Ilze Šulmane / Ilze Sulmane


Parāda 19 vienumus
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Profesionālais diskurss latviešu un krievu presē: salīdzinošā analīze (valsts svētki – sabiedrības vienotībai vai sašķelšanai?). Latvijas universitātes raksti. Komunikācija. 648. sējums. Rīga: Zinātne, 2002   
Pilsonības problēma presē. Latvijas mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija Daudzveidība III. Rīga, Komunikācijas studiju nodaļa 2001 Kruks S.  
Kurš uzraudzīs sargsuni: nacionālo dienas laikrakstu žurnālistu attieksme pret profesionālo ētiku Saeimas vēlēšanu kontekstā Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās /S. Lasmanes redakcijā. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 207. – 222. lpp. 2007   
Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā.  Cik demokrātiska ir Latvija: Demokrātijas monitorings 2005-2007. – Rīga: Zinātne, 70. – 76. lpp. 2007 Kruks, S.  
Neiecietības diskurss Saeimas politiķu runās. Parlamentārais diskurss Latvijā: Saeimas plenārsēžu datorizētā analīze. - LU Akadēmiskais apgāds, 69. – 91. lpp. 2007   
The Latvian Media Landscape. In: Terzis, G. (ed.), European Media Governance, Bristol: Intellect Books  2007   
The Russian Language Media in Latvia. In: Muižnieks, N. (ed.). Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, pp.64-73 2006   
Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā: Laikrakstu publikāciju un politiskā diskursa analīze (Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, Телеграф, Час, Вести-Сегодня). Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā: Laikrakstu publikāciju un politiskā diskursa analīze (Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, Телеграф, Час, Вести-Сегодня). – Rīga, 128 lpp. 2006 Kruks, S.  
The Media In a Democratic Society. In: How Democratic is Latvia: audit of democracy/ LU Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI), Commission of Strategic Analysis; transl. From Latvian; scient. ed. Juris Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 137-148 2005 Kruks, S.  
Profesionālais diskurss latviešu un krievu presē: salīdzinošā analīze (valsts svētki – sabiedrības vienotībai vai sašķelšanai?). Latvijas Universitātes raksti. Komunikācija. 648. sējums. Rīga: Zinātne, 158. – 179. lpp. 2002   
Pilsoniskās sabiedrības attīstība un sabiedrības integrācija: 8. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas preses un politiķu diskurss.  Pilsoniskās sabiedrības attīstība un sabiedrības integrācija: 8. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas preses un politiķu diskurss. Rīga: SIA JUMI, 103 lpp. 2002 Kruks, S.  
Ethnic and political stereotypes in Latvian and Russian press in Latvia.  In: Humanities and Social Sciences. Latvia. - Riga: University of Latvia, 1 (34), pp. 71-90 2002 Kruks, S.  
Stereotipi Latvijas presē. Grām.: Latvijas mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija Daudzveidība III. Rīga, Komunikācijas studiju nodaļa, 2001, 11. -51.lpp. 2001 Kruks, S.  
Masu komunikācijas kontentanalīze. Grām.: Latvijas mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija Daudzveidība III. Rīga, Komunikācijas studiju nodaļa, 7. -10. lpp. 2001   
Latvijas žurnālisti gadsimta beigās. Socioloģiskas aptaujas rezultāti.  Grām.: Daudzveidība II. Rīga, LU, Komunikācijas studiju nodaļa  2000   
Šulmane, I. The Media and Integration.  How Integrated is Latvian Society? An Audit of Achievments, Failures and Challenges. (N.Muižnieks, ed.). Riga, University of Latvia Press  2010   
Professional Identities of Latvian and Russian Speaking Journalists in Latvia. YI World Congress for Central and East European Studies. Tampere, Finland (29 July-3 August 2000)// Abstracts. VI ICCEES World Congress Tampere, Finland (29 July-3 August 2000)  2000   
Šulmane, I. Mediju atbildīgums.  Latvija. Pārskats par tautas attīstību.2008/2009: Atbildīgums. Galv.red. J.Rozenvalds un I.Ījabs. : LU SPPI, Rīga, 163.-171.lpp.  2009 Bērziņš, I.  
Preses žurnālisti Latvijā: starp sistēmām, ietekmēm, praksēm Laiku atšalkas: žurnālistika , kino, politika 2010  http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/6 
Parāda 19 vienumus
Comments