กิจกรรมแผนก

    แผนกเมคคาทรอนิกส์ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม  ในด้านต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตทั้งด้านคุณธรรมและทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  และคนเก่งของสังคม
 
        

Comments