III. vojenským mapovaním a súčasnosťou
Mapa č. 5 Celkový rozvoj plochy mesta
Mapa č. 6 Porovnanie cestnej siete I. a II. vojenského mapovania
Mapa č. 7 Porovnanie cestnej siete II. a III. vojenského mapovania
Mapa č. 8 Porovnanie cestnej siete III. vojenského mapovania a súčasnosti
Mapa č. 9 Veková štruktúra uličnej siete


Príprava na vyučovaciu hodinu - Hustota zaľudnenia štátov strednej EurópyPoužité nástroje
FusionTablesLayer Builder
http://gmaps-samples.googlecode.com/svn-history/r2581/trunk/fusiontables/fusiontableslayer_builder.html
FusionTablesLayer Wizard
http://fusion-tables-api-samples.googlecode.com/svn/trunk/FusionTablesLayerWizard/src/index.html
Fusion Tables Layer in Google Maps API
https://support.google.com/fusiontables/answer/2592769?hl=en

Návody tvorby máp pomocou Google Fusion Tables a súborov KML/KMZ
https://www.youtube.com/watch?v=yj8AxtuXq7A
https://youtu.be/5tcpUh7myJ0
https://youtu.be/HzwVEph-l8o
https://youtu.be/PVhBvkqldr8
https://youtu.be/LJEQtQ8WA_Q
https://youtu.be/zoiw-uBtS84
https://youtu.be/pBAzryZDJCM
https://youtu.be/ReUAlZsJxP4
https://youtu.be/pLL2EDXfaXQ

Zdroj súborov KML/KMZ
http://www.gadm.org/ Z tejto stránky je možné stiahnuť mapy hraníc krajín a regiónov (napr. krajov a okresov) vo formátoch Shapefile, KMZ, atď. Napríklad:
 http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm0.kmz - štátna hranica Slovenska
 http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm1.kmz - hranica krajov Slovenska
 http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm2.kmz - hranica okresov Slovenska
Zozipovaním KML a následným prepísaním koncovky ZIP na KMZ vznikne KMZ, a naopak prepísaním koncovky KMZ na ZIP a následným rozzipovaním vznikne KML.
Alternatívne sa dá KML/KMZ v Google Earth uložiť ako KMZ/KML ak pravým tlačidlom kliknete na miesto alebo skupinu/adresár miest (vľavo hore) a z lokálneho menu zvolíte "Uložiť miesto ako...".

Softvér pre tvorbu tematických máp v Google Earth
http://www.sgrillo.net/googleearth/gegraph.htm