SIX NON-CHAN CHINESE MODELS


       
                      
            

                             Jingtu zong (Pure-land)                     Cheng-shi zong (Cheng-se)

                       Huayan zong (Hua-yen, Garland)            San-lun zong (Three Shastra)

                            Tiantai zong (T'ien-t'ai)                  Fashang zong (Dharmalaksana)


        Jingtu zong, like Chan, emphasizes the Contemplation aspects.

 Tiantai and Huayan, using Contemplation, emphasize philosophy with varying degrees of complexity.