Home‎ > ‎Công tác Đảng‎ > ‎

Mẫu Phiếu lấy ý kiến nơi cư trú.

đăng 05:37, 30 thg 11, 2011 bởi Trang Le   [ đã cập nhật 05:39, 30 thg 11, 2011 ]

ĐẢNG BỘ XÃ LŨNG CAO                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Chi bộ trường THCS  

                                                              Lũng Cao,  ngày …. tháng 12  năm 2011

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

1.                             Thực hiện Quy định 76 – QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ Chính trị về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và kiểm điểm cán bộ năm 20.

Đảng bộ ………………. ….trân trọng đề nghị Chi bộ khu dân cư, Đảng bộ xã (phường, thị trấn) nhận xét đối với đồng chí …………………………chức vụ………………….., đơn vị công tác………………………….hiện đang tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú.

Phần nhận xét của Chi ủy:

          Chi ủy…………………………………….. thống nhất nhận xét về đồng chí:………………………………………………….

        1. Bản thân và gia đình đồng chí chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:

          - Tốt:                                       

          - Trung bình:                           

          - Chưa tốt:                               

          2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong quá trình đồng chí sinh sống tại địa phương:

          - Gương mẫu:                          

          - Bình thường:                         

          - Chưa gương mẫu:                  

          3. Mức độ tín nhiệm ở nơi cư trú:

          - Có tín nhiệm:                         

          - Tín nhiệm bình thường:          

          - Tín nhiệm thấp:                     

          4. Ý kiến nhận xét, góp ý khác:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Xác nhận của Đảng ủy phường, xã:

……………………………………..

(Ký tên, đóng dấu)

T/M Chi ủy

(ký, ghi rõ họ và tên)

ĉ
Trang Le,
05:38, 30 thg 11, 2011
ĉ
Trang Le,
05:45, 30 thg 11, 2011
Comments