Muziek en de zorg voor ouderen

De huidige situatie
Door bezuinigingen in de ouderenzorg schort het vaak aan mankracht en middelen om ouderen een passende dagbesteding of zelfs maar eenvoudige aandacht te bieden. Te midden van hun medebewoners kunnen mensen zich daardoor erg eenzaam en onbegrepen voelen en zich depressief of agressief gaan gedragen. De onderwerpen die spelen zijn o.a. seksualiteit, pesterijen binnen een verzorgingshuis, de dood, onbegrip van de omgeving en veelal een gevoel van eenzaamheid. Het is voor familie, kennissen en/of verzorgenden vaak lastig om hier mee om te gaan. Het is niet altijd mogelijk om deze problemen op te lossen, maar vaak is een luisterend oor al een hele hulp; alleen al het bespreekbaar maken van deze onderwerpen, het gevoel 'gehoord' te worden, zorgt voor verlichting.

Hierbij kan ik ondersteuning bieden.
U kunt mij niet inhuren voor medische of verpleegkundige handelingen!
 
Zowel voor particulieren (mantelzorgers, familieleden, zaakwaarnemers) als zorginstellingen is het mogelijk om ondersteunende zorg in te huren. Enkele voordelen hiervan:
  • vraaggerichter werken
  • mogelijkheid tot bezoek aan huis
  • zelf bepalen van tijdsduur en frequentie van de bezoeken
  • minder tijd kwijt aan administratie
  • hulp van een begeleider met jarenlange ervaring in het werken met zowel Psycho-Geriatrische als somatische ouderen.
  • een warme en respectvolle benadering 
 
Werkwijze
Zorgvuldigheid is erg belangrijk bij het werken met ouderen. Vanaf het moment van het eerste contact wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Daarin is het intakegesprek de eerste stap; aan de hand van gerichte vragen op een intakeformulier wordt gekeken hoe de leefsituatie is van de cliënt, wat de wensen van de cliënt zijn en hoe die wensen het beste vorm gegeven kunnen worden. Van alle activiteiten wordt zo kort en bondig mogelijk rapportage gedaan en, al naargelang de behoefte, met de cliënt zelf en/of familie en mantelzorgers besproken. De rapportage wordt dusdanig gedaan dat deze direct in te passen is in het al bestaande zorgsysteem van een huis c.q. instelling. Een direct contact is essentieel; als er veranderingen in de leef- of woonsituatie zijn, is het belangrijk dat daar zo vlug mogelijk op ingespeeld wordt.

Het soort ondersteuning wordt helemaal afgestemd op de wensen van de cliënt. Soms gaat het om moeilijke zaken zoals stervensbegeleiding, maar het kan ook gaan om huisbezoek, een stukje sociale aandacht en een luisterend oor, maar ook leuke uitstapjes zijn mogelijk, zoals naar een museum of cultureel evenement. 
 
Ervaring in de ouderenzorg, iets over mijzelf.
Ik heb jarenlang gewerkt als muziektherapeut en activiteitenbegeleider in de ouderenzorg voor grote organisaties als Aafje (voorheen De Stromen) en Humanitas, momenteel werk ik als ZZP'er in verschillende verzorgingshuizen in de regio Gelderland, o.a. in het particuliere verzorgingshuis Verburght-Molhuysen in Oosterbeek.

Het doel van mijn werkzaamheden is om oudere mensen weer het gevoel te geven dat ze het waard zijn om te leven, om ze te laten inzien dat datgene wat ze in hun leven hebben meegemaakt waardevol is, dat zij zélf waardevol zijn. Hierbij let ik in het bijzonder op de levensloop van de individuele mens, wat hij/zij heeft meegemaakt. Vanwege mijn muziektherapeutische achtergrond kijk ik tevens welke rol muziek daarbij speelde.  Mijn benadering is een heel menselijke; het gaat niet om een 'tot op het bot' gravende therapie, maar om het ondersteunen van iemand die in zijn laatste levensfase zit, het veraangenamen van de laatste jaren c.q. maanden.
 
De zorg voor ouderen is mijns inziens een heel belangrijk gegeven in onze samenleving; aan de kwaliteit van zorg en de mate van aandacht voor de oudere mens kan men het morele niveau van een samenleving aflezen. Mijn gevoelens en gedachten hierover worden treffend en kernachtig verwoord in een gedicht, wat ingelijst aan de muur van één van de verzorgingshuizen hing;
 
 

Als ik zo oud geworden ben 

Dat ik geen mensen meer herken,

En niet eens jouw naam meer weet

Pak dan mijn hand heel even beet

 

Zeg me zo gedag

en laat me zien dat je me mag. 

Wellicht dat ik het gevoel dan weer herken

dat ik voor iemand - iemand ben


ĉ
Maaike van Mourik,
8 apr 2013 05:57
Ċ
Maaike van Mourik,
8 apr 2013 06:05