Lutherstiftelsens pastorala kurs 

|   Utbildning   |   Kursplan   |   Stipendier   |   Om kursen   |


Kursplan för pastoral kurs, 17 veckor


Kallad till herde för Kristi församling – Introduktion
(bp Roland Gustafsson)

 Vikten att själv gå vägen, glädje – motgångar, som Kristi medarbetare
 Allt kommer från Gud – på ditt ord vill jag kasta ut näten.
 Presentation av pastoralkursen, kort orientering. Vad ingår i pastors arbete? – Allt bör göras med den stora räkenskapsdagen för ögonen.

Predikan
vecka 1-2 (TD Timo Laato)

 Varför behövs predikan?
 Vad är predikan?
 Hur predikan byggs upp. Beredelsen
 Bibeltextens användning i predikan
 Väckelsepredikan – dubbla utgången – omvändelsen
 Själavård i predikan och Guds verk att föra människor till tron
 Lag – evangelium. Hur uttrycker vi förhållandet: eget arbete – Guds nåd?
 Olika delar av predikan: undervisning, kallelse, väckelse och varning, Guds heliga bud, att måla Kristi försoning, nådens rikedom, fortsatt vägledning
 Uppbyggelselitteraturen
 Skriftetalet
 Kasaultalen, särskilt begravningen
 Bibelstudier, passionspredikan, katekesförklaring, familjegudstjänst, tala till barn i predikan
 Pastoralt: Ha klart för sig människors förutsättningar, visa aktsamhet om kyrklig tradition.

Homiletiska övningar
vecka 3-17

 10 uppgifter/deltagare. Manus lämnas i förväg, predikan kommenteras gemensamt i gruppen.
 Kyrkoårets högtidsdagar och ett antal vanliga söndagar behandlas. Kursens slut inriktas på nära förestående söndagar. Varje deltagare håller också ett griftetal och ett skriftetal.
Kateketik
vecka 1-2 (TD Timo Laato)

 Översikt över Bibelns innehåll och sammanhang, kort
 Katekesen som trons sammanfattning
 Pedagogik på ortodox grund, i offensiv anda, för konfirmander, för människor som frågar, för ledare i kyrkligt arbete, för kyrkfolk
 Konfirmandundervisningen, former, innehåll
 Hur man ställer frågor pedagogiskt i undervisning.

Kateketiska undervisningsövningar
vecka 3-17

 Deltagande i konfirmandgrupper. Varje deltagare håller lektion och får den utvärderad. Barn- och ungdomsarbete, kort orientering (TD Timo Laato).

Liturgik
vecka 8-9 (TD Timo Laato)

 Reformationens teologi, avgränsning mot Rom och Calvin
 Vad är liturgi, vad uttrycker den? Kyrkans tradition som ett dyrbart andligt arv – den bibliska bakgrunden
 Liturgin, framväxt och historia
 Katekesens roll i liturgin och reformationens teologi
 Genomgång av gällande guds-tjänstordningar, vad är användbart?
 Liturgin som uttryck för vår kristna bekännelse. Vad måste finnas med i sann gudstjänst?
 Strukturen i kyrkans böner
 Musiken i Ordets tjänst
 Det pastorala handlandet kring dop och nattvard
 Det pastorala handlandet kring konfirmation, vigsel och begravning (här ingår resp guds-tjänst, dop- och vigselsamtalet, kontakt med sörjande, hur hanterar vi människors önskemål?)
 Liturgisk genomgång praktiskt i kyrka (Ragnar Block)


Psalmer och liturgisk sång
vecka 2-17

 Psalmer, krav på innehåll, hur har melodierna växt fram historiskt?
 Några koralövningar. Fortsatta övningar i mässmusik 1 gång/vecka.

Talteknik
vecka 1-17

och framförande, 1 gång/vecka

Själavård och pastoralt handlande
vecka 3 (TD Patrik Toräng)
 Attityden mot församlingsbor, mot de trogna, mot motståndare.

Den enskilda själavården
vecka 3-17 (TD Patrik Toräng)

 Inriktning och målsättning: omvändelse och syndernas förlåtelse, tron och trons liv 
 Hur påminner vi om att den enskilda själavården finns?
 Sekretess och tystnadsplikt
 Viktigt att ge uppmuntran och ljus och leda vidare
 Människor som börjar fråga
 Syndabekännelse och avlösning
 Frestelser, anfäktningar, trons fasta grund
 I prövningar och inför livets slut
 När man inte får sina närmaste med sig
 Sjukbesök, sjukkommunion. Gudstjänst på vårdinrättning
 Psykiska avvikelser och sjukdomars påverkan på sinnet.

Själavård och pastoralt handlande i vidare mening
vecka 6-14

 Äktenskap och familj
 Sorgearbete
 Psykiska avvikelser/att bemöta psykiskt sjuka
 Hur kan Gud tillåta?
 Utvecklingspsykologi
 Sociala problem
 Telefonjour
 Möte med islam
 Storstadsarbete – att bygga gudstjänstförsamling
 Svåra händelser
 Etiska problem: abort, skilsmässa, eutanasi
 Att arbeta i en koinonia
Församlingsbyggande, på Ordets grund, att få människor med.
 Det allmänna prästadömet – en ovärderlig hjälp i arbetet
 Hur hanterar vi massmedierna?
 Prästens och förkunnarens egen själavård
 Besök i koinonia i Halmstad

Kyrkorätt
vecka 1-17, 1 gång/vecka

 Bekännelseskrifterna, orientering
 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, genomgång
 Den dubbla ansvarslinjen. Var går gränsen för lojalitet?
 Kyrkoråd och protokoll m m
 Kyrkobokföringen
 Att vara arbetsledare
 Fri församlingsverksamhet i kommunitet, missionsstrategi, ledning.

Kyrkokunskap
vecka 15-17

 Diakoni
 Besök på behandlingshem för drogberoende
 Missionärskallelse och mission idag
 SKUT
 Inomkyrkliga rörelser
 Övriga samfund
 Tänkbara framtidsperspektiv:
 Kyrkans arbete i Balticum under Sovjettiden
 Arbete i Estland/Lettland/Ingermanland idag
 Lutherdomen idag i Västeuropa
 Samarbete mellan olika bekännelsetrogna organisationer

Andaktsliv och samtal
vecka 1-17

 Vid föreläsning eller övning på morgonen inleds med morgonbön/andakt
 Samtal med gruppen och utvärdering, några gånger, (bp Roland Gustafsson)
 Ämnen som kursens deltagare önskar få belysta tas upp, några gånger

Gudstjänst i församling
vecka 15-17

 genomförs av varje deltagare före kursens slut


Årsskrift 2015