конспекти уроків

Тема:      Хімічні рівняння

Мета:

-         повторити і розширити знання про хімічні реакції; сформувати поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції; пояснити правила складання хімічних реакцій;

-         сформувати вміння і навички складання рівнянь хімічних реакцій, розстановки коефіцієнтів на підставі закону збереження маси речовини, читання хімічних рівнянь;

-         ровивати увагу, логічне мислення учнів та вміння спостерігати і робити висновки.

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки з завданнями.

Базові поняття

та терміни:

атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій.

Тип уроку:

Комбінований

Методи

навчання:

пояснювально-ілюстративні – бесіда, розповідь;  практичні – написання хімічного диктанту, виконання завдань і вправ; репродуктивні, частково-пошукові.

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

         Привітання, перевірка готовності учнів до уроку

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

        

Хімічний диктант

(дати відповідь на питання або закінчити речення)

1.     Змістом  хімічного явища є утворення нових ...  ( речовин )

2.     Сполуки, що вступають в реакцію мають назву ...   ( реагенти )

3.     Речовини, які утворилися внаслідок взаємодії вихідних сполук називаються ....         ( продуктами )

4.     Який процес проходить з атомами під час хімічної реакції? (перегрупування )

5.     Який знак в схемі хімічної реакції вказує на напрямок реакції?(→)

6.     Чи змінюється загальна кількість атомів у хімічній реакції? ( Ні )

7.     Згідно закону збереження маси речовин: маса реагентів дорівнює масі ...  ( продуктів реакції )

8.     Хто в 1789 р. сформулював і оприлюднив закон збереження маси речовин ?             ( А. Лавуазьє)

9.     Гіпотеза, яка витримала багаторазові експериментальні перевірки називається ....       ( теорією )

10.                       Словесний або математичний вираз закономірностей називають науковим ....            ( законом )

11.                        Спостереження – це один з основних методів вивчення  речовин і хімічних явищ. Назвіть другий метод.  ( експеримент )

12.                        Яка маса вуглекислого газу, що утворився при взаємодії вугілля масою 3 г   та  кисню масою 2 г  згідно хімічного рівняння: C + O2 = CO2  ( 5 г)

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Запитання:

1)     Що називають фізичним явищем?

2)     Що таке хімічне явище?

3)     Що таке хімічна реакція?

Оголошення теми уроку, формулювання його мети. Запис теми учнями в робочих зошитах.

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

Інтерактивна вправа  «Творча лабораторія» (кожна група шукає відповідь на проблемне питання і на дошці з’являється опорний конспект з теми «Хімічні рівняння», які представляють учні і прикріплюють свої проекти на дошці або захищають усно)

(Робота за матеріалами підручника §16, ст. 122 – 123, таблиця).

Група І

¾   Що таке якісна і кількісна характеристика хімічного явища?

Орієнтовна відповідь:

 

Схема реакції є тільки її якісною характеристикою. Кількісну характеристику реакцій відбиває закон збереження маси речовин. Відповідно до цього закону кількість атомів різних елементів під час хімічної реакції не змінюється. Кількість атомів одного елемента до і після реакції має дорівнювати. Це повинно відображатися в схемі хімічної реакції, тоді вона стає хімічним рівнянням. Кількість атомів кожного з елементів у лівій і правій частинах запису хімічної реакції має бути однакова, її  зрівнюють за допомогою коефіцієнтів.

        

Група ІІ

¾   Що таке хімічне рівняння?

Орієнтовна відповідь:

 

                 Хімічне рівняння – це умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул, математичних знаків і коефіцієнтів. Коефіцієнти в хімічному рівнянні показують найпростіші співвідношення між кількостями структурних частинок реагентів і продуктів реакції.

 

Група ІІІ

¾   Який алгоритм складання хімічного рівняння?

Орієнтовна відповідь:

У загальному вигляді алгоритм складання хімічного рівняння має такий вигляд:

1.     Скласти схему взаємодії: ліворуч записуються формули реагентів, праворуч – продукти реакції. Якщо їх декілька –  між ними ставиться знак  „+”. Між лівою і правою частинами схеми ставить знак       ”.

2.     Розставити коефіцієнти перед хімічними формулами, тобто зрівняти кількість атомів кожного хімічного елемента.

3.     Порівняти кількість атомів кожного елемента у лівій і правій частинах схеми. Якщо вони однакові, знак       ” замінюється знаком „ = ” .

          

Група ІV

¾   Як можна довести правильність розстановки коефіцієнтів?

Орієнтовна відповідь:

Можна довести правильність розстановки коефіцієнтів, перевіряючи, чи виконується закон збереження маси. Наприклад:

                              2 H2         +        O2   =      2 H2O

                             4 атоми         2 атоми       4 атоми Гідрогену   та 

                            Гідрогену      Оксигену     2 атоми Оксигену

                            4 × 1 = 4       2 × 16 = 32    2 ×( 2 × 1 + 16 ) = 36

Рівність кількості атомів у лівій частині кількості атомів у правій частині й обумовлена цим рівність мас речовин є доказом правильності добору коефіцієнтів.

