KANJI NAME TRANSLATIONS
Pinyin

Wade-Giles

Kanji

Romaji

BaiShouduan

Pai-yün Shou-tuan

白雲守端

Hakuun Shutan

Baizhang Huaihai

Pai-chang Huai-hai

百丈懷海

Hyakujô Ekai

Bajiao Huiqing

Pa-chiao Hui-ch'ing

芭蕉慧清

Bashô Esei

Baofeng Kewen

Pao-feng K'o-wen

寶峰克文

Hôbô Kokubun

Bojian Jujian

Po-chien Chü-chien

北礀居簡

Hokkan Kokan

Caoshan Benji

Ts'ao-shan Pen-chi

曹山本寂

Sôzan Honjaku

Changsha Jingcen

Ch'ang-sha Ching-ts'en

長沙景岑

Chôsa Keishin

Chuji

Ch'u-chi

處寂

Shojaku

Dahong Zuzheng

Ta-hung Tsu-cheng

大洪祖證

Daikô Soshô

Dahui Zonggao

Ta-hui Tsung-kao

大慧宗杲

Daie Sôkô

Damei Fachang

Ta-mei Fa-ch'ang

大梅法常

Daibai Hôjô

Danxia Zichun

Tan-hsia Tzu-ch'un

丹霞子淳

Tanka Shijun

Danyuan Yingzhen

Tan-yüan Ying-chen

耽源應眞

Tangen Oshin

Daowu Yuanzhi

Tao-wu Yuan-chih

道悟圓智

Dôgô Enchi

Daoxin

Tao-hsin

道信

Dôshin

Daoxuan

Tao-hsüan

道璿

Dôsen

Deshan Xuanjian

Te-shan Hsüan-chien

徳山宣鑑

Tokusan Senkan

Deshan Yuanmi

Te-shan Yüan-mi

徳山縁密

Tokusan Enmitsu

Dongshan Liangjie

Tung-shan Liang-chieh

洞山良价

Tôzan Ryôkai

Dongshan Shouchu

Tung-shan Shou-ch'u

洞山守初

Tôzan Shusho

Doushuai Congyue

Tou-shuai Ts'ung-yüeh

兜率從悦

Tosotsu Jûetsu

Fachi

Fa-ch'ih

法持

Hôji

Farong

Fa-jung

法融

Hôyû

Fayan Wenyi

Fa-yen Wen-i

法眼文益

Hôgen Buneki

Fengxue Yanzhao

Feng-hsüeh Yen-chao

風穴延沼

Fuketsu Enshô

Fenyang Shanzhao

Fen-yang Shan-chao

汾陽善昭

Funyô Zenshô

Fozhao Deguang

Fo-chao Te-kuang

佛照徳光

Busshô Tokkô

Gaofeng Yuanmiao

Kao-feng Yüan-miao

高峰原妙

Kôhô Gemmyô

Guifeng Zongmi

Kuei-feng Tsung-mi

圭峰宗密

Keihô Shûmitsu

Guishan Lingyou

Kuei-shan Ling-yu

潙山靈祐

Isan Reiyû

Hangzhou Tianlong

Hang-chou T'ien-lung

杭州天龍

Kôshû Tenryû

Heze Shenhui

Ho-tse Shen-hui

荷澤神會

Kataku Jinne

Hongran

Hung-jen

弘忍

Gunin

Huangbo Xiyuan

Huang-po Hsi-yüan

黄蘗希運

Obaku Kiun

Huanglong Huinan

Huang-lung Hui-nan

横龍慧南

Oryô Enan

Huguo Jingyuan

Hu-kuo Ching-yüan

護國景元

Gokoku Keigen

Huifang

Hui-fang

慧方

Ehô

Huike

Hui-k'o

慧可

Eka

Huineng

Hui-neng

慧能

Enô

Huitang Zuxin

Hui-t'ang Tsu-hsin

晦堂祖心

Kaidô Soshin

Huiyan Zhizhao

Hui-yen Chih-chao

晦巖智昭

Kaigan Chishô

