Mật khẩu an toàn

Một trong những cách bảo vệ mật khẩu của mình tốt nhất là bạn tạo mật khẩu có tính bảo mật cao.
Mật khẩu được xem là an toàn cao khi có đủ 6 yếu tố sau:
- Có chữ Hoa (A,B,C,..)
- Có chữ thường (a,b,c,..)
- Có số (1,2,3,..)
- Có ký tự đặc biệt (! @ # $ % ^ & * _ + < > ? : " { } | ~ )
- Dài trên 15 ký tự
- Và cuối cùng là đừng nói với ai về mật khẩu này. 

vd: P@ssword#123456789 

Dưới đây là một số gợi ý.
Bạn có thể sao chép (copy: ctrl + c) cả câu hay một phần một trong những câu gợi ý bên dưới,
rồi dán (paste: ctrl + v)
và thêm số điện thoại hay nhóm số bất kì của mình vào sau nữa là khá an toàn.

1.SayingCostsNothing#LoiNoiKhongMatTienMua
2.OneOrHalfAWordIsAlsoTeacher#NhatTuViSuBanTuViSu
3.ToRespectTeacherBringsGoodStudyToChildren#MuonConHayChuPhaiYeuLayThay
4.ToMyKnowledge#TheoToiBiet
5.ToMyMind#TheoYToi
6.OnConditionThat#VoiDieuKienLa
7.OnSecondThought#SauKhiNghiLai
8.AtAllTimes#BaoGioCungVay
9.SoonerOrLater#SomMuonGi
10.ByAllMeans#BangMoiCach
11.ForTheSakeOf#ViLoiIchCua
12.InTheRangeOf#TrongPhamVi
13.MoreOrLess#KhongItThiNhieu
14.ForThatReason#ChinhViThe
15.OnTheFaceOfIt#TheoBeNgoaiMaXet
16.InOtherWords#NoiCachKhac
17.LetByGonesBeByGones#HayDeDiVangChimVaoDiVang
18.RightlyOrWrongly#DuDungHaySai
19.It'sAllBecauseOf#TatCaLaDo
20.WillingOrUnwilling#DuMuonDuKhong
21.InTheWayOf#VePhuongDienCua
22.It'sNoWonder#ThaoNao
23.ForFearThat#ViSoRang
24.OnTheBasicOf#TrenCoSoCua
25.RelatingTo#LienQuanToi
26.OnTheMotionOf#TheoDeNghiCua
27.ForTheObjectTo#VoiMucDichLa
28.JustForOne#DuChiMotLan
29.ThereAreManyIndicationsThat#CoNhieuDauHieuChoThayLa
30.ForTheSimpleReasonThat#ViLyDoDonGianLa
31.IfMyMemoryServesMeRight#NeuToiNhoKhongLam
32.OtherTimes,OtherWays#MoiThoiMoiCach
33.TheGreaterYouClimb,TheGreaterYouFall#TreoCaoTeDau
34.HasteMakesWaste#DucTocBatDat
35.NoPains,NoGains#TayLamHamNhai
36.NothingVentures,NothingGains#PhiThuongBatPhu
37.GraspAll,LoseAll#ThamThiTham
38.NewOneIn,OldOneOut#CoMoiNoiCu
39.Ill-Gotten,Ill-Spent#AcGiaAcBao
40.EasierSaidThanDone#NoiDeHonLam
41.EasyCome,EasyGoes#CuaThienTraDia
42.NecessityKnowsNoLaw#TungTheTungQuyen
43.WhenTheGoingGetsTough,TheToughGetsGoing#CungTacBien,BienTacThong
44.ManPropose,GodDispose#MuuSutaiNhan,ThanhSuTaiThien
45.WhileThere'sLife,There'sHope#ConNuocConTat
46.TheEmptyVesselMakesGreatestSound#ThungRongKeuTo
47.MisfortunesNeverComesInSingly#HoaVoDonChi
48.TheGodKnows#ChuaMoiBiet
49.LetMeSee#DeToiXem

Hiển thị 0 mục
Tên trangĐường dẫn gồm http://Mô tảNgày
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Tên trangĐường dẫn gồm http://Mô tảNgày
Hiển thị 0 mục
Comments