ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลแม่จัน
                       เครือข่ายบริการสุขภาพแม่จัน แม่ฟ้าหลวง 

ระบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยที่บ้าน

1. ตอบกลับทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

2. ตอบกลับทางอีเมลล์ 

3. ตอบกลับโดยส่งเอกสารไปยัง COC


รายการ วัสดุ และครุภัณฑ์
ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
                                  
ข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น
ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ของ รพ.สต.เครือข่าย 
สำรวจครั้งสุดท้าย ณ.วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559


เกณฑ์การจำแนกผู้ป่วย
 Home Ward Care

เกณฑ์ประเมินผู้ป่วย Home ward care 
(สีแดง สีเหลือง สีเขียว) จังหวัดเชียงราย
 ปี 2558
รายงาน
ข้อมูลตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลและตัวชี้วัด
ช่วง6เดือนของการดำเนินงานปี พ.ศ.2559

                                        แบบฟอร์มCOC

สำหรับ Download แบบฟอร์มCOC
ใช้สำหรับการส่งต่อและตอบกลับ
การดูแลต่อเนื่องในเครือข่ายฯCalendar/Contact
ตารางกิจกรรม/ติดต่อเครือข่ายบริการสุขภาพ
สำหรับติดตามกิจกรรมและติดต่อหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ
แม่จัน แม่ฟ้าหลวง.. คลิก..more

Contact