Huizhong

Hui-chung

慧忠

Echû

Huoan Shiti

Huo-an Shih-t'i

或菴師體

Wakuan Shitai

Huqiu Shaolong

Hu-ch'iu Shao-lung

虎丘紹隆

Kukyû Jôryû

Jingshan Daoqin

Ching-shan Tao-ch'in

徑山道欽

Kinzan Dôkin

Jingshan Ruyan

Ching-shan Ju-yen

徑山如琰

Kinzan Nyoen

Juzhi

Chü-chih

倶胝

Gutei

Kaifu Daoning

K'ai-fu Tao-ning

開福道寧

Kaifuku Dônei

Lanxi Daolong

Lan-shi Tao-lung

蘭溪道隆

Rankei Dôryû

Leian Zhengshou

Lei-an Cheng-shou

雷庵正受

Raian Shôju

Linji Yixuan

Lin-chi I-hsüan

臨濟義玄

Rinzai Gigen

Longtan Chongxin

Lung-t'an Ch'ung-hsin

龍潭崇信

Ryôtan Sûshin

Luohan Guichen

Lo-han Kuei ch'en

羅漢桂琛

Rakan Keishin

Mazu Daoyi

Ma-tsu Tao-i

馬祖道一

Baso Dôitsu

Mian Xianjie

Mi-an Hsien-chieh

密菴咸傑

Mittan Kanketsu

Nanquan Puyuan

Nan-ch'üan P'u-yüan

南泉普願

Nansen Fugan

Nanta Guangyong

Nan-t'a Kuang-yung

南塔光涌

Nantô Kôyû

Nanyang Huizhong

Nan-yang Hui-chung

南陽慧忠

Nanyô Echû

Nanyuan Huiyong

Nan-yüan Hui-yung

南院慧顒

Nanin Egyô

Nanyue Huairang

Nan-yüeh Huai-jang

南嶽懷讓

Nangaku Ejô

Nanyue Mingzan

Nan-yüeh Ming-tsan

南嶽明瓚

Nangaku Myôsan

Poan Zuxian

P'o-an Tsu-hsien

破庵祖先

Hoan Sosen

Puji

P'u-chi

普寂

Fujaku

Putidamo

P'u-t'i-ta-mo

菩提達摩

Bodhidharma

Qingyuan Xingsi

Ch'ing-yüan Hsing-ssu

青原行思

Seigen Gyôshi

Qisong

Ch'i-sung

契嵩

Kaisû

Ruiyan Shiyan

Jui-yen Shih-yen

瑞巖師彦

Zuigan Shigen

Sengcan

Seng-ts'an

僧璨

Sôsan

Shenxiu

Shen-hsiu

神秀

Jinshû

Shishuang Chuyuan

Shih-shuang Ch'u-yüan

石霜楚圓

Sekisô Soen

Shishuang Qingshu

Shih-shuang Ch'ing-shu

石霜慶諸

Sekisô Keisho

Shitou Xiqian

Shih-t'ou Hsi-ch'ien

石頭希遷

Sekitô Kisen

Shoushan Shengnian

Shou-shan Sheng-nien

首山省念

Shûzan Shônen

Sixin Wuxin

Ssu-hsin Wu-hsin

死心悟新

Shishin Goshin

Songyuan Chongyue

Sung-yüan Ch'ung-yüeh

松源崇岳

Shôgen Sûgaku

Suizhou Daoyuan

Sui-chou Tao-yüan

遂州道圓

Suishû Dôen

Tianhuang Daowu

T'ien-huang Tao-wu

天皇道悟

Tennô Dôgo

Tiantai Deshao

T'ien-t'ai Te-shao

天台徳韶

Tendai Tokushô

Tiantong Rujing

T'ien-t'ung Ju-ching

天童如淨

Tendô Nyojô

Wuchu Daguan

Wu-ch'u Ta-kuan

物初大觀

Mossho Taikan

Wumen Huikai

Wu-men Hui-k'ai

無門慧開

Mumon Ekai

Wuming Huixing

Wu-ming Hui-hsing

