بسم الله الرحمن الرحيم

بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان 

https://sites.google.com/site/makhzanaladvieh1/makhzan-al-advieh/FEHR-MAKHZAN.pdfكتاب مخزن الادويه  

 در مورد استفاده از واژه هاي لاتين مندرج در اين مجموعه و استناد به آنها حتما فايل راهنما را مطالعه فرماييد

فهرست مطالب كتاب مخزن الادويه، تاليف عقيلي خراساني، براساس نسخه اسكن شده شركت محترم باريج اسانس


۝

مقدمه كتاب مخزن الادويه

۝

فصل اول: در بيان دوا و غذا

۝

فصل دوم: ( در بيان مركب القوي و ذو الخاصيه و مركب القوي و فاد زهر و سم و دواي مسهل و ملين و اقسام هر يك)

۝

فصل سوم ( در بيان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات آنها)

۝

فصل چهارم (طرق معرفت امزجه ادويه واغذيه به تجربه و قياس)

۝

فصل پنجم (سبب اختلاف اقوال اطبا در ماهيت و خواص ادويه)

۝

فصل ششم ( در بيان طريقه اخذ ادويه و حفظ و حصانت آنها)

۝

فصل هفتم ( در بيان اعمار بعض ادويه مفرده بالاجمال و الاختصار)

۝

فصل هشتم ( در بيان آداب طعام خوردن و آب نوشيدن)

۝

فصل نهم ( در بيان احراق ادويه و تحميص و تشويه

۝

فصل دهم (معرفت افعال و صفات ادويه مفرده و اسامي آنها)

۝

فصل يازدهم ( در بيان بعض اصطلاحات طبيه متداوله)

۝

فصل دوازدهم ( در بيان اوازن طبيه و هنديه و اهل ايران و زيلي)

۝

فصل سيزدهم ( در بيان بعض امور متعلقه به نجوم و طبيعيات)

۝

فصل چهاردهم ( در بيان ادويه به ترتيب حروف الفباي عربي كه در جدول زير، درج شده است)

 راهنما۝ معرفي آثار حكيم سيد محمدّحسين عقيلي خراساني، مولف مخزن الادويه