 

Інтерактивна вправа «Шпаргалка»

Правила розставляння коефіцієнтів у хімічних рівняннях:

Ø Коефіцієнт показує кількість молекул або окремих атомів у рівнянні реакції;

Ø Коефіцієнт ставиться тільки перед хімічною формулою;

Ø Коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молекула, перед якою він стоїть;

Ø Індекс показує кількість атомів елемента (або груп атомів) у складі молекули;

Ø Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не записується.

 

Індивідуальні завдання - «Естафета»

         Учням пропонується біля дошки підібрати  в хімічних рівняннях та прочитати хімічні рівняння.

         Приклади рівнянь:


P  +  O2 =   P2O5

Li  +  O2 =   Li2O

Fe  +  Cl2 =   FeCl3

FeCl2  +  Cl2 =   FeCl3

H2  +   F2 =   HF

Na  +   Br2 =   NaBr

Ag  +   S =   Ag2S

Ca  +   O2 =   CaO

N2  +   O2 =   N2O5

Al(OH)3  +  HCl  = AlCl3  +  H2O

FeBr3 +  Cl2 =   FeCl3 +  Br2

P2O5  +  H2O = H3PO4

Ca  +   H3PO4 =  Ca3(PO4)2  +  H2 

KClO3  =  KCl  +   O2


 

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота в групах за картками

Учні виконують завдання в групах (по 3-4 особи)

Група І

Картка №1

Завдання:

1.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

P + O2 P2O5                                           CaCO3→ CaO + CO2

2.     Користуючись таблицею валентності елементів і знаючи, що Хлор у сполуках з металами і Гідрогеном завжди одновалентний, а Сульфур — двовалентний, складіть хімічні рівняння за такими схемами:

H2 + S ___________                                  Mg + O2 ____________

3.     Розставте коефіцієнти в таких схемах рівнянь реакцій:

Fe2O3  +  H2  Fe + H2O                             NH3 + O2  H2O   + NO

4.     Вставте в рівняннях реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти:

Al  + … Al2O3

 

Група ІI

Картка №2

Завдання:

1.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

Na + Br2NaBr                                         Ba + O2  BaO

2.     Користуючись таблицею валентності елементів і знаючи, що Хлор у сполуках з металами і Гідрогеном завжди одновалентний, а Сульфур — двовалентний, складіть хімічні рівняння за такими схемами:

Cu + O2 ___________                                  Al + Cl2 ____________

3.     Розставте коефіцієнти в таких схемах рівнянь реакцій:

Ca(OH)2  +  HCl  = CaCl2  +  H2O       Fe2O4  +  Al Al2O3 + Fe                           

4.     Вставте в рівняннях реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти:

H2    + … HCl

 

Група ІII

Картка №3

Завдання:

1.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

HgO→ Hg + O2                                 Al + Br2  AlBr3

2.     Користуючись таблицею валентності елементів і знаючи, що Хлор у сполуках з металами і Гідрогеном завжди одновалентний, а Сульфур — двовалентний, складіть хімічні рівняння за такими схемами:

Zn + O2 ___________                                  K + Cl2 ____________

3.     Розставте коефіцієнти в таких схемах рівнянь реакцій:

Al  +  HCl  = AlCl3  +  H2                             H2O  +  Na NaOH + H2                         

4.     Вставте в рівняннях реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти:

   + O2 P2O5 

 

Група ІV

Картка №4

Завдання:

1.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

H2O→ H2 + O2                                 Fe + Cl2  FeCl3

2.     Користуючись таблицею валентності елементів і знаючи, що Хлор у сполуках з металами і Гідрогеном завжди одновалентний, а Сульфур — двовалентний, складіть хімічні рівняння за такими схемами:

Zn + Cl2 ___________                                  Na + S ____________

3.     Розставте коефіцієнти в таких схемах рівнянь реакцій:

KClO3     KCl  +   O2                             Li  +  O2 Li2O                         

4.     Вставте в рівняннях реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти:

  +   F2  HF

 

Група V

Картка №5

Завдання:

1.     Складіть рівняння реакцій за поданими схемами:

Fe2O3  +  Al  Fe + Al2O3                             Mg + HCl   MgCl2 + H2

2.     Користуючись таблицею валентності елементів і знаючи, що Хлор у сполуках з металами і Гідрогеном завжди одновалентний, а Сульфур — двовалентний, складіть хімічні рівняння за такими схемами:

Al + O2 ___________                                  H2 + Cl2 ____________

3.     Розставте коефіцієнти в таких схемах рівнянь реакцій:

KNO3     KNO2  +   O2                             H2S +  O2 H2O +   SO2                       

4.     Вставте в рівняннях реакцій пропущені формули і підберіть коефіцієнти:

H2O→ … + O2

 

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

         §16, ст. 121 – 124 опрацювати;

Вправа 5 ст. 125

Вправа  7 ст. 125 письмово

 

VІІ.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

         Чи досягли ми поставленої мети уроку: навчитися пояснювати зміст рівнянь хімічних реакцій та навчитися використовувати закон збереження маси речовини для складання рівнянь хімічних реакцій?

         (Учні висловлюють свою думку)
Comments