คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการทักทาย  การแนะนำตนเองและผู้อื่น  การให้ข้อมูลส่วนตัว  ครอบครัว  สถานที่ท่องเที่ยว  การทำงาน

การให้คำแนะนำ  การกล่าวคำขอโทษ  ขอบคุณ      การกล่าวลา  การพูดโทรศัพท์  การขอข้อมูล  และการให้ข้อมูลเบื้องต้นทางธุรกิจ