سايت علمي و آموزشي درسعلوموحرفه و فندوره راهنمايي

school fajr and shamloo


پيامبر اكرم مي فرمايند: اگر علم به ثريا بود؛ مرداني از فارس بدان مي رسيدند