หน้าแรก

 
จากใจครูถึงศิษย์ รุ่นที่ 11 

 

 

 

ม.3/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธิดามุก   จำปาหอม ชัยวัฒน์  ทรัพย์เย็นสุรเชษฎ์ พิชัยวัฒนพร ภคพล  เอกจีน คนาวุฒิ สุวรรณประเสริฐ ยุทธนา เอี่ยมมงคล ณัฐวุฒิ แก้วสะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

พรรณปพร รักษ์กาญจนานนท์ 

กมลพรรณ  นาสิงห์ 

ปนัดดา  พันปี 

โสภิตา  เภาประเสริฐ 

พิมพิกา  หยุนแดง 

เทวนาถ  ภายใน 

ณิชากร  เถื่อนคุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนกฤต  มอญทอง 

นริศ  ทองเป้า 

สุภนิดา  จันทร์เนตร 

วิสาร์ทร  จำปาคำ 

กิตติธัช  สายค้ำ 

วีรวิทย์  ภูศรีฤทธิ์ 

ณัฐธินันท์ พันยุโดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กัญญารัตน์  สมัย 

สิรวิชญ์   ลิ้มศิริโชค

ทัศน์ไทย  แข็งขัน 

ณัฐภูมิ  ศรีสะอาด 

กิตติพงษ์  เดชจิต 

หทัยภัทร  วนิชกุลพิทักษ์ 

สุประวีณ์  เอี่ยมสะอาด 

 


ครูประจำชั้น  ครูวิภารัตน์  เนียนไธสง 

 

 

ม.3/2 

 

 

 

 สิรวิชญ์ เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ธนชิต  พังซา ศุภกิจ  สุดใจ พัทธมน  มากอิ่ม ธรรมสรณ์  บรรจง พงศธร  เชาว์เฉียบ สุฐิตา  ม่อมทับคาง 
                   

ณัฐพันธ์  สิริเวชชะพันธ์ 

จักร์กริต  อุไกร 

กฤษฎา  บุญเฟื่อง 

ณิชาภัทร  ท่าน้ำตื้น 

ภาวิดา   แก้วขาว 

สุเมธ   เซี่ยงอึ่ง 

ภูวนาถ  จันจะ 

       

จิรดา  แย้มศิริ 

ณัฐพล  พรหมศร 

ธราดล  นงนวล 

ปัทมพร  ดุลย์รักชาติ 

บูรพา  ศรีสำราญ 

อาทิตยา  รูปสม 

เกวลิน  ค่อมเสือ 

         

 

อริสรา  วังปลาทอง 

ศุภลักษณ์  น้ำใจตรง 

กิตติพงษ์  ประพันธ์ 

น้ำฝน  กลมมา 

ธนาวุฒิ  กัณฑ์โย 

สิประวีณ์  เอี่ยมสะอาด 

 

       
ครูประจำชั้น  ครูศิริพร   คูณมา 

 

 

 ม.3/3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ณิชกมล  เนียนไธสง 

อรรถพล  คอมนัน 

เจษฎา  เปี่ยมสมุทร 

นิรชา  เสือคล้าย 

ณัฐสุดา  เรืองฤทธิ์ 

ณัชชา  ดำรงวาจาสัตย์ 

แทนไทย  เหล่าวัฒนไพศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สุวัฒน์  จันทร์อ้น

ธนวัฒน์  สิงห์ถม 

พิษณุ  ทองขุนนา 

วงศกร  ศรีทัต 

ชิษณุพงศ์  ยิ้มเชิง 

จักรพันธ์  หอมโปร่ง 

เจนณรงค์  มะระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธีรพรรดิ์  ฐิติโชติพรทวี

สิทธิพงษ์  จันทรัตน์ 

สิรภพ  กู้เกียรติศักดิ์ 

สายฝน  อุดมพร 

เกวลิน  วารีอุดม 

ณัฐดนัย  ศรีประทุม 

พีรณัฐ  นุ่มน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุธิดา  อ่วมสอาด 

วชิรวิทย์  สุกแตง 

นิชานันท์  พุทจิระ 

สุภัสสร วารีอุดม 

สันทัด  โนตเปรียง 

ภัคจีรา  บุญประสพ 

วรนุช  หลงรัมย์ 

 


ครูประจำชั้น ครูศรินภัสร์  ห้วยหงษ์ทอง
---------------------------------------------


เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊ค----------------------------------------------------

อีกช่องทางสำหรับการติดต่อกับโรงเรียน

-------------------------------------------


เทพวิทยา 201 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชุบรี 70190

Comments