無明慧性

Mumyô Eshô

Wutai Wuming

Wu-t'ai Wu-ming

五臺無名

Gotai Mumyô

Wuxiang

Wu-hsiang

無相

Musô

Wuxue Zuyuan

Wu-hsüeh Tsu-yüan

無學祖元

Mugaku Sogen

Wuzhun Shifan

Wu-chun Shih-fan

無準師範

Mujun Shihan

Wuzu Fayan

Wu-tsu Fa-yen

五祖法演

Goso Hôen

Xianglin Chengyuan

Hsiang-lin Ch'eng-yüan

香林澄遠

Kyôrin Chôon

Xiangyan Zhixian

Hsiang-yen Chih-hsien

香嚴智閑

Kyôgen Chikan

Xinghua Cunjiang

Hsing-hua Ts'ung-chiang

興化存奬

Kôke Sonshô

Xingyang Qingrang

Hsing-yang Ch'ing-jang

興陽清讓

Kôyô Shinjô

Xuansha Shibei

Hsüan-sha Shih-pei

玄沙師備

Gensha Shibi

Xuansu

Hsüan-su

玄素

Genso

Xuefeng Yicun

Hsüeh-feng I-ts'un

雪峰義存

Seppô Gison

Xuetou Chongxian

Hsüeh-tou Ch'ung-hsien

雪竇重顯

Setchô Jûken

Xueyan Zuqin

Hsüeh-yen Tsu-ch'in

雪巖祖欽

Setsugan Sokin

Xutang Zhiyu

Hsü-t'ang Chih-yü

虚堂智愚

Kidô Chigu

Yangqi Fanghui

Yang-ch'i Fang-hui

楊岐方會

Yôgi Hôe

Yangshan Huiji

Yang-shan Hui-chi

仰山慧寂

Kyôzan Ejaku

Yantou Quanhuo

Yen-t'ou Ch'üan-huo

巖頭全奯

Gantô Zenkatsu

Yifu

I-fu

義福

Gifuku

Yingan Tanhua

Ying-an T'an-hua

應庵曇華

Oan Donge

Yongjia Xuanjue

Yung-chia Hsüan-chüeh

永嘉玄覺

Yôka Genkaku

Yongming Yanshou

Yung-ming Yen-shou

永明延壽

Yômyô Enjû

Yuansou Xingduan

Yüan-sou Hsing-tuan

元叟行端

Gensô Gyôtan

Yuanwu Keqin

Yüan-wu K'o-ch'in

圜悟克勤

Engo Kokugon

Yuean Shanguo

Yüeh-an Shan-kuo

月庵善果

Gettan Zenka

Yuelin Shiguan

Yüeh-lin Shih-kuan

月林師觀

Getsurin Shikan

Yueshan Weiyan

Yüeh-shan Wei-yen

藥山惟儼

Yakusan Igen

Yuezhou Qianfeng

Yüeh-chou Ch'ien-feng

越州乾峰

Esshû Kenpô

Yunan Buyan

Yün-an Pu-yen

運庵普巖

Unnan Fugan

Yungai Shouzhi

Yün-kai Shou-chih

雲蓋守智

Ungai Shuchi

Yunju Daoying

Yün-chü Tao-ying

雲居道膺

Ungo Dôyô

Yunmen Wenyan

Yün-men Wen-yen

雲門文偃

Ummon Bunen

Yunyan Tansheng

Yün-yen T'an-sheng

雲巖曇晟

Ungan Donjô

Zhangzhuo Xiucai

Chang-cho Hsiu-ts'ai

張拙秀才

Chôsetsu Shûsai

Zhaozhou Congshen

Chao-chou Ts'ung-shen

趙州從諗

Jôshû Jûshin

Zhimen Guangzuo

Chih-men Kuang-tso

智門光祚

Chimon Kôso

Zhiwei

Chih-wei

智威

Chii

Zhixian

Chih-hsien

智詵

Chisen

Zhiyan

Chih-yen

智巖

Chigan

Zhongfeng Mingben

Chung-feng Ming-pen

中峰明本

Chûhô Myôhon

Comments