หลักสูตรด้านอาชีพ

ระดับ

ชั้น

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เวลาเรียน

อื่นๆ

ม.๑

ง๒๐๒๐๑

การเลี้ยงปลาดุก

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 

ง๒๐๒๐๒

การปลูกพืชผักสวนครัว

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

ม.๒

ง๒๐๒๐๓

การเลี้ยงสุกร

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 

ง๒๐๒๐๔

การเลี้ยงสุกรไก่

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

ม.๓

ง๒๐๒๐๕

การเพาะเห็ดนางฟ้า

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 

ง๒๐๒๐๖

การเลี้ยงกบ

๑.๐

๔๐

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน


          

   

Comments