Regulamin

Regulamin Konkursu Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona".

Cel konkursu

Celem Konkursu Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" jest popularyzacja sztuki fotograficznej i idei Fotografii Odklejonej jako środka wyrazu artystycznego. Głównymi zadaniami Konkursu jest integracja twórców, którzy pragną wyrażać się poprzez Fotografię Odklejoną, jak również popularyzacja ich twórczości.

Organizatorzy Konkursu stawiają sobie za cel rozwój ruchu artystycznego Fotografia Odklejona poprzez integrację środowiska twórczego, wspólne działania artystyczne, wymianę myśli i prezentację dorobku twórczego uczestników ruchu.

Konkurs Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" skierowany jest do twórców, którzy pragną dołączyć do ruchu artystycznego Fotografia Odklejona, włączyć się do wspólnych działań artystycznych, dzielić się swoimi poglądami i swoją twórczością, by w ten sposób wpływać aktywnie na rozwój własny, jak i pozostałych członków ruchu.

Temat konkursu

Przestrzeń.

Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" są Szkoła Fotografii Odklejonej i Klub Fotograficzny "Źródło" z Rudy Śląskiej.

Kurator - Łukasz Cyrus - Twórca ruchu artystycznego Fotografia Odklejona, założyciel Szkoły Fotografii Odklejonej, założyciel Klubu Fotograficznego "Źródło.
e-mail: l.cyrus@bestway.net.pl

Nagrody

Nagroda główna - Prezentacja dorobku artystycznego i sylwetki laureata Konkursu na łamach Fotografii OdklejonejTablicy Ogłoszeń i zależnych stron mediów społecznościowych Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego "Źródło".

WyróżnieniaTwórczość wybranych autorów wyłonionych przez Jury zostanie wyróżniona przez publikację w Galerii Prac Konkursowych.

Jury

Łukasz Cyrus - przewodniczący Jury - miłośnik fotografii, twórca nurtu fotograficznego Fotografia Odklejona, założyciel Klubu Fotograficznego "Źródło", autor blogów Fotografia odklejonaFotografia odklejona FB, strony www.fotografiaodklejona.pl, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Klubu Fotograficznego "Źródło", wspinacz sportowy i górski.

Krzysztof Stryj - członek Jury - absolwent szkoły fotograficznej w Katowicach, eksperymentator fotograficzny, miłośnik fotografii analogowej i kolekcjoner starych aparatów, członek Klubu Fotograficznego "Źródło".

Bartosz Klosek - członek Jury - fotograf z zamiłowania, autor prozy, poeta, grafik, absolutny romantyk i twardo stąpający po ziemi obserwator rzeczywistości, członek Klubu Fotograficznego "Źródło".

Aleksander Orszulik - członek Jury - pasjonat fotografii, absolwent szkoły fotografii Fotoedukacja, instruktor warsztatów fotografii w IN-NYM Domu Kultury, autor strony FB Alexor Photography, strony www.alexor.com.pl, kandydat do Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Klubu Fotograficznego "Źródło".

Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią artystyczną z wyjątkiem Organizatorów i Jurorów.

2. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

3. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające.

4. Uczestnik wysyła fotografie na Konkurs pocztą elektroniczną na adres: l.cyrus@bestway.net.pl

5. Organizatorom przysługuje prawo do wyłączenia z Konkursu tych prac, które charakteryzują się niską jakością techniczną.

6. Prace fotograficzne biorące udział w Konkursie powinny spełniać następujące wymogi:

a. Technika wykonania dowolna. Fotografie analogowe należy zeskanować do pliku cyfrowego.

b. Plik cyfrowy w formacie jpg, profil kolorów w pliku, rozmiar dłuższego boku 1600px, 750kb max. 

c. Nazwa pliku musi zawierać:

- tytuł zdjęcia,
- imię i nazwisko autora,
- dopisek "przestrzeń".

Format nazwy pliku musi wyglądać następująco:

tytuł-imię-nazwisko-przestrzeń.jpg

np. 

desiderium-lukasz-cyrus-przestrzeń.jpg

e. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

f. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

g. Jury przeprowadzi wstępną selekcję prac dopuszczonych do Konkursu.

h. Najlepsze z nadesłanych prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora zostaną opublikowane w Galerii Prac Konkursowych
na łamach Fotografii OdklejonejTablicy Ogłoszeń i zależnych stron mediów społecznościowych Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego "Źródło".

i. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków uczestnictwa wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Terminarz

1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2018 roku na adres wskazany przez Organizatorów.

2. Fotografie, które będą nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Ocena prac przez Jury nastąpi w dniach 5-6 listopada 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex-equo.

4. Wyniki Konkursu zostaną podane 
na łamach Fotografii OdklejonejTablicy Ogłoszeń i zależnych stron mediów społecznościowych Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego "Źródło"a także w Galerii Prac Konkursowych w dniu 18 listopada 2018r.

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

1. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania nadsyłanych na Konkurs prac na łamach Fotografii OdklejonejTablicy Ogłoszeń, zależnych stron mediów społecznościowych Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego "Źródło"a także w Galerii Prac Konkursowych oraz w lokalnej prasie z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

2. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publikowania prac nadesłanych na Konkurs z oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych związanych zarówno z obecną jak i przyszłymi edycjami Konkursu.

3. Zgłaszający zezwala również Organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym Konkursem, oraz na przetwarzane jego danych osobowych w zakresie organizacji, informacji i promocji Konkursu.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie na podstawie 
akceptacji warunków uczestnictwa przez autorów zdjęć, która wymagana jest w myśl niniejszego regulaminu.

Łukasz Cyrus, 2018