خط اتحاد


اگر بر روی دو نت همنام و همصدا خطی به شکل منحنی قرار گیرد، دیرند آن دو نت را به یکدیگر پیوند می دهد به این منحنی خط اتحاد می گویند
هرگاه چند خط اتحاد بین چند نت متوالی همصدا نیز قرار گیرد، دیرند نتها را به یکدیگر پیوند میزند یعنی نت اول به صدا در می آید و دیرند نتهایی که خط اتحاد آنها را به یکدیگر پیوند داده جمع میشوند و فقط نت اول به صدا در آمده و به اندازه بقیه دیرندها که خط اتحاد آنها را به هم وصل کرده امتداد پیدا میکند، پس اگر بین چهار نت سیاه همصدا سه خط اتحاد آنها را به یکدیگر پیوند داده باشد، ارزش زمانی مورد نظر معادل یک گرد امتداد پیدا می کند
خطهای منحنی که شماره ضربها را به یکدیگر پیوند زده، نشانگر دیرند یا تعداد ضرباتی است که هر نت ادامه پیدا می کند و به یکدیگر پیوسته است


Comments