Câu 14:Phân tích nội dung bản chỉ thị “ toàn quốc kháng chiến”(25/11/1945)? Ý nghĩa?

Trả lời:Hoàn cảnh lịch sử:

       Ngày 3/9/1945 trong phiên họp đầu tiên of chính phủ lâm thời, Chủ tịch HCM nêu ra 6 yêu cầu cấp bách: phát động chiến dịch tăng gia sx để chống đói; mở ptrào chống nạ mù chữ; sớm tổ chức tổng tuyển cử; mở ptrào giáo dục cần kiệm, liêm chính;bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và tuyên bố tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết. Sau đó Người đã nêu ra 3 nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

       Khi thực dân pháp đánh chiếm Nam bộ 1 phái đoàn TW do đồng chí Hoàng quốc việt uỷ viên thường vụ TW đảng dẫn đầu đã vào nam cùng đảng bộ nam bộ chỉ đạo kháng chiến. Đảng nam bộ đã có những quyết định quan trọng lđạo nhdân k/c, nắm chắc lục lượng vũ trang, thành lập uỷ ban k/c, tăng cường công tác trừ gian, xdựng lại các cơ sở trong các đô thị bị tạm chiến, phát triển ctranh nhdân, khôi phục chính quyền cm ở những nơi bị tan rã.Trong thư gửi đông bào nam bộ ngày 26/9/45, Chủ tịch HCM khẳng định: “Chúng ta nhất dịnh thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng”.

       Đảng ta phát động ptrào cả nc ủng hộ cuộc k/c của đồng bào nam bộ. Trong t/gian ngắn hầu hết các tỉnh bắc bộ và trung bộ đã có những chi đội (ngang với trung đoàn) nam tiến lên đường vào nam giết giặc.

Nội dung của bản chỉ thị:

       Ngày 25/11/45 ban chấp hành TW đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc. Chỉ thị nhận định những thay đổi căn bản of tình hình thế giới và trong nc sau ctranh thế giới thứ 2, nêu rõ những thuận lợi cơ bản và những thử thách lớn of cuộc cm giải phóng dtộc mà nhdân ta đc tiến hành. Chỉ thị đánh giá các kẻ thù, chỉ rõ kẻ thù chính là thực dân pháp xâm lược. Về cuộc k/c ở nam bộ chỉ thị chủ trương tiến hành ctranh nhdân rộng khắp huy động sức mạnh tại chỗ và sức mạnh of cả dtộc vừa k/c vừa kiến quốc để gĩư vững nền độc lập và thống nhất.

       Chỉ thị k/c kiến quốc nêu ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là củng cố chính quyền chống thực dân pháp xâm lược, bài trừ nội phản và cải thiện đsống nhdân. Chỉ thị đề ra các công tác trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, ngoại giao, xdựng đảng, mở rộng mặt trận việt minh và mặt trận thống nhất VN- Lào-Campuchia chống pháp xâm lược.

       Để sự nghiệp k/c kiến quốc giành đc thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là củng cố chính quyền nhdân. trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/46 đã thành công bầu ra quốc hội đầu tiên của nc VNDCCH. Tổng tuyển cử thắng lợi là 1 đòn mạnh đánh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ, xâm lược of đế quốc và tay sai, xđịnh quyền làm chủ of nhdân. Ngày 2/3/46 quốc hội khoá 1 họp kì đầu tiên trao quyền cho chủ tịch HCM lập chính phủ chính thức, thành lập uỷ ban dự thảo hiến pháp of nc VNDCCH.

       Cùng với việc XD chính quyền nhdân đảng phát động các ptrào tăng gia sx chống đói, chống nạn mù chữ. Theo chủ trương of đảng chính phủ cho mở lại các nhà máy do Nhật bản bỏ lại, tiến hành khai thác các mỏ, do tư nhân tự góp vốn kinh doanh ở các xia nghiệp, khuyến khích giới công thương lập hợp tác xã và hội cổ phần tham gia kiến thiết lại nhà nc. Chính sách lđ đc ban hành trong đó có chế đọ ngày làm 8h. Chính phủ tổ chức khuyến khích sửa chữa đe điều tiến hành tịch thu ruộng đất of đế quốc và việt gian chia cho nông dân nghèo, chia lại ruộng đất công cho cả nam và nữ, giảm tô 25%, bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác sx nông nghiệp đc khôi phục nhanh chóng. Về tài chính chính phủ lập ngân hàng quốc gia, phát hành giấy bạc, tổ chức tuần lễ vàng, lập ngân quỹ toàn quốc, ngân quỹ các xứ và các tỉnh. Các lĩnh vực văn hoá, ktế, giaá dục, xdựng đsống mới đạt đc những tiêếnbộ đáng kể. Một năm sau CMT8 đã có 25 triệu người biết chữ.
       Đảng rất quan tâm lđạo việc xdựng lực lượng vũ trang để trấn áp phản cm, chiínhphủ ra sắc lệnh giải phóng 2 đảng phản động (đại việt quốc gia xh đảng và đại việt quốc dân đảng) và sắc lệnh cho an trí những người nguy hiểm chống chế độ mới , sắc lệnh lập toà án quân sự trừng trị bọn phản động.

       Đảng chỉ thị tích cực phát triển ptrào các đoàn thể cứu quốc và thống nhất nhưng xtổ chức ấy trong toàn quốc, sửa lại điều lệ các đoàn thể cứu quốc cho thích hợp với hoàn cảnh mới, tổ chức thêm những đoàn thể cứu quốc mới đông đảo các tầng lớp trí thức kể cả 1 số quan lại trong chế độ cũ, các công thương gia cũng hăng hái tham gia sự nghiệp k/c kiến quốc.

       Đảng chủ trương kiên quyết khắc phục những khuyết điểm trong bộ máy nhà nc theo thư chủ tịch HCM gửi uỷ ban nhdân các cấp ngày 17/10/45. Trong thư Người chỉ rõ: “các cơ quan of chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc of dân nghĩa là để gánh việc chung cho dân chứ ko phải để đè đầu dân như trong thời kì dưới quyền thống trị of pháp, nhật’’. Người còn nhấn mạnh nếu nc độc lập mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy chính quyền các cấp cần phải bỏ ngay cái thói:cậy thế, kiêu ngạo, chia rẽ, hủ hoá.

 

Comments