تاریخ اسلام و کشورهای اسلامی 


مهدی مفیدی احمدی 

بسم الله الرحمن الرحیم


تولد پیامبر اسلام
در میان مردان بزرگ تاریخ، هیچ یک به اندازه پیامبر بزرگ اسلام -حضرت محمد بن عبدالله (ص) زندگی پر موج پرحادثه و پر انقلاب نداشته است. هیچ یک با این سرعت در محیط خود و سپس در تمام جهان چنین نفوذ عمیقی نکرده است.