ตัวอย่างชื่อโครงงาน

การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้ 

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)

 • สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
 • สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 • โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
 • 76 จังหวัดของไทย
 • โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์
 • คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
 • ยาไทยและยาจีน
 • สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก


โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 

 •  โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย
 •  โปรแกรมอ่านอักษรไทย
 •  โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
 •  โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
 •  โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
 •  โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 •  โปรแกรมการออกแบบผังงาน
 •  พอร์ตแบบขนานของไทย
 •  การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

 • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
 • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
 • การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 
 • การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
 • ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 • การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
 • โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
 • โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

  โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

 •  ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
 •  ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
 •  ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
 •  ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง
 •  โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง
 •  โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
 •  โฮมเพจส่วนบุคคล
 •  โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 •  โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ


โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

 • เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี
 • เกมอักษรเขาวงกต
 • เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เกมผจญภัย          

นักเรียนควรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐหรือบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการ และประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน


แหล่งข้อมูล

http://www2.nectec.or.th/nsc
http://school.obec.go.th/nitadhatayai/project1.htm 
http://www.lks.ac.th/kuanjit/menustruture.htm
http://www.radompon.com/computerproject/wordpress/?page_id=2
http://www.rayongwit.ac.th/chanarat

Comments