อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

วันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ENV ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการเรื่อง อาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและการป้องกันโรคจากการทำงาน เน้นโรคกล้ามเนื้อและโครงร่าง และการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานโดยได้วิทยากรจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลลำปาง คือคุณพี่ยุพา จวงพลงาม ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุอุบัติภัยฉุกเฉิน โดยคุณกิตติ ศรีอาวัชนาการ จาก สสจ. ตลอดจน ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กฎจราจรที่ควรรู้ จากหัวหน้ากลุ่มงานจราจร สภ.แม่เมาะ และสุดท้าย นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ENV และเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิด แผ่นดินไหว โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมทั้งสิ้น  93 คน

Comments